ΕΕΤΤ: "Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με την επικουρική λειτουργία Σταθμών Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Ευρυεκπομπής για τη πληρέστερη ραδιοκάλυψη περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών όμορης Περιφερειακής Ζώνης (ΠΖ)"...

Νέα Ενημέρωση 23/03: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανακοίνωσε την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης (η οποία θα διαρκέσει από τις 20-3-2015, μέχρι και τις 3-4-2015), αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σταθμών Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Ευρυ-εκπομπής, με κύριο σκοπό και πεδίο εφαρμογής τη διαδικασία εγκατάστασης τους και την επικουρική λειτουργία για τη πληρέστερη ραδιοκάλυψη και μεταφορά των περιεχομένων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών όμορης Περιφερειακής Ζώνης (ΠΖ)... Όπως, π.χ. των περιφερειακών σταθμών της Κεντρικής Μακεδονίας, σε Χαλκιδική, Ημαθία, Σέρρες, αλλά και σε άλλες ΠΖ της χώρας, με ανάλογα θέματα περιφερειακής ραδιοκάλυψης...
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κατ’ εφαρμογή της Απόφασης ΕΕΤΤ (με αριθμό 375/10/14-2-2006 «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» ΦΕΚ 314/Β/16-4-2006), ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σταθμών Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Ευρυ-εκπομπής. κατ' εφαρμογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014, η οποία θα διαρκέσει από τις 20-3-2015 (μέχρι και τις 3-4-2015)...

Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο από το δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, " εδώ"
Τα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, (7ος όροφος), Tηλ: 210 6151000, Fax: 210 6105049, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 3η Απριλίου 2015 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες εν όλο ή εν μέρει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ανωτέρω Κανονισμού Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη του άρθρου 11 περί τήρησης εμπιστευτικότητας του εν λόγω Κανονισμού. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν.
 Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σταθμών Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής κατ' εφαρμογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014»
 Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, (7ος όροφος), Tηλ: 210 6151000, Fax: 210 6105049
 Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: digitalTVsee@eett.gr


Νέα Ενημέρωση 23/03: ΕΕΤΤ: "Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σταθμών Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Ευρυεκπομπής"...

Εν μέρει ο "Κανονισμός Λειτουργίας Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (κατ' εφαρμογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014), ορίζει:

Άρθρο 2
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής της διαδικασίας εγκατάστασης Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (ΣΕΕ)
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία εγκατάστασης Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (ΣΕΕ), που λειτουργούν σε συχνότητες που δεν προβλέπονται στη Περιοχή Απονομής εντός της οποίας εγκαθίστανται, προκειμένου να λειτουργήσουν επικουρικά για την πληρέστερη ραδιοκάλυψη και μεταφορά των περιεχομένων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών όμορης ΠΖ.
Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η προβλεπόμενη στη νομοθεσία τηλεοπτική κάλυψη για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ούτε μέσω των κέντρων εκπομπής που προβλέπει ο χάρτης συχνοτήτων για την εκάστοτε ΠΖ, ούτε μέσω Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης, στο πλαίσιο του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων του παρόχου δικτύου.

Άρθρο 3
Σκοπιμότητα λειτουργίας ΣΕΕ
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαμόρφωση του διαύλου που μεταφέρει περιεχόμενα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, σε μέρος της ΠΖ εντός της οποίας εκπέμπουν νομίμως, επιτρέπεται η ψηφιακή αναμετάδοση του εν λόγω διαύλου και από σημεία εκτός της ΠΖ, μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας ΣΕΕ, οι οποίες εντάσσονται στο ομοσυχνοτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης ΠΖ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΣΕΕ σε σημεία εκτός της ΠΖ και μόνο σε κέντρα εκπομπής όπως αυτά ορίζονται στο υπό 5 σχετικό.
2. Οι ΣΕΕ εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο στα ομοσυχνοτικά δίκτυα των Εξυπηρετούμενων ΠΖ. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ΣΕΕ σε ομοσυχνοτικό δίκτυο διαφορετικό από την εξυπηρετούμενη ΠΖ.
3. Ο Κάτοχος Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής, εφόσον δεν προτίθεται να επεκτείνει το δίκτυό του στις περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οφείλει να συνεργάζεται με τρίτους οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν και το αντίστοιχο κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των ΣΕΕ. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπεύθυνος για την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και χρήση των ΣΕΕ είναι ο Κάτοχος Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η μεταφορά του σήματος στις ΣΕΕ αποτελεί υποχρέωση και βαρύνει τον Κάτοχο των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής.
Άρθρο 4
Διαδικασία Έγκρισης Λειτουργίας ΣΕΕ
1. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ΣΕΕ, ο Κάτοχος Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι έχει εξετάσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, σχετικά με την κάλυψη της Εξυπηρετούμενης ΠΖ.
2. Για την έναρξη, την εγκατάσταση και λειτουργία της ΣΕΕ, απαιτείται Απόφαση που εκδίδει η ΕΕΤΤ. Για την έκδοση της εν λόγω Απόφασης, ο Κάτοχος  Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής υποβάλλει δήλωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 6, παρ. 4 της παρούσας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δημοσιεύεται στο Παράρτημα της παρούσης, η οποία πρέπει να είναι πλήρης και να περιέχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η Δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
i. Δηλώσεις όλων των παρόχων περιεχομένου, που πρόκειται να μεταφερθούν από το συγκεκριμένο δίαυλο (πολυπλέκτη) της Εξυπηρετούμενης ΠΖ, περί αποδοχής της λειτουργίας της ΣΕΕ και της κάλυψης του κόστους προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού.
ii. Δηλώσεις όλων των παρόχων περιεχομένου της ΠΖ Εγκατάστασης της ΣΕΕ περί αποδοχής της λειτουργίας της ΣΕΕ.
iii. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της επιστολής – ενημέρωσης του Κάτοχου Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπή προς τον φορέα στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης περί εγκατάστασης και λειτουργίας της δηλωθείσης ΣΕΕ.
iv. Βεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για την κατάθεση στην ITU, αιτήματος διεθνούς συντονισμού της ΣΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος.
v. Η δήλωση συνοδεύεται με την απεικόνιση της ραδιοκάλυψης του ΣΕΕ στην οποία εμφανίζεται και η περιοχή όπου δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαμόρφωση του διαύλου και θα καλύψει η συγκεκριμένη ΣΕΕ, σε ηλεκτρονική μορφή σε μορφότυπο *.kmz. Η περιοχή στην οποία δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαμόρφωση του διαύλου, θα πρέπει να προσδιορίζεται στον Χάρτη Συχνοτήτων. Η κατεύθυνση των κεραιοσυστημάτων θα πρέπει να είναι μόνο προς την κατεύθυνση της περιοχής της Εξυπηρετούμενης ΠΖ όπου δεν είναι δυνατή η λήψη . Ο συγχρονισμός του δικτύου πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ώστε να αποφευχθεί η όχληση στο κοινό. Για λόγους διεθνούς συντονισμού θα πρέπει να φαίνεται ακριβώς η χιλιομετρική απόσταση της θέσης της ΣΕΕ από τα όρια της Εξυπηρετούμενης ΠΖ.
3. Η ΕΕΤΤ, εξετάζει τη Δήλωση χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της η εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης και εφόσον δεν υπάρχει αρνητική άποψη από τον φορέα στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, με Απόφασή της εγκρίνει τη λειτουργία της ΣΕΕ, η οποία εντάσσεται στο ομοσυχνοτικό δίκτυο του Κατόχου Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής της εξυπηρετούμενης ΠΖ, υπαγόμενη στους όρους και τις υποχρεώσεις του χορηγούμενου σε αυτόν δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Στην Απόφαση της ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να προσδιορίζεται ρητά η ημερομηνία έναρξης εκπομπής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της διαδικασίας διεθνούς συντονισμού της ΣΕΕ.
Άρθρο 5
Όροι Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
1. Ο Κάτοχος Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής υποχρεούται να εφαρμόζει τη μάσκα εκπομπής για εύρος διαύλου 8 MHz όπως ορίζεται στα αντίστοιχα Παραρτήματα του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής.
2. Σε περίπτωση αλλαγής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4070/2012, των αντίστοιχων κανονιστικών κειμένων (ενδεικτικώς αναφέρεται Χάρτης Συχνοτήτων, ΕΚΚΖΣ) καθώς και των σχετικώς εκδοθεισών διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Αποφάσεων ή/και Συστάσεων, στην κατανομή ή/και τη χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που χορηγούνται (ενδεικτικώς αναφέρεται η ζώνη 649-740 MHz) οι αντίστοιχες Αποφάσεις έγκρισης λειτουργίας ΣΕΕ τροποποιούνται. Στην περίπτωση που τίθεται θέμα μεταβολής/αντικατάστασης διαύλων εκπομπής, για όσους διαύλους δεν ήταν δυνατή η αντικατάστασή τους, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
3. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί νέα τεχνολογία προτύπου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (όπως ενδεικτικά DVB-T2) στο ομοσυχνοτικό δίκτυο του Κατόχου Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής της εξυπηρετούμενης ΠΖ, η αντίστοιχη ΣΕΕ προσαρμόζεται άμεσα. 4. Η λειτουργία της ΣΕΕ οφείλει να συμμορφώνεται με τυχόν τροποποιήσεις του Χάρτη Συχνοτήτων για λόγους Διεθνούς Συντονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 3592/2007, ως αυτό τροποποιήθηκε δια του άρθρου 80 παρ. 1 εδ. στ) του Ν. 4070/2012, χωρίς να καταβάλλεται αποζημίωση.
5. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων των ΣΕΕ πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοσυχνότητα που έχει οριστεί σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων για τη λειτουργία των δικτύων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση μη δυνατότητας άρσης πιθανών παρεμβολών η εν λόγω χρήση πρέπει άμεσα να διακοπεί.
Άρθρο 6
Διεθνής Συντονισμός
1. Οποιαδήποτε ψηφιακή αναμετάδοση μέσω ΣΕΕ γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση επιζήμιας παρεμβολής σε υπηρεσίες που προσφέρονται από Σταθμούς άλλης χώρας που χρησιμοποιούν συχνότητες εκχωρηθείσες σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Συχνοτήτων και τις άλλες διατάξεις του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων εκχωρήσεων έχουν καταγραφεί στο Διεθνές Μητρώο Συχνοτήτων.
2. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται διεθνής συντονισμός για τη ΣΕΕ και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύουν. Το Σελ. 6 / 12 αίτημα για το οποίο απαιτείται διεθνής συντονισμός αποστέλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού από τον Πάροχο Δικτύου.
3. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης ΣΕΕ είναι εντός των 20 χλμ από τα όρια της περιοχής απονομής, στο ομοσυχνοτικό δίκτυο της οποίας ενσωματώνεται η ΣΕΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ανωτέρω υπό (7) Τελικών Πράξεων και ιδίως της παρ. 4.3.1 σχετικά με εκχωρήσεις που προέρχονται από τις περιοχές απονομής.
4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης ΣΕΕ είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χλμ. από τα ανωτέρω όρια, η δήλωση γίνεται δεκτή μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ανάλογη αίτηση μεταβολής του πλάνου της χώρας που περιέχεται στην συνθήκη της Γενεύης 06 σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των υπό (7) τελικών πράξεων.
5. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεθνούς συντονισμού, η ΣΕΕ μπορεί να λειτουργήσει, κατόπιν απόφασης της ΕΕΤΤ, υπό την προϋπόθεση να μη δημιουργεί προβλήματα σε νόμιμα δίκτυα χρηστών άλλης χώρας και ούτε να ζητά προστασία από ενδεχόμενες παρεμβολές από άλλα δίκτυα που λειτουργούν νόμιμα.
Άρθρο 7
Κόστος
Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της ΣΕΕ σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στα κόστη λειτουργίας του δικτύου και δεν επηρεάζει το Ανώτατο Όριο Τιμών (ΑΟΤ).
Άρθρο 8
Τροποποίηση Όρων Δικαιώματος Χρήσης Διαύλου
1. Κατόπιν αιτήματος του Παρόχου Δικτύου, δύναται να τροποποιηθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας ΣΕΕ που χορηγήθηκε κατ' εφαρμογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014.
2. Κατόπιν οριστικής απόφασης Διεθνούς Συντονισμού, όπου καθορίζονται διαφορετικά από τα αιτηθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Άρθρο 9
Ανάκληση Δικαιώματος Χρήσης Διαύλου
1. Η Απόφαση έγκρισης λειτουργίας ΣΕΕ μπορεί να ανακληθεί, έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις εξής περιπτώσεις:
α. Μετά από έγγραφη αίτηση του δικαιούχου στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ΣΕΕ. Η ισχύς της ανακλητικής Απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής στην ΕΕΤΤ της σχετικής αίτησης,
β. Εφόσον το νεοεγκατασταθέν σύστημα δέχεται ή προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές σε νομίμως λειτουργούντα συστήματα, γ. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της διαδικασίας διεθνούς συντονισμού κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού,
δ. Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η αντικατάστασή διαύλων που προήλθε από αλλαγή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4070/2012
Σελ. 7 / 12
2. Οι διατάξεις και οι γενικές αρχές που αφορούν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, εφαρμόζονται επικουρικώς προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
Άρθρο 10
Kυρώσεις
Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Ν. 4070/2012.
Άρθρο 11
Έναρξη και Λήξη Ισχύος
Ο συγκεκριμένος Κανονισμός της ΕΕΤΤ ισχύει έως τις 31/09/2015 με την επιφύλαξη τηςαδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.

----------------------------------------------------
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω:
Ευρυεκπομπή: Μετάδοση ηχητικών ή και οπτικών σημάτων (προγράμματα) σε ένα ευρύ αριθμό αποδεκτών (ακροατές ή τηλεθεατές).
Κάτοχος Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής: O αδειοδοτημένος πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που έχει το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων του ομοσυχνοτικού δικτύου του χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στις Περιφερειακές Ζώνες όπως αυτές έχουν ορισθεί στο δικαίωμα του.
Ραδιοτηλεοπτικό Σήμα: Σύνολο οπτικοακουστικής πληροφορίας που μεταδίδεται ενσύρματα ή ασύρματα.
Τηλεοπτικός Δίαυλος: Καθορισμένο τμήμα συχνοτήτων του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος που εκφράζεται με αριθμημένο κανάλι μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Όσον αφορά τη ζώνη UHF (470-790 MHz) οι δίαυλοι αριθμούνται από 21 έως 60.
Κέντρο Εκπομπής: Κατάλληλη γεωγραφική θέση, στην οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί εξοπλισμός ευρυεκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος.
Παρεμβολή: Το φαινόμενο εμφάνισης στη λήψη σε ένα σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, μιας ανεπιθύμητης ενέργειας που οφείλεται στην εκπομπή ή/ και ακτινοβολία ή/ και επαγωγή το οποίο εκδηλώνεται με την μορφή υποβάθμισης της ποιότητας της μετάδοσης παραμόρφωσης ή απώλειας της πληροφορίας, η οποία θα ήταν δυνατόν να εξαχθεί χωρίς την ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια.
Επιβλαβής Παρεμβολή: Παρεμβολή που παρακωλύει τη λειτουργία μιας υπηρεσίας, ή υποβαθμίζει σοβαρά, διακόπτει κατ’ επανάληψη ή παρεμποδίζει τη λειτουργία μιας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Χάρτης Συχνοτήτων: Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με Αριθμ. 42800/5-10- 2012 «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (ΦΕΚ 2704/Β/5-10-2012) όπως εκάστοτε ισχύει.
Περιοχές Απονομής (allotments): Οι γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α του Χάρτη Συχνοτήτων, ακολουθούν την αντίστοιχη αρίθμηση και κωδική ονομασία και περικλείονται από τα σημεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Β αυτού, και οι οποίες απεικονίζονται στο Παράρτημα Ε1 της Παρούσας.
Ομοσυχνοτικό Δίκτυο: Δίκτυο συγχρονισμένων σταθμών εκπομπής οι οποίοι εκπέμπουν ταυτόσημα σήματα σε ίδιους ραδιοδιαύλους.

ΠΖ: Ενιαία Γεωγραφική Περιοχή εντός της οποίας αναπτύσσεται δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που αποτελείται από ένα σύνολο Περιοχών Απονομής. Εξυπηρετούμενη ΠΖ: Η ΠΖ εντός της οποίας δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαμόρφωση του προβλεπόμενου στη νομοθεσία διαύλου που μεταφέρει περιεχόμενα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Αναλυτικά διαβάστε εδώ: