Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού της ΝΕΡΙΤ για την οριστική μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας για την επίγεια τροφοδοσία των Κέντρων Ευρυεκπομπής…

«Στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού προχωρεί η ΝΕΡΙΤ (22/09/14), για τη προμήθεια υπηρεσιών δορυφορικής τροφοδοσίας σημάτων σε πομπούς και αναμεταδότες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που περιλαμβάνουν τη μίσθωση δορυφορικής συχνότητας, μεταφοράς και ανοδικής ζεύξης των σημάτων»... Από τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού της ΝΕΡΙΤ για την οριστική μίσθωση δορυφορικής συχνότητας (μεταφοράς σημάτων και ανοδικής ζεύξης), για την SFN τροφοδοσία των επίγειων ψηφιακών πολυπλεκτών της στην Ελληνική επικράτεια, ξεχωρίζουν οι προϋποθέσεις για την επιλογή του δορυφόρου και κατ` επέκταση η επιλογή του παρόχου των αντίστοιχων υπηρεσιών…
Nicolas A.

...
- Tα 2 ρεύματα μεταφοράς με ενσωματωμένο χρονισμό SFN (MIP) για χρήση σε επίγεια δίκτυα SFN, με κρυπτογράφηση κάποιων ή όλων των προγραμμάτων κατά BISS. Το σήμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση επίγεια επανεκπομπή σε πρότυπο DVB-T και με χαρακτηριστικά λειτουργίας τόσο σε μονοσυχνικό (SFN) όσο και σε πολυσυχνικό δίκτυο (MFN).
Η λήψη των 2 ρευμάτων μεταφοράς θα είναι στην ζώνη Ku, σε συχνότητες BSS  (11.700MHz - 12.500MHz), σε οριζόντια ή κατακόρυφη πόλωση και θα καθιστά τη λήψη του σήματος πλήρως εκμεταλλεύσιμη. Η Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού δορυφορικής λήψης, τον οποίο διαθέτει. Η λήψη σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας θα πρέπει να γίνεται, στη χειρότερη περίπτωση, (worst case reception) με παραβολική κεραία (όχι τύπου offset) διαμέτρου το πολύ 1,2 μέτρων και με Gain ≤40 dBi. (Α) 
Η Δορυφορική μετάδοση θα χρησιμοποιεί το πρότυπο διαμόρφωσης DVB-S2 (ETSI EN302307) με αστερισμούς QPSK ή 8PSK με Normal Frame size. Η επιλογή των παραμέτρων : Εύρος ζώνης σε MHz, FEC, Pilot, και Roll-off είναι στη διακριτική ευχέρεια του Παρόχου με την προϋπόθεση την τήρηση των λοιπών απαράβατων όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η εκπομπή των 2 ρευμάτων μεταφοράς στο Δορυφόρο θα γίνεται σε 2 διαφορετικές φέρουσες συχνότητες, γειτονικές μεταξύ τους, στην αυτή πόλωση, χωρίς ενδιάμεσα να παρεμβάλλεται υπηρεσία ξένη προς τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εντός 2 μηνών μετά από έγγραφη ειδοποίηση, δύναται στο μέλλον να ζητήσει από τον πάροχο να χρησιμοποιήσει το πρότυπο Multistream (ETSI EN302307 Annex H.2) χωρίς επιπλέον κόστος, ούτως ώστε να απαιτείται μία φέρουσα και για τα 2 ρεύματα μεταφοράς.
Ο ελάχιστος αποδεκτός εναπομείνας χρόνος ζωής του δορυφόρου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των πέντε (5) ετών. Στην αντίθετη περίπτωση, να προσκομισθεί γραπτή δέσμευση του Δορυφορικού οργανισμού πως θα διατεθεί νεότερος δορυφόρος στην αυτή τροχιακή θέση. Σε κάθε περίπτωση ο νεότερος δορυφόρος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του όρου 3.1(Α)

Συνοπτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου σύμβασης…
Θέμα: «Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για προμήθεια υπηρεσιών δορυφορικής τροφοδοσίας σημάτων σε πομπούς και αναμεταδότες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που περιλαμβάνουν μίσθωση δορυφορικής συχνότητας, μεταφοράς των σημάτων & ανοδικής ζεύξης»

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. παράγει δύο ρεύματα μεταφοράς (multi program transport stream), τα οποία περιέχουν τα προγράμματα που προσφέρει στην Ελληνική Επικράτεια, με τις συνοδεύουσες σε αυτά υπηρεσίες, κωδικευμένα κατά MPEG-2 ή MPEG-4, με δυφιακό ρυθμό (bit-rate) 19,905882 Mbps το καθένα. Για την αδιάλειπτη διανομή των σημάτων αυτών στους επίγειους ψηφιακούς πομπούς ανά την επικράτεια, η Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην μίσθωση 2 υπηρεσιών όπως περιγράφονται παρακάτω:
Α). Δορυφορικής χωρητικότητας, συνολικού εύρους ζώνης κατάλληλο για την αναμετάδοση των ανωτέρω ρευμάτων μεταφοράς.
Β). Υπηρεσίες Ανοδικής Ζεύξης (Uplink) και μεταφορά των σημάτων από τις εγκαταστάσεις της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. στο σταθμό ανοδικής ζεύξης.
Σε κάθε περίπτωση, τα ειδικά και γενικά χαρακτηριστικά των ρευμάτων μεταφοράς (ASI), καθώς και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του πολυπλεγμένου σήματος θα πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτα, εκτός αν επιλεγεί διαφορετικά από την Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. Το σήμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση επίγεια επανεκπομπή σε πρότυπο DVB-T και με χαρακτηριστικά λειτουργίας τόσο σε μονοσυχνικό (SFN) όσο και σε πολυσυχνικό δίκτυο (MFN).

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3.1. ΕΚΠΟΜΠΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΛΗΨΗ
3.1.1. Ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να παραλάβει τα ρεύματα μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. (Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, T.K.15342, Ελλάδα) σε διεπαφή (interface) τύπου ASI. Ο δυφιακός ρυθμός (bit rate) του κάθε ρεύματος μεταφοράς είναι 19,905882 Mbps και θα πρέπει να παραμένει 19,905882 Mbps στην καθοδική ζεύξη (downlink). Ο πάροχος της υπηρεσίας θα παραλαμβάνει από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε., 2 ρεύματα μεταφοράς με ενσωματωμένο χρονισμό SFN (MIP) για χρήση σε επίγεια δίκτυα SFN, με κρυπτογράφηση κάποιων ή όλων των προγραμμάτων κατά BISS. Το σήμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση επίγεια επανεκπομπή σε πρότυπο DVB-T και με χαρακτηριστικά λειτουργίας τόσο σε μονοσυχνικό (SFN) όσο και σε πολυσυχνικό δίκτυο (MFN). (Α)
3.1.2. Ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σε αυτά χρονισμό SFN (MIP inserter), σύμφωνα με τις εκάστοτε τεχνικές απαιτήσεις, αν και εφ’ όσον του ζητηθεί από τη Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε..
Σελίδα 4 από 11
Οι τρέχουσες παράμετροι διαμόρφωσης των επίγειων ψηφιακών σημάτων της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. είναι οι εξής: Constellation 64QAM, FEC 2/3, Guard Interval 1/4, COFDM mode 8K. (Α)

3.1.3. Ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να μπορεί να κρυπτοθετήσει κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες κατά BISS, αν και εφ’ όσον του ζητηθεί από τη Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.. (Α)
3.1.4. Ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να μεταφέρει τα 2 ρεύματα μεταφοράς στον δορυφορικό σταθμό εδάφους. Η όδευση θα είναι ανεξάρτητη από τυχόν υπάρχουσες υποδομές μεταφοράς και θα αφορά μόνο την υπό προμήθεια υπηρεσία. (Α)
3.1.5. Ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να τα εκπέμψει μέσω του δορυφορικού σταθμού εδάφους (Uplink station) στο δορυφόρο. Η λήψη θα είναι στην ζώνη Ku, σε συχνότητες BSS (11.700MHz, ως 12.500MHz), σε οριζόντια ή κατακόρυφη πόλωση, και θα καθιστά τη λήψη του σήματος πλήρως εκμεταλλεύσιμη. Η Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού δορυφορικής λήψης, τον οποίο διαθέτει. Η λήψη σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας θα πρέπει να γίνεται, στη χειρότερη περίπτωση (worst case reception) με παραβολική κεραία (όχι τύπου offset) διαμέτρου το πολύ 1,2 μέτρων και με Gain ≤40 dBi. (Α)

3.1.5.1 Οι προσφορές θα εκτιμηθούν και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τις τιμές Link Margin του σήματος λήψης που θα μετρηθούν με τον αυτό δέκτη και με την αυτή δορυφορική κεραία, για όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, σε δύο (2) σημεία επιλογής της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Οι μετρήσεις θα γίνουν με παραβολική κεραία (όχι τύπου offset) διαμέτρου 1,2 μέτρων και με Gain ≤ 40 dBi. Για να γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά, το Link Margin θα πρέπει να μετρηθεί μεγαλύτερο ή ίσο από 7,0dB σε συνθήκες clear sky. Τα σημεία που απαιτείται Link Margin μεγαλύτερο ή ίσο από 7,0dB είναι τα Κέντρα Εκπομπής που αναφέρονται στην Απόφαση 42800, ΦΕΚ 2704/2012 τεύχος Β, (βαθμολογήσιμος όρος) (Α)

3.1.5.2 Εάν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, διαπιστωθεί τιμή Link Margin μικρότερο από 7,0dB εντός της Ελληνικής επικράτειας σε μεμονωμένα σημεία λήψης του Επίγειου Ψηφιακού σήματος, εκτός των σημείων που αναφέρονται στην Απόφαση 42800, ΦΕΚ 2704/2012 τεύχος Β (π.χ. λόγω μειωμένης κάλυψης του Δορυφόρου στο συγκεκριμένο σημείο), ο πάροχος της Δορυφορικής υπηρεσίας θα είναι υποχρεωμένος να φέρει την τιμή Link Margin στα 7,0dB με δικά του έξοδα. Η οποιαδήποτε τεχνική λύση θα πρέπει να είναι επαγγελματικού τύπου και να τυγχάνει της πλήρους αποδοχής της ΝΕΡΙΤ ΑΕ. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί κάτοπτρο μεγαλύτερης διαμέτρου, αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάμετρο τα 1,8 μέτρα, να είναι επαγγελματικών προδιαγραφών και να αντέχει σε ανεμοπιέσεις μεγαλύτερες των 190km/h με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν από τον πάροχος όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας του κατόπτρου και του εν γένει εξοπλισμού λήψης από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγοπροστασία, ανεμοπροστασία, κ.λπ). Ο χρόνος υλοποίησης της παραπάνω λύσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι πέντε (25) εργάσιμες μέρες μετά από την έγγραφη ενημέρωση της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προς τον πάροχο. (Α)

3.1.6. Η Δορυφορική μετάδοση θα χρησιμοποιεί το πρότυπο διαμόρφωσης DVB-S2 (ETSI EN302307) με αστερισμούς QPSK ή 8PSK με Normal Frame size. Η επιλογή των παραμέτρων : Εύρος ζώνης σε MHz, FEC, Pilot, και Roll-off είναι στη διακριτική ευχέρεια του Παρόχου με την προϋπόθεση την τήρηση των λοιπών απαράβατων όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η εκπομπή των 2 ρευμάτων μεταφοράς στο Δορυφόρο θα γίνεται σε 2 διαφορετικές φέρουσες συχνότητες, γειτονικές μεταξύ τους, στην αυτή πόλωση, χωρίς ενδιάμεσα να παρεμβάλλεται υπηρεσία ξένη προς τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εντός 2 μηνών μετά από έγγραφη ειδοποίηση, δύναται στο μέλλον να ζητήσει από τον πάροχο να χρησιμοποιήσει το πρότυπο Multistream (ETSI EN302307 Annex H.2) χωρίς επιπλέον κόστος, ούτως ώστε να απαιτείται μία φέρουσα και για τα 2 ρεύματα μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιείται ο όρος 3.1.5 (Α)
3.1.7. Θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα αύξησης της δορυφορικής χωρητικότητας στον αυτό δορυφορικό αναμεταδότη το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.. Ο συνολικός δυφιακός ρυθμός (bit rate) ενδέχεται να αλλάξει. Επίσης μπορεί να επεκταθεί και η χρονική διάρκεια της μίσθωσης της δορυφορικής χωρητικότητας Ο συγκεκριμένος όρος, προαίρεσης, που περιλαμβάνει την δυνατότητα αύξησης της δορυφορικής χωρητικότητας καθώς και της επέκτασης της χρονικής διάρκειας μίσθωσης αυτής, περιγράφεται στο άρθρο 19 του Μέρους Β’ του τεύχους Προκήρυξης του διαγωνισμού (Α)
3.1.8. Ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να συντηρεί, επισκευάζει και να παρέχει συνεχή υποστήριξη στον υπ’ αυτόν διατιθέμενο εξοπλισμό καθ’ όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης, με κόστος που βαρύνει τον ίδιο. (Α)
3.1.9. Ο δορυφορικός σταθμός εδάφους θα πρέπει να είναι άρτια εξοπλισμένος και να διαθέτει πλήρη εφεδρεία όλων των βαθμίδων (να αναφερθεί λεπτομερώς ο εξοπλισμός), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας παρεχομένη υπηρεσία ανοδικής ζεύξης των ρευμάτων μεταφοράς. Η κεραία εκπομπής θα πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 3.5 μέτρα, ενώ ο ενισχυτής εξόδου (HPA) θα πρέπει να έχει περιθώριο ισχύος μεγαλύτερο από 6dB. Επιπλέον, θα παρέχεται αυτόματη διόρθωση της ισχύος εκπομπής, όταν στο σταθμό εδάφους επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που επηρεάζουν τη ποιότητα της Δορυφορικής μετάδοσης. Ο δορυφορικός σταθμός εδάφους θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες. Επιπλέον ο δορυφορικός σταθμός που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του εγχειρήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος (certified) από τον δορυφορικό οργανισμό μεταφοράς του σήματος. (Α)
3.1.10. Για την εύρυθμη λειτουργία του όλου εγχειρήματος η Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα των επισκέψεων και του ελέγχου σε οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας μετάδοσης του παρόχου υπηρεσίας κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, χωρίς εκ των προτέρων ειδοποίηση. Ο πάροχος υπηρεσίας θα είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. και να του παρέχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και χώρους. (Α)
3.1.11. H διανομή του ρεύματος μεταφοράς από το σημείο παραγωγής μέχρι το σημείο εκπομπής του από τον δορυφορικό σταθμό θα γίνεται μόνο με επίγειο δίκτυο οπτικών ινών ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του σήματος. (Α)
3.1.12. Ο δορυφορικός σταθμός εδάφους θα πρέπει να βρίσκεται εντός των Ελληνικών συνόρων. (Α)
3.1.13. Η Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. φέρει την ευθύνη έναντι τρίτων για τα προγράμματα που εκπέμπει, και διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα στα 2 ρεύματα μεταφοράς της υπό προμήθεια υπηρεσίας που περιγράφεται στο παρόν. Το περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων αλλά και τα προγράμματα, δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, και μεταβάλλονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. Η Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. μπορεί να καταργήσει ή να δημιουργήσει νέα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, αρκεί να μην μεταβληθεί ο δυφιακός ρυθμός (bit rate) του κάθε ρεύματος μεταφοράς που είναι 19,905882 Mbps. Αν απαιτηθεί μεταβολή τεχνικών παραμέτρων, αυτό γίνεται όπως περιγράφεται σε άλλες παραγράφους κατά περίπτωση. (Α)
3.1.14. Οποιεσδήποτε τεχνικές εργασίες (προγραμματισμένες ή μη) ή αλλαγές παραμέτρων που ενδέχεται προσωρινά να διακόψουν ή να επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνονται κατόπιν συνεννόησης η/και πρότερης έγγραφης ενημέρωσης με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. (Α)

3.3. ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
3.3.1. Στοιχεία δορυφόρου. Θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα (Α):
 Τροχιακές θέσεις
 EIRP
 Διαγράμματα κάλυψης όλων των περιοχών.
 Προϋπολογισμός ζεύξης (Link budget) για όλες τις ζεύξεις.
 Οτιδήποτε άλλο σχετικό.
3.3.2. Η επανασυμπίεση των video & audio PID’s δεν είναι επιτρεπτή σε κανένα στάδιο όδευσης του ρεύματος μεταφοράς. (Α)
3.3.3. Ο ελάχιστος αποδεκτός εναπομείνας χρόνος ζωής του δορυφόρου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των πέντε (5) ετών. Στην αντίθετη περίπτωση, να προσκομισθεί γραπτή δέσμευση του Δορυφορικού οργανισμού πως θα διατεθεί νεότερος δορυφόρος στην αυτή τροχιακή θέση. Σε κάθε περίπτωση ο νεότερος δορυφόρος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του όρου 3.1(Α)

3.4. ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (Α)
3.4.1. Η διανομή των ρευμάτων μεταφοράς από το σημείο παραγωγής τους (Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.- Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, ΤΚ 15342, Ελλάδα) ως το Δορυφορικό σταθμό εδάφους, θα επιτυγχάνεται μέσω προστατευμένων γραμμών με διπλούς δρόμους και με αυτόματες εναλλαγές εφεδρείας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη μετάδοση των ρευμάτων μεταφοράς.
3.4.2. Να περιγραφεί λεπτομερώς το δίκτυο μεταφοράς των σημάτων (οδεύσεις)

Αναλυτικά για τον ανοιχτό διαγωνισμό, για τη μίσθωση δορυφορικής συχνότηταςμεταφοράς και ανοδικής ζεύξης των σημάτων στο δικτυακό τόπο της ΝΕΡΙΤ