ΕΕΤΤ: MTV+ και TV100 αναμένουν την τελική επίλυση του χρόνιου προβλήματος παρεμβολών «44UHF»…

Το χρόνιο πρόβλημα αναλογικής λήψης με παρεμβολές στο ίδιο δίαυλο συχνοτήτων 44UHF μεταξύ των περιφερειακών καναλιών MTV+ και TV100, αναμένει την οριστική επίλυση του από την ΕΕΤΤ… Μια και οι δυο φορείς που εκπροσωπούν τους δυο νομίμως λειτουργούντες Τ/Σ περιφερειακής εμβέλειας για το Χάρτη 10 («ΠΕΡΘΩ Α.Ε.» και «Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας»), πέρασαν από την αντίστοιχη διαδικασία ακρόασης της ΕΕΤΤ (ΑΡ568-020-2010). Όπου η ΕΕΤΤ προκειμένου να διαπιστώσει το καταγγελθέν πρόβλημα, προχώρησε με το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο Θεσσαλονίκης σε μετρήσεις σε διάφορα σημεία εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε αμοιβαία παρενόχληση σε ορισμένες εκ των ελεγχόμενων θέσεων, μεταξύ των εκπομπών των ανωτέρω τηλεοπτικών σταθμών. Κατά την διαδικασία ακρόασης στην ΕΕΤΤ, τα δυο μέρη παρέθεσαν τα βάσιμα προβλήματα που δημιουργούνται από την χρήση του ίδιου δίαυλου σε όμορες θέσεις εκ μέρους των τηλεοπτικών σταθμών, η οποία καθιστά αναπόφευκτη την πρόκληση αμοιβαίων παρεμβολών και παρενοχλήσεων μεταξύ των εκπομπών αυτών. Ενώ υπήρξε συναίνεση και από τους δύο φορείς που εκπροσωπούν τα περιφερειακά κανάλια MTV+ και TV100, στο σχετικό αίτημα του φορέα που εκπροσωπεί το MTV+, περί της χορήγησης ετέρου του δηλωθέντος δίαυλου 44 στην ήδη δηλωθείσα θέση, λόγο της ταυτόχρονης εκπομπής στον ίδιο δίαυλο από όμορη θέση εκπομπής του Τ/Σ TV100… Έτσι αναμένεται η τελική απόφαση της ΕΕΤΤ, προκειμένου να υπάρξει οριστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος αναλογικής λήψης του δίαυλου 44UHF, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βιωσιμότητα των δυο καναλιών. Η θετική έκβαση της υπόθεσης θα λειτουργήσει θετικά και στην ομαλή ψηφιακή μετάβαση των περιφερειακών καναλιών (στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης), αφού κατά το μεταβατικό στάδιο της ψηφιακής εποχής απαιτείτε καθαρή αναλογική πρόσβαση μέσω του κέντρου εκπομπής Χορτιάτη

Blog Σχόλιο: Η σχετική έκβαση της υπόθεσης θα είναι ίσως μια από τις πιο ιστορικές μέρες της αναλογικής τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης, αφού ένα χρόνιο πρόβλημα ανέφικτης αναλογικής λήψης μεταξύ δυο νομίμως λειτουργούντων Τ/Σ καναλιών (που πρόεκυψε από την ταυτόχρονη εκπομπή τους στο ίδιο δίαυλο συχνοτήτων μέσω των όμορων κέντρων εκπομπής Χορτιάτη και Φιλίππειο), θα επιλυθεί μέσω των διαδικασιών της ΕΕΤΤ

http://musicplanethd.blogspot.com/