"Τι προβλέπει η αντικατάσταση του άρθρου 13 (του ν. 3592/2007), για την άδεια παρόχου περιεχομένου στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση...

Χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας για τους πάροχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, προβλέπει η αντικατάσταση του άρθρου 13 (του ν. 3592/2007)... Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης (ελεύθερης ή συνδρομητικής), εμβέλειας (εθνική ή περιφερειακή) και χαρακτήρα του προγράμματος (ενημερωτικός ή μη ενημερωτικός). Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών...

στ) «Άρθρο 13 - Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο» (Το άρθρο 13 του ν. 3592/2007 (Α’ 161),  αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

2. Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου.

3. Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη.
Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης (ελεύθερης ή συνδρομητικής), εμβέλειας (εθνική ή περιφερειακή) και χαρακτήρα του προγράμματος (ενημερωτικός ή μη ενημερωτικός). Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.
Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7, 8α, 8β και 8γ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 του άρθρου 6 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας πάροχου περιεχομένου γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) της οικονομικής βιωσιμότητας για την οποία λαμβάνονται υπόψη η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και το επιχειρησιακό του σχέδιο,
β) της πληρότητας του προτεινόμενου προγράμματος, για την οποία λαμβάνονται υπόψη η ποικιλία και η ποιότητα, συνεκτιμωμένης και της σχετικής εμπειρίας (περιλαμβανομένης και της σχετικής εμπειρίας για τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή), το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα, η δομή τούτου και
γ) του απασχολούμενου προσωπικού.
Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., εξειδικεύονται τα παραπάνω κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την προκήρυξη καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία καταβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. παράβολο συμμετοχής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Ε.Σ.Ρ. στη σχετική προκήρυξη. Το Ε.Σ.Ρ., μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, καταρτίζει πίνακα στον οποίο, με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν, κατατάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι, ανάλογα με την κατηγορία για την οποία αιτήθηκαν τη χορήγηση άδειας. Οι άδειες παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χορηγούνται από το Ε.Σ.Ρ. στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.
Ως προς τους όρους και το περιεχόμενο της άδειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 του άρθρου 11 του παρόντος.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 4,6,7,8,9α έως 9δ, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως και για τη χορήγηση αδειών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

6. Όσοι έχουν λάβει, κατά τα ως άνω, άδεια παρόχου περιεχομένου, υποχρεούνται να συμβάλλονται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας με νόμιμα αδειοδοτημένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. πάροχο δικτύου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

7. Η παροχή περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκπομπής λαμβάνει χώρα, κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Ειδικότερα, με τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι συχνότητες, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι ως άνω Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.
Κριτήριο για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων αποτελεί ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτητών στοιχείων εκπομπής (ενδεικτικά αναφέρονται οι συχνότητες, τα κέντρα εκπομπής και οι τεχνικές προδιαγραφές), ώστε να επιτευχθεί η πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε πάροχος δικτύου. Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος.

9. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα αντίστοιχα με αυτά της προηγούμενης παραγράφου για τη μετάδοση επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

10. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. επιβάλλεται στους παρόχους περιεχομένου τέλος το οποίο καλύπτει τις δαπάνες του Ε.Σ.Ρ. που προκύπτουν από τον έλεγχο του μεταδιδόμενου τηλεοπτικού προγράμματος και των περιοδικά υποβαλλόμενων οικονομικών και λοιπών στοιχείων των παρόχων περιεχομένου.
Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, ο τρόπος και η προθεσμία καταβολής των τελών που προβλέπονται στo παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

ζ) Το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής: «2. β) η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας, με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος».

η) Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 3592/2007 (Α΄161) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος».

θ) Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πέραν των υφιστάμενων ψηφιακών προγραμμάτων της, υποχρεούται, μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαμβάνουν οι φορείς αυτοί. Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδονται διεθνή ξενόγλωσσα προγράμματα».

ι) Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναλαμβάνεται από φορέα που θα συσταθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που μεταδίδονται ψηφιακά ή από φορέα με τους οποίους αυτοί θα συμβληθούν, εξαιρουμένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».

ια) Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου και τον πάροχο περιεχομένου».

ιβ) Η παράγραφος 18 του άρθρου 11 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται και χωροθετούνται συγκεκριμένα ακίνητα για τη λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης των πάρκων κεραιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική τοποθέτηση των κατασκευών κεραιών εντός αυτών καθώς και το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των ήδη υφιστάμενων κεραιών, οι όροι και οι διαδικασίες ανάδειξης των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιμη, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών και των κατόχων των εγκατεστημένων εντός των πάρκων κεραιών κατασκευών κεραιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

ιγ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αναλογικές συχνότητες για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με αναλογική μορφή οι οποίες απελευθερώνονται κατά τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 14 διατίθενται προς χρήση με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ισχύς της παρούσας παύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.4038/2012».