Νέα τροποποιημένη ΚΥΑ για τη ψηφιακή μετάβαση της Πελοποννήσου και της Αττικής και το χρονοδιάγραμμα περιοχικού Switch-Off της χώρας...

Νέα Ενημέρωση 27/05/2014: Το νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα περιοχικού Switch-On/Off, όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις...
Flashback τροποποιήσεις χρονοδιαγράμματος περιοχικού Switch-Off...

Η δημοσίευση της νέας ΚΥΑ ("23953/724/φ110Α, αρ. Φ.Ε.Κ. 1045/2014"), αλλά και η πρόσφατη τροποποιημένη ΚΥΑ ("30150/901/φ111α/16-05-14,Φ.Ε.Κ.Β`1338/27-05-14"), αλλάζει εν μέρει τη σειρά των περιοχικών Switch-Off, στα πλαίσια της τελικής ψηφιακής μετάβασης της χώρας. Φέρνοντας τη "Πελοπόννησο" στις 27 Ιουνίου 2014 (νέα ημερομηνία για τη πρώτη περιοχική ψηφιακή μετάβαση της χώρας για το 2014), αλλά και την Αττική μια εβδομάδα αργότερα στις 11 Ιουλίου 2014... Διατηρώντας αμετάβλητες τις αλλαγές ημερομηνιών που έγιναν με τη προηγούμενη ΚΥΑ, όπου η "Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο", είχε μετακινηθεί στις 01 Αυγούστου 2014... Παράλληλα η "Χαλκιδική" προχωρά μαζί με τη "Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία" στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (αφού υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ των βασικών κέντρων εκπομπής Χορτιάτη, Πηλίου και Πολύγυρου), ενώ υπάρχει και η ξεχωριστή ψηφιακή μετάβαση για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, με βάση το μεγάλο κέντρο εκπομπής "Αίνος" στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 και έπεται συνέχεια...
Nicolas A.

Και αν δεν υπάρξουν αστάθμητοι παράγοντες, η τελική ψηφιακή μετάβαση της χώρας θα ολοκληρωθεί σε "Φλώρινα, Κοζάνη, Ιωάννινα, Θεσπρωτία και Κέρκυρα" στις 17 Οκτωβρίου 2014", σε "Ακαρνανικά, Λάμια και Καρπενήσι" στις 21 Νοεμβρίου 2014 και "Σάμο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη" στις 19 Δεκεμβρίου 2014...
Nicolas A.

Με βάση τη τροποποιημένη εκ νέου "αυγουστιάτικη ΚΥΑ ("Aριθ. οικ.41167/1375/Φ111Α") και τις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ "23953/724/φ110Α, αρ. Φ.Ε.Κ. 1045/2014"),  αλλά και η πρόσφατη τροποποιημένη ΚΥΑ ("30150/901/φ111α/16-05-14,Φ.Ε.Κ.Β`1338/27-05-14"), καθορίζεται εκ νέου το χρονοδιάγραμμα σε οκτώ ημερομηνίες περιοχικού Switch-Off (για τη ταυτόχρονη περιοχική ψηφιακή μετάβαση και παύση των αναλογικών εκπομπών τηλεόρασης), στα 156 Κέντρα Εκπομπής της χώρας, σε κάθε Περιφερειακή Ζώνη της χώρας (κύριες περιοχές απονομής - Allotment)…
Σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα και σε οκτώ περιοχικά Switch-Off (μέχρι και το Δεκέμβριο του 2014), η Digea και η ΝΕΡΙΤ θα αναπτύξουν το δικό τους δίκτυο μετάδοσης (διανομής) σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με τη χρήση των συχνοτήτων που τους έχει χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, στις 34 κύριες περιοχές απονομής στην Ελληνική Επικράτεια (allotments/SFN), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων (ΚΥΑ 4280/2012), ως εξής…

Νέα Ενημέρωση 27/05/2014: Το νέο χρονοδιάγραμμα περιοχικού Switch-Off, όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις (05/2014)...

1) Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014: "18 (Πάτρα), 19 (Κόρινθος), 22 (Πύργος), 23 (Τρίπολη), 24 (Ναύπλιο), 25 (Καλαμάτα), 26 (Σπάρτη)"…
2) Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014: "20 (Αττική SFN-1), 21 (Αττική SFN-2)"…
3) Παρασκευή 01 Αυγούστου 2014: "1 (Έβρος), 2  (Πλάκα), 3 (Θάσος),  4 (Παγγαίο), 33 (Λέσβος)"…
4) Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014: "5 (Θεσσαλονίκη), 6 (Χαλκιδική), 12 (Λάρισα), 14 (Βόλος-Πήλιο)…
5) Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014: "17 (Αίνος)"...
6) Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014: "7 (Φλώρινα), 8 (Μεταξάς-Κοζάνη), 9 (Ιωάννινα), 10 (Θεσπρωτία), 11 (Κέρκυρα)…
7) Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014: "13 (Ακαρνανικά), 15 (Λαμία), 16 (Καρπενήσι)"  …
8) Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014: "27 (Δυτική Κρήτη), 28 (Κεντρική Κρήτη), 29 (Ανατολική Κρήτη), 30 (Δωδεκάνησα), 31 (Κυκλάδες SFN1/2), 32 (Σάμος), 34 (Καστελόριζο)…

-Νέα Τροποποιημένη ΚΥΑ ("30150/901/φ111α/16-05-14,Φ.Ε.Κ.Β`1338/27-05-14") και η αλλαγή ημερομηνιών για τη ψηφιακή μετάβαση της Πελοποννήσου και της Αττικής και οι οκτώ ημερομηνίες περιοχικού Switch-Off της χώρας... 

---Νέα ΚΥΑ δίνει το πράσινο φως στη Πελοπόννησο και οι οκτώ ημερομηνίες περιοχικού Switch-Off της χώρας... 

Αριθμ. 23953/724/φ110Α (2)

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με 
αναλογική τεχνολογία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 8 του άρθρου 14 
του Ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και 
αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων 
Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 161), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 37 του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, 
θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και άλλες διατάξεις», (Α΄ 44), και 
ισχύει.

2. Της παραγράφου 3 του 
άρθρου 23 του Ν. 4070/2013, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (Α΄ 82), όπως ισχύει.

3. Του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της 
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), όπως ισχύει.

4. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

6. Του Π.Δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών 
του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 112 – Διορθ. ΣφαλμΑ΄ 122), όπως ισχύει.

7. Των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, 
μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον 
Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α΄ 178).

8. Του άρθρου 5 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό 
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» 
(Α΄ 147 − Διορθ. Σφαλμ Α΄ 154).

9. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το

άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση 
Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).

10. Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 144).
11. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
12. Της υπ’ αριθμ. 329/03.07.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (Β΄ 1655), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Της υπ’ αριθμ. Υ70/11.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός 
αρμοδιοτήτων ου Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 2116).
14. Της υπ’ αριθμ. 27294/796/Φ150/05−06−2013 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Οριστική παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
με αναλογικό τρόπο» (Β΄ 1500).
15. Της υπ’ αριθμ. 20490/525/02−05−2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών 
Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», (Β΄ 1444) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45258/1288/ 
22−10−2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων 
«Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων», (Β΄ 2845).
16. Της υπ’ αριθμ. 42800/05−10−2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
Τηλεοπτικού Σήματος» (Β΄ 2704).
17. Της υπ’ αριθμ. 15715/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
(ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)» 
(Β΄ 1956).
18. Της υπ’ αριθμ. 41167/1375/Φ111Α/22.08.2013 κοινής απόφασης του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (Β΄ 2064) «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού 
προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 46157/1815/
Φ150/16.09.2013 (Β΄ 2421) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού 
ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία».
ΙΙ. Την ανάγκη παροχής επαρκούς χρόνου για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και αδειοδότηση 
κατασκευών κεραιών.
ΙΙΙ. Την ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος μετά την διενέργεια του 
διαγωνισμού της ΕΕΤΤ για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε 
παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας) και 
την επακόλουθη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις 7/2/2014, σε 
συνδυασμό με το ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε πιο ώριμες ψηφιακά 
περιοχές απονομής προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλότερη και 
έγκαιρη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή.
IV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:__
Άρθρο μόνο
1. Ο πίνακας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 41167/1375/Φ111Α/22.08.2013 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού 
προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 46157/1815/Φ150/16.09.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού 
ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική 
τεχνολογία» (Β΄ 2421) τροποποιείται ως προς τις περιοχές απονομής (allotments)  
1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33 ως εξής: 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (ALLOTMENTS) όπως αναφέρονται στην 
υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινή υπουργική απόφαση Ημερομηνία Παύσης Αναλογικής 
Εκπομπής (ώρα 02.00)

27/6/2014:  18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,

11/7/2014:  20, 21

1/8/2014: 1, 2, 3, 4, 33

12/9/2014: 6,

26/9/2014: 17,

2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρθμ. 41167/1375/Φ111Α/22.08.2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 2064).
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Flashback τροποποιήσεις χρονοδιαγράμματος περιοχικού Switch-Off...
Προγενέστερη τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία (09/2013)…
Τροποποιήθηκε η πρόσφατη ΚΥΑ καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία παίρνοντας τρίμηνη παράταση από το αρχικό «Τ0», που θα αποτελέσει την εκκίνηση για τη πλήρη επίγεια ψηφιακή μετάβαση της χώρας σε επτά ακόλουθες ημερομηνίες διακοπής. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα ακολουθήσει ο πάροχος δικτύου ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας… Παράλληλα καθορίστηκαν και οι συχνότητες για τους τέσσερις πολύπλέκτες εθνικής εμβέλειας (Σ1/Σ2/Σ3/Σ4), που θα αποδοθούν σε ένα πάροχο δικτύου ευρυεκπομπής (ενώ είχε προηγηθεί ο καθορισμός συχνοτήτων για τους πολύπλέκτες της επερχόμενης ΝΕΡΙΤ), όπως και αυτές που θα αποδοθούν στις εκπομπές περιφερειακής εμβέλειας…

...1. Η παράγραφος (1) του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ.41167/1375/Φ111Α κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2064/Β΄/23−8−2013) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθορίζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες διακοπής ανά περιοχή απονομής (allotments), όλων των εκπομπών με αναλογική τεχνολογία και όλων των ψηφιακών εκπομπών της ΚΥΑ 21161/2008 συμπεριλαμβανομένης, ως εξής:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (ALLOTMENTS) όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ 42800/2012
Ημερομηνία Παύσης Αναλογικής Εκπομπής: 

1)     Τ0 + 91 ημέρες: "1 (Έβρος), 2  (Πλάκα), (Θάσος), 4 (Παγγαίο), 6 (Χαλκιδική), 33 (Λέσβος)"… 
2)     Τ0 + 147 ημέρες "20 (Αττική SFN-1), 21 (Αττική SFN-2)"… 
3)     Τ0 + 182 ημέρες  "17 (Αίνος), 18 (Πάτρα), 19 (Κόρινθος), 22 (Πύργος), 23 (Τρίπολη), 25 (Καλαμάτα), 26 (Σπάρτη)"… 
4)     Τ0 + 217 ημέρες  "(Θεσσαλονίκη), 12 (Λάρισα), 14 (Βόλος-Πήλιο)… 
5)     Τ0 + 252 ημέρες  "(Φλώρινα), 8 (Μεταξάς-Κοζάνη), 9 (Ιωάννινα), 10 (Θεσπρωτία), 11 (Κέρκυρα)… 
6)     Τ0 + 287 ημέρες "13 (Ακαρανανικά), 15 (Λαμία), 16 (Καρπενήσι), 24 (Ναύπλιο)"… 
7)     Τ0 + 315 ημέρες  "27 (Δυτική Κρήτη), 28 (Κεντρική Κρήτη), 29 (Ανατολική Κρήτη), 30 (Δωδεκάνησα), 31 (Κυκλάδες SFN1/2), 32 (Σάμος), 34 (Καστελόριζο)…

Ως «Τ0» ορίζεται η ημερομηνία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας), υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθ. 23 του ν. 4070/2012 για το σκοπό αυτό».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 41167/1375/Φ111Α/22−08−2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2064).
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥO προηγούμενος καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία (08/2013)…
Με την αυγουστιάτικη ΚΥΑ 2064/2013, καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα τελικής διακοπής  αναλογικών εκπομπών, με τη ταυτόχρονη ψηφιακή μετάβαση στις κύριες περιοχές απονομής στην Ελληνική Επικράτεια (allotment), η οποία αφορά όλους τους παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (συμπεριλαμβανομένης και της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.). Το χρονοδιάγραμμα διακοπής των αναλογικών εκπομπών, έχει άμεση εξάρτηση υλοποίησης από τη χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να χορηγηθούν υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στους παρόχους δικτύου ευρυεκπομπής (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας). Το οποίο και ορίζεται ως το περίφημο σημείο εκκίνησης της τελικής ψηφιακής μετάβασης "Τ0", ξεκινώντας από τη οριστική ψηφιακή μετάβαση της Λάμιας, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από το σημείο εκκίνησης "Τ0"...
Το χρονοδιάγραμμα εάν τηρηθεί σωστά και θεωρήσουμε ως υποθετικό σημείο εκκίνησης "Τ0", τον Οκτώβριο του 2013, η μετάβαση της Λαμίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2013 και η τελευταία πολλαπλή και συνδυασμένη μετάβαση στη Νησιώτικη χώρα του Αιγαίου (σύμφωνα με την ΚΥΑ 2064/2013), θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα πλαίσια τήρησης της καταλυτικής ημερομηνίας για την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος, τη 1η Νοέμβριου 2014. Ενώ θα έχει ξεπεραστεί η καταλυτική ημερομηνία Switch Off αναλογικών εκπομπών, η οποία έχει ήδη οριστεί για τη 1η Οκτωβρίου 2014 (με την ΚΥΑ 27294/796/Φ150)... Ειδομεν.

     Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία στις 34 - allotments - κύριες περιοχές κατανομής στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση το νέο ψηφιακό χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012)… 

A). Καθορίζονται οι εννέα ακόλουθες ημερομηνίες διακοπής των εκπομπών με αναλογική τεχνολογία ανά περιοχή απονομής (allotments), όπως αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση 42800/2012, ως εξής:


1) Allotment:   15 (Λαμία):  T0 + 30 ημέρες
2) Allotment:   22 (Πύργος), 23 (Τρίπολη), 25 (Καλαμάτα) και 26 (Σπάρτη):  T0 + 60 ημέρες
3) Allotment:   2 (Πλάκα), 3 (Θάσος) και 4 (Παγγαίο):  T0 + 90 ημέρες
4) Allotment:   20 (Αττική SFN-1) και 21 (Αττική SFN-2):  T0 + 150 ημέρες
5) Allotment:   17 (Αίνος), 18 (Πάτρα) και 19 (Κόρινθος):  T0 + 180 ημέρες
6) Allotment:   5 (Θεσσαλονίκη), 6 (Χαλκιδική), 12 (Λάρισα) και 14 (Βόλος - Πήλιο):  T0 + 210 ημέρες
7) Allotment:   1 (Έβρος), 7 (Φλώρινα), 8 (Μεταξάς), 9 (Ιωάννινα), 10 (Θεσπρωτία) και 11 (Κέρκυρα):  T0 + 270 ημέρες
8) Allotment:  13 (Ακαρνανικά), 16 (Καρπενήσι), 24 (Ναύπλιο):  T0 + 330 ημέρες
9) Allotment:  27 (Δυτική Κρήτη), 28 (Κεντρική Κρήτη), 29 (Ανατολική Κρήτη), 30 (Δωδεκάνησα), 31a (Κυκλάδες SFN-1), 31b (Κυκλάδες SFN-2), 32 (Σάμος), 33 (Λέσβος) και 34 (Καστελλόριζο):  T0 + 390 ημέρες

B). Οι αναλογικές εκπομπές θα διακόπτονται στις 2:00 π.μ. των ως άνω ημερομηνιών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις