ΝΕΡΙΤ: "Κήρυξε άγονο το διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών δορυφορικής τροφοδοσίας σημάτων σε πομπούς και αναμεταδότες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής"…

Νέα Ενημέρωση: Άγονος και ο διαγωνισμός για τη προμήθεια τριακοσίων τριάντα πέντε (335) πομπών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης…
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ (23/10), κήρυξε άγονο το διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών δορυφορικής τροφοδοσίας σημάτων σε πομπούς και αναμεταδότες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, στον οποίο συμμετείχαν προσφορές των εταιρειών «SES ASTRA S.A.» και «PCCW GLOBAL (ΕΛΛΑΣ)», γιατί δεν πληρούσαν τους όρους του διαγωνισμού ως αναφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής… Ενώ αποφάσισε ότι θα προχωρήσει στη προκήρυξη νέου πρόχειρου διαγωνισμού άμεσα…Στα πλαίσια αυτά είδαμε και τις πρόσφατες δοκιμαστικές εκπομπές της ΝΕΡΙΤ μέσω του δυνατού δορυφόρου "Astra 5Β - 31.5Ε" (που ανήκουν στην SES Astra S.A)…

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
[1]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 23.10.2014
Αρ. Πρωτ. : 2144
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 49
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2014
Στην Αθήνα, σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (εφεξής «ΝΕΡΙΤ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου.
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Πέτρος Μάης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Δονάτος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα Βασιλική Σουλτανιά, Νομική Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Γεώργιος Μποροδήμος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίστανται στη συνεδρίαση περισσότερα από τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 12ο : Αποδοχή πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών δορυφορικής τροφοδοσίας σημάτων σε πομπούς και αναμεταδότες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που περιλαμβάνουν μίσθωση δορυφορικής συχνότητας.
.........................................................................................................................................
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
[2]
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών δορυφορικής τροφοδοσίας σημάτων σε πομπούς και αναμεταδότες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που περιλαμβάνουν μίσθωση δορυφορικής συχνότητας, εγκρίνει το πρακτικό αυτό και αποφασίζει την κήρυξή του ως άγονου, δεδομένου ότι οι προσφορές των εταιριών «SES ASTRA S.A.» και «PCCW GLOBAL (ΕΛΛΑΣ)» δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Περαιτέρω, αποφασίζει την προκήρυξη νέου πρόχειρου διαγωνισμού άμεσα.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΕΡΙΤ ΑΕ – ΓΕΜΗ 127248401000
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136
11527 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ : 997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 740 7143 ΦΑΞ : 210 740 7178Νέα Ενημέρωση: Άγονος και ο διαγωνισμός για τη προμήθεια τριακοσίων τριάντα πέντε (335) πομπών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης…
ΝΕΡΙΤ: Αποδοχή του πρακτικού που κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την προμήθεια τριακοσίων τριάντα πέντε (335) πομπών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 23.10.2014
Αρ. Πρωτ. : 2145
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 49
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2014
Στην Αθήνα, σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (εφεξής «ΝΕΡΙΤ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου.
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Πέτρος Μάης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Δονάτος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα Βασιλική Σουλτανιά, Νομική Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Γεώργιος Μποροδήμος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίστανται στη συνεδρίαση περισσότερα από τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 13ο : Αποδοχή πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων τριάντα πέντε (335) πομπών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
.........................................................................................................................................
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
[2]
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια 335 πομπών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, εγκρίνει το πρακτικό αυτό και αποφασίζει την κήρυξή του ως άγονου δεδομένου ότι όπως προέκυψε από τον ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρίας «ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», μοναδικής υποψήφιας στον εν λόγω διαγωνισμό, η αναφερόμενη εταιρία δεν έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά, όπως απαιτούνται από την προκήρυξη του διαγωνισμού, με ποινή αποκλεισμού, με αποτέλεσμα να μην πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την άμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμού, με όμοιο αντικείμενο.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΕΡΙΤ ΑΕ – ΓΕΜΗ 127248401000
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136
11527 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ : 997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. : 210 740 7143 ΦΑΞ : 210 740 7178