Eutelsat 33A: Η ΕΡΤ ψηφιακή ανεβαίνει στη ζώνη clarke...

Το πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. (κατά την υπ’ αριθμ. 1032 συνεδρίασή του), ενέκρινε τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας εύρους ζώνης 27 ΜΗz! Κάνοντας ανάκληση (της Α.Δ.Σ. 963/24.6.10, Θ3ο), με την οποία ο ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας κατακυρώθηκε στη μοναδική προσφέρουσα εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. Έτσι εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαράλαμπος Ταγματάρχης, για να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης και το χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης. Κάτι που σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα δούμε στη ζώνη clarke να ενεργοποιούνται οι δυο δορυφορικοί πολυπλέκτες της ΕΡΤ, με σκοπό τη τροφοδοσία της επίγειας ψηφιακής μετάβασης στην Ελληνική επικράτεια...

Μέσω του δορυφόρου Eutelsat 33A (όπου ήδη ενεργοποιήθηκαν και οι δορυφορικοί πολυπλέκτες της Digea) και τη τροχιακή θέση 33Ε (η οποία και δοκιμάστηκε εκτενώς πριν από μερικά χρόνια από τους τεχνικούς της ΕΡΤ), έτσι θα οδηγηθούμε με πιο γρήγορους ρυθμούς στη πραγματική ψηφιακή μετάβαση της χώρας, με την ενεργοποίηση όλο και περισσότερων μεγάλων και μικρών βασικών κέντρων εκπομπής στην Ελληνική επικράτεια (μέχρι και το τελικό αναλογικό Switch-OFF στις 30/06/2013)...
Επίσης εξουσιοδοτήθηκε η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων κυρία Φωτεινή Γιαννουλάτου να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με μεγάλα δορυφορικά κανάλια του εξωτερικού, προκειμένου να ενταχθούν στο ψηφιακό μπουκέτο της ΕΡΤ! Κάτι που σημαίνει ότι τα κενά χωρητικότητας που θα αφήσουν τα πρότερα ψηφιακά κανάλια της ΕΡΤ (Πρίσμα + και Σινεσπορ+), θα καλύψουν δορυφορικά κανάλια που θα έρθουν σε συμφωνία με την ΕΡΤ... Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε, ενέκρινε τη διακοπή λειτουργίας 13 ενεργοβόρων πομπών μεσαίων κυμάτων της Ε.ΡΑ. και τη διατήρηση της λειτουργίας επτά (7) παρόμοιων πομπών: (Μπογιάτι Αττικής, 729 KHz, ΕΡΑ 1/ Μέγαρα Αττικής, 666 KHz, Φιλία / Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, 792 KHz, ΕΡΑ ΣΠΟΡ / Κέρκυρα, 1008 KHz / Κομοτηνή, 1404 KHz / Χανιά, 1512 KHz / Ρόδος, 1494 KHz Ζάκυνθος, 927 KHz / Φλώρινα, 1278 KHz)...

ΕΡΤ ΑΕ - Μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας εύρους ζώνης 27 MHz.
ΘΕΜΑ : Α.Δ.Σ.1032/16.2.12, Θ. 11o : Μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας εύρους ζώνης 27 MHz.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει: α. την ανάκληση της Α.Δ.Σ. 963/24.6.10, Θ3ο, με την οποία κατακυρώθηκε ο ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας στη μοναδική προσφέρουσα εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., λόγω αλλαγής στρατηγικής της ΕΡΤ Α.Ε. από το Νοέμβριο 2010, με την παράλληλη ανάπτυξη των δύο πολυπλεξιών της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σε όλα τα σημεία εκπομπής, με παράλληλη αύξηση του δυφιακού ρυθμού (bit-rate) μετάδοσης στα 19,3 Mbps για την βελτιστοποίηση της ποιότητας των ψηφιακά εκπεμπόμενων τηλεοπτικών προγραμμάτων και των δύο πολυπλεξιών. 2) την, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ανάθεση στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. της μίσθωσης δορυφορικής χωρητικότητας εύρους ζώνης 27 ΜHz (18 ΜHz με προσαύξηση, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης κατά 50%) συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς του σήματος με δύο ψηφιακές πολυπλεξίες εύρους ζώνης 20Mbps εκάστη, συνολικά 40 Mbps, με διπλή ανοδική και καθοδική ζεύξη, για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (DVB –T), σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρία χρόνια, με μονομερές δικαίωμα της ΕΡΤ Α.Ε. να την παρατείνει για ένα επί πλέον έτος, με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους. Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό για το χρόνο ισχύος της σύμβασης και την πιθανή παράτασή της. Το τίμημα για τη μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω δορυφόρου, για κάθε ρεύμα μεταφοράς 27 MHz για σύμβαση τριών ετών είναι 300.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. (ετήσιο 100.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.). Το τίμημα δορυφορικής χωρητικότητας για σύμβαση τριών ετών είναι 1.875.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (ετήσιο 625.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.). Το συνολικό τίμημα για σύμβαση τριών ετών ανέρχεται στο ποσό των 2.175.000,00€ ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (ετήσιο 725.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.). Ο χρόνος παράδοσης είναι μία μέρα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαράλαμπος Ταγματάρχης, για την υπογραφή της σύμβασης και το χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης.
http://et.diavgeia.gov.gr