ΕΕΤΤ: Κανονισμός αναφορικά με το καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης, διασύνδεσης υπηρεσιών και πρόσβασης API και EPG…

Αναρτήθηκε ο κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αναφορικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης, διασύνδεσης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG)…
...

Ειδικότερα το Άρθρο 6 επικεντρώνεται στη "Παροχή πρόσβασης από φορείς εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (EPG)"…

1. Η παροχή πρόσβασης σε Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG) ακολουθεί την αρχή της διαφάνειας και της μη διακριτικής μεταχείρισης.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν πρόσβαση μέσω πλατφόρμας ίδιας τεχνολογίας, (όπως IPTV, επίγεια ψηφιακή, δορυφορική), στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG):

α) εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με παρόχους περιεχομένου ή μη για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (EPG) γίνεται με δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους,

β) συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα διαχείρισης των αναγνωριστικών στοιχείων (identifiers) των παρεχόμενων Πληροφοριών Υπηρεσιών (Services Information), σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, με κατάλληλη δόμηση των υποχρεωτικών πινάκων,

γ) συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αποκωδικοποιητές μπορούν να διακρίνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα και με τους εκάστοτε οριζόμενους Κανόνες Απόδοσης Αριθμού Προγράμματος (Logical Channel NumberLCN),

δ) συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος παρουσίασης των υπηρεσιών στον τηλεθεατή,

ε) διασφαλίζουν ότι η σειρά παρουσίασης των προγραμμάτων (περιεχομένου) που παρέχουν γίνεται με αντικειμενικό τρόπο και δημοσιεύουν τη βασική αρχή που ακολουθούν για την παρουσίαση των προγραμμάτων. Ο Πάροχος Περιεχομένου φέρει την ευθύνη του περιεχομένου που εμφανίζεται στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG),

στ) διασφαλίζουν ότι οι θεατές έχουν την ευχέρεια της λήψης των πληροφοριών, που περιέχονται στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), ισότιμα με την προϋπόθεση ότι οι θεατές έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό,

ζ) λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου οι υπηρεσίες που διαθέτουν να είναι προσβάσιμες από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και χορηγούν, με εύκολα προσβάσιμο τρόπο, προς τα ΑΜΕΑ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (EPG). Στις κατηγορίες ΑΜΕΑ περιλαμβάνονται άτομα με προβλήματα ακοής/κώφωση, όρασης/τύφλωση, με κινητική αναπηρία άνω άκρων/τετραπληγία καθώς και συνδυασμός αυτών,

Περισσότερα στο αντίστοιχο "pdf"