Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»…

Σε ενέργειες προχώρησε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο "Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου"… Το οποίο επέρχεται για να καλύψει το κενό όλων των λευκών περιοχών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης), χωρίς ψηφιακό σήμα τηλεόρασης…...

...Μια και μετά την 5η Σεπτεµβρίου 2014, όπου και έγινε µετάβαση (από την αναλογική τηλεοπτική εκποµπή σε ψηφιακή), για το Βόρειο Αιγαίο έχουν καταγραφεί πολλές περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς έως καθόλου από το νέο τηλεοπτικό σήµα. Λαµβάνοντας υπόψη τις καταγραφές και τις επισηµάνσεις των ∆ήµων, καθώς και τους χάρτες κάλυψης του παρόχου του τηλεοπτικού ψηφιακού σήµατος, προτείνουµε την υποβολή πρότασης µε τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» προκειµένου να εξυπηρετήσουµε τις ανάγκες κάλυψης στο νέο τηλεοπτικό σήµα των κατοίκων των νησιών µας. Η προτεινόµενη πρόταση αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού για την παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας που δεν έχουν κάλυψη.
.

Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, συνεδρίασε με θέμα την  έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 52.1 της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο "Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου"…
Το λόγο για το ανωτέρω θέµα έλαβε η Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κα Μαριάνθη Σβιντερίκου η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την υπ’αριθµ. 50167/1417/22-10-2014 εισήγησή της και γνωρίζει στα µέλη της Επιτροπής τα εξής:
«Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε την 52.1 Ανοιχτή Πρόσκλησή της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ειδικότερα όσον αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και τον Ειδικό Στόχο 2.1: «Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα», καλεί για την υποβολή προτάσεων. Τίτλος της πρόσκλησης είναι «Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος σε ακριτικές Περιφέρειες Αµιγούς Σύγκλισης του Ε.Π. Ψ.Σ.» και δυνητικοί Φορείς της Πρότασης (Επιλέξιµες Περιφέρειες), οι Αιρετές Περιφέρειες των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και συνολικό προϋπολογισµό 900.000,00 ευρώ.
Μετά την 5η Σεπτεµβρίου 2014, όπου και έγινε µετάβαση από την αναλογική τηλεοπτική εκποµπή σε ψηφιακή για το Βόρειο Αιγαίο έχουν καταγραφεί πολλές περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς έως καθόλου από το νέο τηλεοπτικό σήµα. Λαµβάνοντας υπόψη τις καταγραφές και τις επισηµάνσεις των ∆ήµων, καθώς και τους χάρτες κάλυψης του παρόχου του τηλεοπτικού ψηφιακού σήµατος, προτείνουµε την υποβολή πρότασης µε τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» προκειµένου να εξυπηρετήσουµε τις ανάγκες κάλυψης στο νέο τηλεοπτικό σήµα των κατοίκων των νησιών µας. Η προτεινόµενη πρόταση αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού για την παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας που δεν έχουν κάλυψη.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εισηγούµαστε :
Την υποβολή της πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης, µε κωδικό 52.1, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τη χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
 Η Επιτροπή αφού άκουσε όλα τα παραπάνω και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της, η οποία περιέχεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά Αποφασίζει Οµόφωνα
1. Εγκρίνει την υποβολή της πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης, µε κωδικό 52.1, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τη χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για οποιαδήποτε περαιτέρω νόµιµη ενέργεια .
Η Επιτροπή άρχισε την συνεδρίαση στις 13:00µ.µ.και τελείωσε στις 15:00µ.µ
Μετά την εξέταση των θεµάτων έληξε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παραπάνω
Πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΘΕΟ∆. ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΧΡ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

 ΑΛ. ΡΟ∆ΙΤΗΣ

 ΠΑΝ. ΜΠΟΥΓ∆ΑΝΟΣ
 ΠΟΛΥΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΡΑ

 ΑΘ. ΓΙΑΚΑΛΗΣ