Digital Union και παρατηρήσεις στη Δημόσια Διαβούλευση αδειοδότησης παρόχου δικτύου ευρυεκπομπής…

Ο περιφερειακός παρόχος Digital Union προχώρησε στη δημοσιοποίηση των παρατηρήσεων του σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση αδειοδότησης παρόχου δικτύου ευρυεκπομπής, η οποία και έληξε στις 19 Ιουνίου 2013 με την επίβλεψη της ΕΕΤΤ… "Η Digital Union διαπίστωσε τεράστιες αποκλίσεις στη Δημόσια Διαβούλευση της EETT για την απονομή συχνοτήτων DVB-T στους παρόχους Δικτύου, από την πραγματικότητα και το εφικτό των οικονομικών δυνατοτήτων των περιφερειακών σταθμών και παρόχων… Γι αυτό και αναφέρει τις αντιρρήσεις της ανάμεσα στα άλλα… Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαγωνισμός για απόδοση ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σε παρόχους δικτύου, πριν εκδοθούν από το ΕΣΡ άδειες για παρόχους περιεχομένου, όπως και στο να γίνουν από την ΕΕΤΤ υποχρεωτικές οι υπηρεσίες πρόσβασης, στo Διεπαφές Πρόγραμμα Εφαρμογής (API) και τους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG)"… Ενώ στο συμπέρασμα της Digital Union τονίζει ότι "Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αδύνατον να λειτουργήσουν ακόμη και με συγχωνεύσεις, περισσότεροι από οκτώ (8) Περιφερειακοί Σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 2-3 από την Αττική, 1-2 από την Θεσσαλονίκη, ίσως 1 από την Κεντρική Ελλάδα και μέχρι 2 από την Κρήτη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καταδικασμένοι να κλείσουν και να σιγήσει η Φωνή της Επαρχίας, όπως και να χρεωκοπήσουν ή να αναστείλουν την λειτουργία τους αρκετοί Πάροχοι Δικτύου"...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ της Digital Union ΕΠΙ ΤΗΣ «Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής και τη Διαδικασία Χορήγησής τους»

Από την ανάγνωση των προτάσεων της ΕΕΤΤ, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

 1. Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαγωνισμός για απόδοση ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σε παρόχους δικτύου, πριν εκδοθούν από το ΕΣΡ άδειες για παρόχους περιεχομένου. Υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα τούτο γίνεται εντονότερο για όσα αφορούν τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Για τους πανελληνίους σταθμούς, λίγο - πολύ είναι φανερό ποιοι θα αδειοδοτηθούν. Αναλυτικότερα: Πώς είναι δυνατόν ο πάροχος δικτύου να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, για την απόκτηση περιφερειακής συχνότητος, όταν δεν θα γνωρίζει αν θα έχει πελάτες στην περιοχή στην οποία επιθυμεί να του αποδοθεί συχνότητα? Αν δεν λάβει κανείς τηλεοπτικός σταθμός άδεια από το ΕΣΡ για την επιθυμητή περιοχή, τι να την κάνει ο πάροχος την συχνότητα? Αν πάρει άδεια π.χ. ένας μόνο σταθμός, πως θα μπορέσει να πληρώσει τον πάροχο για το σύνολο του MUX που θα εγκατασταθεί? Καμμία επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό για περιφερειακές συχνότητες, αν δεν γνωρίζει την πελατεία που θα έχει η συχνότητα αυτή. Η συμμετοχή οποιουδήποτε θα ήταν καθαρά τυχερό παίγνιο.

 2. Με δεδομένη την οικονομική κρίση και αντί για κριτήριο την πλειοδοτική οικονομική προσφορά του παρόχου δικτύου, η ΕΕΤΤ θα πρέπει να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση της κάθε περιοχής και να ορίσει ένα σταθερό και λογικό τίμημα για την εκάστοτε συχνότητα ανά περιοχήν, που να δύναται να πληρώνει ο κάθε αδειοδοτηθείς από το ΕΣΡ τηλεοπτικός σταθμός. Η αξιολόγηση του, λαμβάνοντος μέρος στον διαγωνισμό, παρόχου δικτύου πρέπει να γίνει με άλλα κριτήρια, όπως οικονομική ευρωστία, αξιοπιστία επιχειρήσεως, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, στελέχωση από ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, πρότερη συνεργασία κ.λ.π. Η αξιολόγηση της οικονομικής καταστάσεως κάθε περιοχής και εξ αυτής ο ορισμός του τιμήματος της συχνότητος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με έλεγχο των ισολογισμών των ήδη λειτουργούντων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, όπου από τον μέσο όρο των καθαρών κερδών αυτών, να υπολογιστεί το ποσόν που είναι ικανοί να πληρώσουν οι σταθμοί και το ποσόν που θα μπορεί να πληρώσει ο πάροχος δικτύου στην ΕΕΤΤ. Αν εφαρμοσθεί η τακτική πλειοδοτικής δημοπρασίας, που προτείνει η ΕΕΤΤ, τα ποσά θα ανεβούν στα ύψη και ως εκ τούτου, αναγκαστικά, οι Πάροχοι Δικτύου θα ζητούν από τους σταθμούς υψηλά ποσά για να τους μεταδώσουν, επειδή δε οι Πάροχοι Περιεχομένου δεν θα μπορούν να τα πληρώσουν, θα είναι καταδικασμένοι να κλείσουν και ας έχουν αδειοδοτηθεί από το ΕΣΡ.

 3. Για την πρόσβαση στo Διεπαφές Πρόγραμμα Εφαρμογής (API) και τους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), διαφωνούμε να γίνουν υποχρεωτικές οι υπηρεσίες αυτές για τους Περιφερειακούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς, διότι θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες από τους Παρόχους Δικτύου της Περιφέρειας, όπως εξοπλισμός και πρόσληψη από αυτούς επί πλέον προσωπικού με 24ωρες βάρδιες, που θα αυξήσουν κατά πολύ τα μηνιαία τέλη των τηλεοπτικών σταθμών προς τον Πάροχο Δικτύου και επειδή δεν θα δύνανται να τα πληρώσουν, είναι (όπως και στην προηγούμενη παράγραφο) καταδικασμένοι να κλείσουν. Αυτές οι Υπηρεσίες μπορούν να εφαρμοστούν στους Περιφερειακούς σταθμούς προαιρετικά.

 4. Ως προς την μετάβαση, συμφωνούμε με την μέθοδο «Διακοπή Αναλογικών Εκπομπών ανά περιοχή» είναι η πλέον ανώδυνος και εφικτή μέθοδος.

 5. Η μετάδοση τύπου DVB-Τ2, λόγω της οικονομικής κρίσεως, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτήν την στιγμή στην Χώρα μας. Όλες οι οικογένειες διαθέτουν αποκωδικοποιητές DVB-T. Αργότερα, αν μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση, συζητείται ξανά.

 6. Διακρίνουμε μία φιλοσοφία και τάση προς υπέρμετρη συρρίκνωση των περιφερειακών σταθμών και μείωση των συχνοτήτων αυτών σε σχέση με τις συχνότητες της μεταβατικής περιόδου. Τούτο αντίκειται στην Αποκέντρωση και στην προώθηση της Περιφέρειας που συνιστά, ορίζει και πριμοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 7. Πολλές Περιφέρειες/Νομοί χωρίζονται στα δύο και αν τον μισό Νομό τον πάρει ένας Πάροχος Δικτύου και τον άλλο μισό έτερος Πάροχος Δικτύου, ο Πάροχος Περιεχομένου, προκειμένου να καλύψει τον Νομό του, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει δύο ή και περισσοτέρους Παρόχους Δικτύου. Αυτό όχι μόνο συνιστά σπατάλη, αλλά δημιουργεί και προβλήματα στην πλήρη κάλυψη μιας περιοχής.

 8. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, κατά την άποψή μας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί, εν μέσω οικονομικής κρίσεως, τόσον από τους Πανελληνίους, όσο και από τους Περιφερειακούς παρόχους. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν και επεκταθούν οι προθεσμίες.

9. Η ΕΕΤΤ προτείνει έναν μόνο Πάροχο Δικτύου και για τους Πανελληνίους και για τους Περιφερειακούς σταθμούς, με την δικαιολογία της οικονομικότερης δαπάνης των σταθμών. Αυτή η εκτίμηση δεν είναι αρμοδιότητά της, διότι σαφώς δημιουργούνται υποψίες μεροληψίας υπέρ των Πανελληνίων Παρόχων Δικτύου και δη υπέρ ενός Πανελληνίου Παρόχου Δικτύου. Τίθεται θέμα Δεσπόζουσας Θέσης και Αθέμιτης Ανταγωνιστικότητας. Παραβιάζεται η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και σίγουρα θα δημιουργηθούν νομικά προβλήματα, ενστάσεις, προσφυγές και τεράστια καθυστέρηση στην ψηφιακή μετάβαση.

Συμπέρασμα: Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αδύνατον να λειτουργήσουν ακόμη και με συγχωνεύσεις, περισσότεροι από οκτώ (8) Περιφερειακοί Σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 2-3 από την Αττική, 1-2 από την Θεσσαλονίκη, ίσως 1 από την Κεντρική Ελλάδα και μέχρι 2 από την Κρήτη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καταδικασμένοι να κλείσουν και να σιγήσει η Φωνή της Επαρχίας, όπως και να χρεωκοπήσουν ή να αναστείλουν την λειτουργία τους αρκετοί Πάροχοι Δικτύου. Ελπίζουμε η ΕΕΤΤ να αποσύρει την παρούσα Διαβούλευση και να επανέλθει με νεώτερο, αντικειμενικό και πλέον ρεαλιστικό κείμενο.
http://digital-union.eu/news.html