Διπλοί διαγωνισμοί για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας για τη τροφοδοσία του δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής…

Επίσης Διαγωνισμοί για τη προμήθεια πομπών αναμετάδοσης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, καθώς και δεκτών – αποκωδικοποιητών δορυφορικών σημάτων και δορυφορικών κεραιών λήψης... 
Σε καλό δρόμο η επίγεια ψηφιακή μετάβαση της ΝΕΡΙΤ, αφού από τη συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου (στις 12/06/2014), προκύπτουν διπλοί διαγωνισμοί, τόσο για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Όσο και για τη προμήθεια πομπών αναμετάδοσης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, καθώς και δεκτών – αποκωδικοποιητών δορυφορικών σημάτων και δορυφορικών κεραιών λήψης… Προκειμένου να καλυφτούν για τη Δημόσια τηλεόραση της χώρας, βραχυπρόθεσμες επιτακτικές ανάγκες ψηφιακής μετάβασης των περιοχικών Switch ON/OFF της χώρας (που ξεκινούν από τις 27/06)…

...

1) Πιο συγκεκριμένα η ΝΕΡΙΤ προχώρα από τη μια στη διενέργεια ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη Μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, για το χρονικό διάστημα των τριών ετών (με προϋπολογιζόμενο κόστος που ανέρχεται στο ποσό των 2.200.000€)…

2) Παράλληλα η ΝΕΡΙΤ προχώρα στη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά μήνα, για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ή εξάντλησης του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (με προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 200.000€, πλέον ΦΠΑ)…

3) Επίσης η ΝΕΡΙΤ προχώρα στη διενέργεια ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη Προμήθεια πομπών αναμετάδοσης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (τρακοσίων τριάντα πέντε - 335 - εγκατεστημένων πομπών DVB-T με διαφορετική ισχύ (90 τεμάχια των "10W", 180 τεμάχια των ">=100W" και 65 τεμάχια των ">=600W"). Με προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 5.430.000€, πλέον ΦΠΑ.

4) Καθώς και τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά μήνα, για τη προμήθεια είκοσι οχτώ (28) εγκατεστημένων πομπών επίγειας ψηφιακής μετάδοσης, προϋπολογιζόμενου κόστους 200.000€ πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών στις γεωγραφικές περιοχές Πελοπόννησο, Αττική και Έβρο,(με διαφορετική ισχύ: 11 τεμάχια των "10W", 14 τεμάχια των ">=100W" και 3 τεμάχια των ">=600W")…

5) Τέλος η ΝΕΡΙΤ προχώρα στη διενέργεια ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη προμήθεια εκατόν πενήντα (150) επαγγελματικών δεκτών -αποκωδικοποιητών και εκατόν πενήντα (150) δορυφορικών κεραιών (με προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 585.000€, πλέον ΦΠΑ)…
Ειδομεν.Αναλυτικά:  Θέμα 3ο : Μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 32
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12-06-2014
Στην Αθήνα, σήμερα, 12 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (εφεξής «ΝΕΡΙΤ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου.
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Αντώνιος Μακρυδημήτρης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ξενοφών-Ροδόλφος Μορώνης, Αναπληρωτής Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Γεώργιος Δονάτος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ τον οποίο εξουσιοδότησε σχετικά.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίσταται στη συνεδρίαση το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :
Θέμα

Θέμα 3ο : Μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία συντάχθηκε μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Τεχνολογίας για μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, εγκρίνει τα παρακάτω αναφερόμενα :
1. Τη διενέργεια ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βαθμολογία - σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρίας άρθ. 29, παρ. 1α), για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρίας (άρθ. 6, παρ. 2). Το προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 2.200.000,00€ για το χρονικό διάστημα των τριών ετών.
2. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά μήνα, για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ή εξάντλησης του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Το προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00€, πλέον ΦΠΑ.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΕΡΙΤ ΑΕ – ΓΕΜΗ 127248401000
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136
11527 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ : 997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. : 210 740 7143 ΦΑΞ : 210 740 7178