«Δυο πανελλαδικοί δίαυλοι ευρυεκπομπής στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε και οριστικό αναλογικό Switch Off στις 01−10−2014»…

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η KYA 15715/2013, με την οποία παραχωρούνται οριστικά δυο πανελλαδικοί δίαυλοι ευρυεκπομπής για τη νέα «δημόσια» ραδιοτηλεόραση της ΝΕΡΙΤ, με τις επίσημες συχνότητες του οριστικού χάρτη συχνοτήτων στις 34 - allotments - κύριες περιοχές κατανομής στην Ελληνική Επικράτεια. Αν και στη νέα KYA 15715/2013 δεν διευκρινίζεται η ακριβή χρήση των δυο διαύλων ευρυεκπομπής που καταχωρούνται επίσημα στη ΝΕΡΙΤ, αφήνεται να πλανάτε στον αέρα, ότι η γενική χρήση των διαύλων ευρυεκπομπής (και αυτών που θα καταχωρηθούν στη συνέχεια στα ιδιωτικά και περιφερειακά κανάλια), θα μπορεί ο κάθε δίαυλος να φιλοξενεί, είτε 6 έως 8 τηλεοπτικά κανάλια τυπικής ευκρίνειας, είτε έως τέσσερα κανάλια υψηλής ευκρίνειας (HDTV). Στη προκειμένη περίπτωση η νέα «δημόσια» ραδιοτηλεόραση που δημιουργείται, ακολουθώντας τη νέα ψηφιακή τεχνολογία θα μπορέσει αρχικώς να χρησιμοποιήσει το πρώτο ψηφιακό πολύπλέκτη για μέχρι 6 έως 8 κανάλια τυπικής ευκρίνειας και το δεύτερο ψηφιακό πολύπλέκτη για μέχρι και τέσσερα κανάλια υψηλής ευκρίνειας… Τέλος με την υπ’ αριθμ. 27294/796/Φ150/05−06−2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό («Οριστική παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο», Β΄ 1500), ορίζεται η 01−10−2014 ως ημερομηνία οριστικής παύσης αναλογικών εκπομπών…
Είδομεν.
           
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 15715
Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.).

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση», (Α΄ 169), 2. του ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 161), όπως ισχύει,
3. του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82),
4. του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), όπως ισχύει,
5. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,
6. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
7. του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄112), όπως ισχύει,
8. του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), όπως ισχύει,
9. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α΄ 178),

10. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων ΟικονομίαςΑνταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147 − Διορθ. Σφαλμ. Α΄154), 11. του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Yπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152), 12. του π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 144),
13. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153),
14. της υπ’ αριθμ. Υ70/11.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 2116),
15. της υπ’ αριθ. 329/03.07.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (Β΄ 1655), όπως ισχύει,
16. της υπ’ αριθμ. 27294/796/Φ150/05−06−2013 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Οριστική παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο» (Β΄ 1500), στην οποία ορίζεται η 01−10−2014 ως ημερομηνία οριστικής παύσης αναλογικών εκπομπών,
17. της υπ’ αριθμ. 20490/525/02−05−2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», (Β΄ 1444) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45258/1288/22−10−2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση
του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων», (Β΄ 2845),
18. της υπ’ αριθμ. 42800/05−10−2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (Β΄ 2704),
19. το υπ’ αριθμ. 806/06−08−2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. ΙI. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα, σύμφωνα με την οποία τα κράτη
μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 τη διαδικασία αδειοδότησης προκειμένου να επιτραπεί η χρήση της ζώνης των 800 MHz (790−862 MHz).
III. Την απόφαση 267/2010/ΕΕ της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους χρήσης στη ζώνη συχνοτήτων των 790−862 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΙV. Tην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 691/1/24−5−2013 «Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης Αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής και τη Διαδικασία Χορήγησής τους» και τα αποτελέσματα αυτής. V. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

...Άρθρο 1
Εκχώρηση Φάσματος στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

1. Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.) εκχωρείται χωρίς αντάλλαγμα φάσμα συχνοτήτων δύο (2) διαύλων, της υπ’ αριθμ. 42800/05−10−2012 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής κάλυψης προς εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

2. Εκ των διαύλων που ορίζονται στο Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ. 42800/05−10−2012 κοινής υπουργικής απόφασης, απονέμονται στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. οι ραδιοδίαυλοι “ΔΙΑΥΛΟΣ−1” και “ΔΙΑΥΛΟΣ−2”, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΡΑΔΙΟΔΙΑΥΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
Α/Α Περιοχή Απονομής  ΔΙΑΥΛΟΣ−1  ΔΙΑΥΛΟΣ−2
1 EVROS:                             25                        46
2 PLAKA                              24                        31
3 THASSOS                         22                        39
4 PAGGAIO                         26                        35
THESSALONIKI              24                        36
6 XALKIDIKI                      25                        38
7 FLORINA                          23                        35
8 METAKSAS                     25                         33
9 IOANNINA                      24                         31
10 THESPROTIA                21                         33
11 KERKYRA                     29                         37
12 LARISSA                        22                        40
13 AKARNANIKA             23                        32
14 VOLOS                           21                        37
15 LAMIA                           25                        39
16 KARPENISI                   24                        30
17 AINOS                            21                        36
18 PATRA                           24                        34
19 KORINTHOS                 26                        43
20 ATTIKI SFN−1              21                        28
21 ATTIKI SFN−2              23                        32
22 PYRGOS                        26                        40
23 TRIPOLI                         21                       28
24 NAFPLIO                       33                       44
25 KALAMATA                  29                       37
26 SPARTI                           22                       30
27 WEST CRETE                21                       38
28 CENTRAL CRETE         24                       39
29 EAST CRETE                 27                       35
30 DODEKANISA              21                       32
31a KYKLADES SFN−1    26                       41
31b KYKLADES SFN−2    25                       42
32 SAMOS                          27                      35
33 LESVOS                         21                      39
34 KASTELLORIZO           25                      353. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. οφείλει να χρησιμοποιεί τους ραδιοδιαύλους που της εκχωρούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, στην υπ’ αριθμ. 42800/05−10−2012 κοινή υπουργική απόφαση και στις διατάξεις του ν. 4070/2012. 4. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. δύναται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σταθμούς Συμπληρωματικής Κάλυψης που είναι
εγκατεστημένοι εντός των Περιοχών Απονομής που περιλαμβάνονται στην παρούσα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τους αντίστοιχους ραδιοδιαύλους ΔΙΑΥΛΟΣ−1
και ΔΙΑΥΛΟΣ−2 ανά Περιοχή Απονομής, υπό τον όρο της μη πρόκλησης επιζήμιων παρεμβολών σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος και πάντοτε κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 4 παρ. 2, της υπ’ αριθμ. 42800/05−10−2012 κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Η ως άνω απονομή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΚΖΣ για αποκλειστική χρήση στα προβλεπόμενα, στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 42800/05−10−2012 κοινής υπουργικής απόφασης, Κέντρα Εκπομπής και σε θέσεις Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης εντός και μόνο των Περιοχών Απονομής ανά ραδιοδίαυλο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
https://dl.dropboxusercontent.com/u/73258851/nerit.pdf