Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για το χάρτη ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα...

Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012.
 Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του περιεχομένου της μελέτης «Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης» που συνέταξε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ) στα πλαίσια του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση και το ψηφιακό μέρισμα» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 27823/4366/1-12-2011 και την σχετική Σύμβαση της 6-2-1012...

Η υπόψη μελέτη περιλαμβάνει συνολική πρόταση σχεδιασμού χάρτη της ψηφιακής τηλεόρασης στην χώρα. Ο χάρτης περιλαμβάνει τις Περιοχές Εξυπηρέτησης Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης, τα απαραίτητα και τα επικουρικά κέντρα εκπομπής, την διάρθρωση των μονοσυχνικών δικτύων (SFN) ανά περιοχή απονομής (Allotments), τις σχετικές ραδιοκαλύψεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ραδιοεκπομπής ανά κέντρο εκπομπής κλπ.

 Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω χάρτης σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι απαιτήσεις ενός άρτιου, πλήρους και λειτουργικού σχεδίου ραδιοκάλυψης όλης της χώρας από σήματα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, με τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για κάλυψη ραδιοεπικοινωνιακών αναγκών των αμυντικών συστημάτων, την ανάγκη για απόδοση ψηφιακού μερίσματος, καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας έναντι της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Ενδεικτικά παρατίθεται χάρτης με την ραδιοκάλυψη της χώρας από όλα τα σχεδιασθέντα δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σύμφωνα με την μελέτη (για λήψη με διάταξη RPC1 – δηλαδή σταθερή λήψη με κατευθυντική κεραία στο επίπεδο της οροφής των κτιρίων).

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της μελέτης είναι προϊόν της επιστημονικής προσέγγισης του μελετητή και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί σημαντικό και καθοριστικό παράγοντα για το σχεδιασμό των περαιτέρω ενεργειών μας. Συνημμένα μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα αρχεία:
 - Το παραδοτέο του Χάρτη Ψηφιακής Τηλεόρασης (.pdf).

Συγκεκριμένα:
 1.Μελέτη του Χάρτη Ψηφιακής Τηλεόρασης
 2.Παράρτημα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Κέντρων Εκπομπής (Κ.Ε.)
 - Τη συνοπτική παρουσίαση του Παραδοτέου (.pdf)