Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία…

Τροποποιήθηκε η πρόσφατη ΚΥΑ καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία παίρνοντας τρίμηνη παράταση από το αρχικό «Τ0», που θα αποτελέσει την εκκίνηση για τη πλήρη επίγεια ψηφιακή μετάβαση της χώρας σε επτά ακόλουθες ημερομηνίες διακοπής. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα ακολουθήσει ο πάροχος δικτύου ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας… Παράλληλα καθορίστηκαν και οι συχνότητες για τους τέσσερις πολύπλέκτες εθνικής εμβέλειας (Σ1/Σ2/Σ3/Σ4), που θα αποδοθούν σε ένα πάροχο δικτύου ευρυεκπομπής (ενώ είχε προηγηθεί ο καθορισμός συχνοτήτων για τους πολύπλέκτες της επερχόμενης ΝΕΡΙΤ), όπως και αυτές που θα αποδοθούν στις εκπομπές περιφερειακής εμβέλειας…...
...1. Η παράγραφος (1) του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ.41167/1375/Φ111Α κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2064/Β΄/23−8−2013) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθορίζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες διακοπής ανά περιοχή απονομής (allotments), όλων των εκπομπών με αναλογική τεχνολογία και όλων των ψηφιακών εκπομπών της ΚΥΑ 21161/2008 συμπεριλαμβανομένης, ως εξής:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (ALLOTMENTS) όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ 42800/2012
Ημερομηνία Παύσης Αναλογικής Εκπομπής: 

1)     Τ0 + 91 ημέρες: "1 (Έβρος), 2  (Πλάκα), 3 (Θάσος), 4 (Παγγαίο), 6 (Χαλκιδική), 33 (Λέσβος)"… 
2)     Τ0 + 147 ημέρες "20 (Αττική SFN-1), 21 (Αττική SFN-2)"… 
3)     Τ0 + 182 ημέρες  "17 (Αίνος), 18 (Πάτρα), 19 (Κόρινθος), 22 (Πύργος), 23 (Τρίπολη), 25 (Καλαμάτα), 26 (Σπάρτη)"… 
4)     Τ0 + 217 ημέρες  "5 (Θεσσαλονίκη), 12 (Λάρισα), 14 (Βόλος-Πήλιο)… 
5)     Τ0 + 252 ημέρες  "7 (Φλώρινα), 8 (Μεταξάς-Κοζάνη), 9 (Ιωάννινα), 10 (Θεσπρωτία), 11 (Κέρκυρα)… 
6)     Τ0 + 287 ημέρες "13 (Ακαρανανικά), 15 (Λαμία), 16 (Καρπενήσι), 24 (Ναύπλιο)"… 
7)     Τ0 + 315 ημέρες  "27 (Δυτική Κρήτη), 28 (Κεντρική Κρήτη), 29 (Ανατολική Κρήτη), 30 (Δωδεκάνησα), 31 (Κυκλάδες SFN1/2), 32 (Σάμος), 34 (Καστελόριζο)…

Ως «Τ0» ορίζεται η ημερομηνία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας), υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθ. 23 του ν. 4070/2012 για το σκοπό αυτό».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 41167/1375/Φ111Α/22−08−2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2064).
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

O προηγούμενος καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία…
Με την αυγουστιάτικη ΚΥΑ 2064/2013, καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα τελικής διακοπής αναλογικών εκπομπών, με τη ταυτόχρονη ψηφιακή μετάβαση στις κύριες περιοχές απονομής στην Ελληνική Επικράτεια (allotment), η οποία αφορά όλους τους παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (συμπεριλαμβανομένης και της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.). Το χρονοδιάγραμμα διακοπής των αναλογικών εκπομπών, έχει άμεση εξάρτηση υλοποίησης από τη χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να χορηγηθούν υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στους παρόχους δικτύου ευρυεκπομπής (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας). Το οποίο και ορίζεται ως το περίφημο σημείο εκκίνησης της τελικής ψηφιακής μετάβασης "Τ0", ξεκινώντας από τη οριστική ψηφιακή μετάβαση της Λάμιας, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από το σημείο εκκίνησης "Τ0"...
Το χρονοδιάγραμμα εάν τηρηθεί σωστά και θεωρήσουμε ως υποθετικό σημείο εκκίνησης "Τ0", τον Οκτώβριο του 2013, η μετάβαση της Λαμίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2013 και η τελευταία πολλαπλή και συνδυασμένη μετάβαση στη Νησιώτικη χώρα του Αιγαίου (σύμφωνα με την ΚΥΑ 2064/2013), θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα πλαίσια τήρησης της καταλυτικής ημερομηνίας για την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος, τη 1η Νοέμβριου 2014. Ενώ θα έχει ξεπεραστεί η καταλυτική ημερομηνία Switch Off αναλογικών εκπομπών, η οποία έχει ήδη οριστεί για τη 1η Οκτωβρίου 2014 (με την ΚΥΑ 27294/796/Φ150)... Ειδομεν.

     Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία στις 34 - allotments - κύριες περιοχές κατανομής στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση το νέο ψηφιακό χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012)… 

A). Καθορίζονται οι εννέα ακόλουθες ημερομηνίες διακοπής των εκπομπών με αναλογική τεχνολογία ανά περιοχή απονομής (allotments), όπως αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση 42800/2012, ως εξής:


1) Allotment:   15 (Λαμία):  T0 + 30 ημέρες

2) Allotment:   22 (Πύργος), 23 (Τρίπολη), 25 (Καλαμάτα) και 26 (Σπάρτη):  T0 + 60 ημέρες

3) Allotment:   2 (Πλάκα), 3 (Θάσος) και 4 (Παγγαίο):  T0 + 90 ημέρες

4) Allotment:   20 (Αττική SFN-1) και 21 (Αττική SFN-2):  T0 + 150 ημέρες

5) Allotment:   17 (Αίνος), 18 (Πάτρα) και 19 (Κόρινθος):  T0 + 180 ημέρες

6) Allotment:   5 (Θεσσαλονίκη), 6 (Χαλκιδική), 12 (Λάρισα) και 14 (Βόλος - Πήλιο):  T0 + 210 ημέρες

7) Allotment:   1 (Έβρος), 7 (Φλώρινα), 8 (Μεταξάς), 9 (Ιωάννινα), 10 (Θεσπρωτία) και 11 (Κέρκυρα):  T0 + 270 ημέρες

8) Allotment13 (Ακαρνανικά), 16 (Καρπενήσι), 24 (Ναύπλιο):  T0 + 330 ημέρες

9) Allotment27 (Δυτική Κρήτη), 28 (Κεντρική Κρήτη), 29 (Ανατολική Κρήτη), 30 (Δωδεκάνησα), 31a (Κυκλάδες SFN-1), 31b (Κυκλάδες SFN-2), 32 (Σάμος), 33 (Λέσβος) και 34 (Καστελλόριζο):  T0 + 390 ημέρες

B). Οι αναλογικές εκπομπές θα διακόπτονται στις 2:00 π.μ. των ως άνω ημερομηνιών.