ΕΣΡ: Επί του Σχεδίου Νόμου για την Αδειοδότηση Παρόχων Προγράμματος...

Το ΕΣΡ κατέθεσε τις δικές του παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την Αδειοδότηση Παρόχων Προγράμματος...


Α. Γενικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου
Α.1 Ως προς το υπό ρύθμιση αντικείμενο Το ΕΣΡ είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί αγορά των οπτικοακουστικών υπηρεσιών με ένα νόμο που θα περιέχει τους όρους αδειοδότησης των γραμμικών και θα θεσπίζει υποχρέωση γνωστοποίησης της έναρξης παροχής μη γραμμικών οπτικοακουστικών υπηρεσιών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρόχων, τις αρμοδιότητες και το είδος της εποπτείας που θα ασκεί κατά περίπτωση το ΕΣΡ κα.
1 Το κατατεθέν νομοσχέδιο ρυθμίζει μόνο την αδειδότηση των παρόχων γραμμικών οπτικο-ακουστικών υπηρεσιών (content providers) επαναλαμβάνοντας, σε μεγάλο βαθμό, διατάξεις που ρυθμίζουν την αναλογική τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αναγόμενες, ορισμένες εξ αυτών στο 1995! Κατά τούτο, φαίνεται να μην έχουν ληφθεί καθόλου υπ’ όψη από τον νομοθέτη οι αλλαγές που έχουν επέλθει - και συνεχίζονται με ραγδαίο ρυθμό - στην αγορά των οπτικοακουστικών υπηρεσιών λόγω της σύγκλισής της με την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιών, ούτε ο ο δημόσιος διάλογος που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο – λόγω των αλλαγών αυτών - με την Πράσινη Βίβλο υπό τον τίτλο «Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο: οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία και αξίες». Τη στιγμή που η Ευρώπη μελετά τα νέα μοντέλα ανάπτυξης και παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών με σκοπό την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ προκειμένου να συμπεριλάβει στο ρυθμιστικό της πεδίο νέους «παίκτες» (IPTV, OTTs) και να ρυθμίσει την ευθύνη των λεγόμενων «ενδιάμεσων» (INTERMEDIARIES όπως ISPs, EPGs, Search Engines, device manufactures κα), η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει μια εσωστρεφή προσέγγιση του ζητήματος ως εάν τίποτα να μην έχει αλλάξει στη συγκεκριμένη αγορά..
Η έλλειψη οιασδήποτε μελέτης επί του θέματος, τόσο από την πλευρά του κράτους αλλά και των ιδίων των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών επιτείνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα μην επιτρέποντας στο νομοθέτη να έχει εικόνα των αλλαγών που έχουν ήδη επέλθει στην Ελληνική αγορά ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι θεατές «καταναλώνουν» πρόγραμμα, το είδος των υπηρεσιών που καταναλώνουν, την παραγωγή και διανομή προγράμματος αλλά και την δυναμική των νέων παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών.
1 Δείτε ανάλογα νομοθετήματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών όπως το Γερμανικό INTERSTATE TREATY ON BROADCASTING AND TELEMEDIA (http://www.uni-muenster.de/ITMCATR/wpcontent/uploads/2009/05/Interstate-Treaty-on-Broadcasting.pdf) , ή την UK Broadcasting Act 1990 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/42) Α.
2 Ως προς τις διατάξεις του σχεδίου νόμου Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, πιστεύουμε ότι τα δάνεια από τις ρυθμίσεις για την αναλογική τηλεόραση – όταν μάλιστα ανάγονται στο 1995 – καταδεικνύουν άγνοια του τρόπου λειτουργίας της αγοράς των υπηρεσιών οπτικακουστικών μέσων στο σύγχρονο συγκλίνον περιβάλλον και δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν, σύντομα, στα ίδια αδιέξοδα και προβλήματα που υπήρχαν και επί αναλογικής τηλεόρασης και άρα στην μη ρύθμιση της αγοράς. Περαιτέρω, το κείμενο του σχεδίου νόμου φαίνεται να αγνοεί τις διατάξεις της Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία 2010/13/ΕΕ) όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ 109/2010, δεδομένου ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στους ορισμούς της και στις έννοιες που προσδιορίζουν τις γραμμικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες, την αρμοδιότητα του Ελληνικού κράτους και άλλα. Η επιλογή της κυβέρνησης να διενεργήσει πλειοδοτικό διαγωνισμό θα μπορούσε να είναι προς την σωστή κατεύθυνση της γρήγορης διεκπεραίωσης της διαδικασίας αδειοδότησης εάν δεν συνοδευόταν από διατάξεις ακατάλληλες για την ρύθμιση της εν λόγω αγοράς, οποίες μάλιστα, αποτέλεσαν στο παρελθόν τροχοπέδη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης της αναλογικής τηλεόρασης και δημιούργησαν προβλήματα στην άσκηση εποπτείας επι των παρόχων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι ο λεπτομερής προσδιορισμός των αδειών ανά είδος προγράμματος δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και περιορίζει την ελευθερία των παρόχων να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς. Εξ άλλου, τέτοια διάκριση δεν φαίνεται να υπάρχει σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Επίσης, θεωρούμε ότι όσα ζητήματα ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (λειτουργία ανωνύμων εταιρειών, προσδιορισμός φορολογικής κατοικίας, έλεγχος συγκέντρωσης, κλπ) δεν πρέπει να τύχουν διαφορετικής ρυθμίσεως στο παρόν σχέδιο νόμου και εφόσον κρίνεται αναγκαία μια ρύθμιση να γίνεται με τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας διότι δημιουργούνται προβλήματα συνοχής του δικαίου και ανασφάλεια στον διοικούμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προβλεπόμενη στο Ν 2328/1995 μεταβίβαση δια συμβολαιογραφικού εγγράφου εταιρικών μεριδίων προσωπικής εταιρείας ή ανωνύμων μετοχών που στις περισσότερες των περιπτώσεων οδηγούσε στην μη παράλληλη τήρηση των προβλεπόμενων στον Εμπορικό Νόμο διατάξεων για αποχώρηση και εισδοχή νέου εταίρου σε προσωπική εταιρεία ή για την σύμφωνα με το Ν 2190/1920 μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. Το σχέδιο νόμου δεν περιέχει διατάξεις που να ρυθμίζουν την λειτουργία των εταιρειών αυτών μετά την αδειοδότηση καθώς και τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΣΡ σε σχέση με αυτή.
B. Ειδικότερες παρατηρήσεις κατ’ άρθρο Αρθρο 1
Προτείνεται αντί του όρου «πάροχος περιεχομένου» να γίνεται χρήση του όρου της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΠΔ 109/2010) «πάροχος γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων». 2 Στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. β της εν λόγω οδηγίας ορίζεται ως «πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη3 για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται. Προτείνεται η αντικατάσταση της πρότασης που ξεκινάει με την φράση «Για την εφαρμογή ..» και τελειώνει με το «(ΦΕΚ Α 30)» με την ακόλουθη : «Ως πάροχος γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ελεύθερης λήψης θεωρείται η επιχείρηση που έχει την συντακτική ευθύνη, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ και του άρθρου 2 παρ. 1 περ. γ του ΠΔ 109/2010 για την επιλογή και οργάνωση του μεταδιδομένου από αυτήν (την επιχείρηση), ελεύθερα, μέσω επίγειας ψηφιακής, τεχνολογίας προγράμματος. Εάν η διάταξη παραμείνει ως έχει στην έβδομη σειρά να διαγραφεί η λέξη «ραδιοτηλεοπτικό» και να τεθεί η λέξη «τηλεοπτικό». Αρθρο 2 Παρ.
1: Στο τέλος του κειμένου προτείνεται να προστεθούν οι λέξεις «και του Ε.Σ.Ρ. και αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση» Παρ. 2 και 3 Θα πρέπει να εξεταστεί εάν οι παράγραφοι 2 και 3 πρέπει να τεθούν στο παρόν σχέδιο νόμο ή να αποτελέσουν περιεχόμενο του νόμου που ρυθμίζει την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παρ. 5 Θεωρούμε μη αναγκαίο τον προσδιορισμό των αδειών που θα χορηγηθούν κατά είδος προγράμματος πέραν ενδεχομένως των δύο βασικών κατηγοριών (ενημερωτικό - μ η ενημερωτικό περιεχόμενο) δεδομένου ότι ο περιορισμός αυτός δημιουργεί αδυναμία προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς. Τέτοια διάκριση δεν φαίνεται να υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός αυτός προϋποθέτει μελέτη των αναγκών της αγοράς – που και πάλι θα αποτύπωνε την παρούσα τάση - έτσι ώστε οι αδεοδοτηθείσες εταιρείες να είναι πράγματι βιώσιμες.
2 Η Οδηγία 2010/13/ΕΕ, σημείο 21 ορίζει ότι «Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο ορισμός των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, είτε τηλεοπτικές μεταδόσεις είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες που αποτελούν μέσα μαζικής επικοινωνίας, δηλαδή που προορίζονται για λήψη από σημαντικό τμήμα του ευρέος κοινού και είναι πιθανό να έχουν σαφείς επιπτώσεις σε αυτό.
3 Στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ της ως άνω Οδηγίας ορίζεται ως «συντακτική ευθύνη»: η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή σε κατάλογο εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η συντακτική ευθύνη δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά νομική ευθύνη δυνάμει του εθνικού δικαίου για το περιεχόμενο ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Προτείνεται να διακρίνονται οι άδειες μόνο ως προς την εμβέλεια και (λόγω της συνταγματικής διάταξης) ως προς τη βασική κατηγορία του προγράμματος (ενημερωτικού ή μη περιεχομένου) Προτείνεται σε σχέση με το αντάλλαγμα η πρόβλεψη καταβολής α) ορισμένου ποσού για την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία (παραβόλου) και β) ετησίου ποσού προς το ΕΣΡ προς το σκοπό της ενίσχυσης της αυτοτέλειάς του και της αποτελεσματικής άσκησης του εποπτικού έργου του. Σημειώνουμε ότι το ΕΣΡ είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές αρχές προς τις οποίες δεν διατίθενται κονδύλια για διενέργεια ερευνών αγοράς και κοινωνικών ερευνών σχετικών με το υπό ρύθμιση αντικείμενο, την οργάνωση δράσεων στο πλαίσιο της «παιδείας για τα μέσα» και άλλα. Εφόσον η διάταξη παραμείνει ως έχει προτείνεται στο τέλος του κειμένου να προστεθούν οι λέξεις «και αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση». Παρ. 7 Ισχύει ότι προαναφέρθηκε για τις διακρίσεις των αδειών που θα δημοπρατηθούν. Αρθρο 3 Παρ. 1: Δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να δοθεί και σε Νομ. Πρόσ. Δημ. Δικαίου (π. χ. Πανεπιστήμια), αν και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί ξεχωριστή διαδικασία. Αρθρο 4 Παρ. 1 Η επιβολή του «ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου» δείχνει εμμονή σε μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών του παρελθόντος και καταδεικνύει άγνοια του νέου περιβάλλοντος παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Ο «πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» δεν απαιτείται να παράγει το δικό του πρόγραμμα αρκεί να έχει την «συντακτική ευθύνη», δηλαδή να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο ως προς την επιλογή και την οργάνωση του προγράμματος που παρέχει (δείτε προαναφερόμενα άρθρα της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ και του ΠΔ 109/2010) Προτείνεται σε κάθε περίπτωση – εφόσον κρίνεται αναγκαία η επιβολή ελάχιστου κεφαλαίου - να ρυθμιστεί απ’ αρχής και το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο των υποψηφίων για άδεια περιφερειακής εμβέλειας. Παρ. 2 Προτείνεται να τύχει εφαρμογή (κατά παραπομπή) η διάταξη του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών). Δεν είναι λογικό μια εταιρεία που έχει το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο να πρέπει να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου επειδή έχει μια ζημιογόνο χρήση. Παρ. 3 Στην τελευταία πρόταση της παραγράφου αναφέρεται ότι το «Με τη σχετική προκήρυξη ορίζονται οι περαιτέρω λεπτομέρειες έκδοσης και υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής». Το ΕΣΡ δεν διαθέτει προσωπικό που να έχει γνώσεις τραπεζικού δικαίου προκειμένου να ορίσει περαιτέρω τις λεπτομέρειες έκδοσης της εις το άρθρο αναφερομένης εγγυητικής επιστολής. Επίσης, δεν υπάρχουν υπάλληλοι ή ειδικοί επιστήμονες που να μπορούν να κρίνουν εάν μια εγγυητική επιστολή έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον αναφερόμενο στη διάταξη διεθνή τύπο. Προτείνεται οι λεπτομέρειες έκδοσης της εν λόγω επιστολής να οριστούν σε παράρτημα του νόμου. Αρθρο 5 Παρ. 1 Δεν είναι κατανοητό γιατί οι μετοχές των ημεδαπών εταιρειών πρέπει να ανήκουν σε δεύτερο επίπεδο σε φυσικά πρόσωπα όταν στην αμέσως επόμενη παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα σε αλλοδαπές εταιρείες να μην το πράξουν επικαλούμενες το δίκαιο της έδρας. Παρ. 2 -3 Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες οφείλουν (κατά το σχέδιο νόμου) να δηλώνουν με την υποβολή απλής κατάστασης τα πρόσωπα που πράγματι ελέγχουν την εταιρεία (beneficial owener). Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή δεν διασφαλίζει την διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ούτε η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν 3691/2006 ). Πρέπει να υιοθετηθούν αντίστοιχες διατάξεις με αυτές που ισχύουν σε άλλα κράτη της ΕΕ (δείτε ενδεικτικά τη νομοθεσία της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και τις παρ. 6 και 7 του αρ. 3 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) Προτείνεται Ενιαία ρύθμιση για όλες τις εταιρείες – ημεδαπές και αλλοδαπές κατά τα πρότυπα του αγγλικού ή γερμανικού δικαίου.
 Ενδεικτικώς προτείνεται
1. Η αιτούσα οφείλει να γνωστοποιεί τα οριζόμενα στην προκήρυξη στοιχεία που αφορούν τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη αυτής καθώς και για πρόσωπα που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα αυτή και να υποβάλει τα αναγκαία προς απόδειξη έγγραφα.
2. Σε περίπτωση που μέτοχος της αιτούσας είναι άλλη εταιρεία γνωστοποιούνται τα οριζόμενα στην προκήρυξη στοιχεία που αφορούν στους μετόχους, τα μέλη του ΔΣ και τα διευθυντικά στελέχη αυτής καθώς και σε τυχόν πρόσωπα που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα αυτή και υποβάλλονται τα αναγκαία έγγραφα.
Ειδικότερα, η αιτούσα οφείλει να παράσχει πληροφορίες και να υποβάλλει έγγραφα σχετικά - με τα πρόσωπα που έχουν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα σε αυτή σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω και ιδίως πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου σε αυτήν σε ποσοστό άνω του 5% και τις θυγατρικές της (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν 4308/2014) εταιρείες. - με τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση της ίδιας και των νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτήν ή την ελέγχουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ποσοστό άνω το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με άλλες έμμισθες ή μη θέσεις που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά, την τυχόν κήρυξη αυτών σε πτώχευση κατά το παρελθόν ή την συμμετοχή τους στη διοίκηση εταιρειών που κηρύχθηκαν σε πτώχευση κατά το παρελθόν και άλλες. - με τους συζύγους και συγγενικά πρόσωπα (μέχρι τρίτου βαθμού σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου) όσων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 5% στο μετοχικό της κεφάλαιο - τις συμφωνίες μεταξύ των προσώπων που έχουν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα στην αιτούσα σε ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών εμπιστεύματος ή άλλων συναφών.
Άμεσα συμφέροντα στην αιτούσα λογίζεται ότι έχουν ιδίως οι μέτοχοι αυτής και οι έχοντες δικαιώματα ψήφου στη ΓΣ σε ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έμμεσα συμφέροντα στην αιτούσα λογίζεται ότι έχουν μεταξύ άλλων και α) οι θυγατρικές της εταιρείες όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω στις οποίες κατέχει ποσοστό 25% και άνω του μετοχικού τους κεφαλαίου, β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπό που συμμετέχει, με ποσοστό άνω του 50% σε εταιρεία ή εταιρείες που συμμετέχουν (αθροιστικά) σε ποσοστό άνω του 5% στην αιτούσα, γ) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είτε μόνο του ή από κοινού με άλλους ασκεί σημαντική επιρροή στην αιτούσα ιδίως όταν συστηματικά παρέχει στην αιτούσα πρόγραμμα που καλύπτει μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού χρόνου ή όταν δυνάμει συμφωνιών, όρων του καταστατικού ή με άλλο τρόπο λαμβάνει αποφάσεις που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την παραγωγή ή την αγορά και την οργάνωση του μεταδιδομένου προγράμματος Η αιτούσα οφείλει να βεβαιώσει υπεύθυνα περί της πληρότητας των πληροφοριών και των εγγράφων που υποβάλει» Παρ. 6 Εφόσον παραμείνει η διατύπωση των προηγούμενων παραγράφων, προτείνεται μετά τις λέξεις «μέχρι φυσικού προσώπου» και πριν τη λέξη «καθώς» να τεθεί η φράση «με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ανωτέρω» Αρθρο 6 Παρ. 1 Θεωρούμε ότι οι όποιοι περιορισμοί και υποχρεώσεις πρέπει να αφορούν τα πρόσωπα που κατέχουν μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στη ΓΣ σε ποσοστό άνω του 5% δηλαδή πρόσωπα που έχουν τουλάχιστον δικαιώματα μειοψηφίας. Προτείνεται η αντικατάσταση του ποσοστού 1% με ποσοστό 5% Παρ.2 Το ασυμβίβαστο συμμετοχής σε διαφημιστικές εταιρείες προτείνεται να περιοριστεί σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αγοράς χώρου και χρόνου σε ΜΜΕ και να μην καταλαμβάνει όσες απλώς παρέχουν υπηρεσίες ‘δημιουργικού» δεδομένου ότι οι πάροχοι που παράγουν οι ίδιοι μέρος τους προγράμματός τους – υποχρεωτικά με βάση το παρόν σχέδιο - μπορούν να αξιοποιήσουν το κομμάτι αυτό της δραστηριότητάς τους για την παραγωγή εμπορικών ανακοινώσεων. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται πριν από τη λέξη «συνδρομή» να προστεθεί η λέξη «μη». Παρ. 3 Οι διατάξεις της παραγράφου 3 είναι δάνειο από το Ν 3592/2007 και αποδεδειγμένα ανεπιτυχείς ως προς την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι τον έλεγχο συγκέντρωσης ο οποίος με άλλους τρόπους διενεργείται διεθνώς. Σημειώνεται, ότι παλαιότερες διαγωνιστικές διαδικασίες απέτυχαν λόγω της εφαρμογής ανάλογων διατάξεων κατά την αδειοδότηση της αναλογικής τηλεόρασης. Ορίζεται στην παράγραφο 3 ότι «ο υποψήφιος και οι δέκα μεγαλύτεροι μέτοχοι ή κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 1%) …. υπόκειται σε έλεγχο για την διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων ΜΜΕ που λειτουργούν στην ημεδαπή εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου.. ». Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, στον έλεγχο «για την διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος» υπόκεινται όσοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή. Συνεπώς, εξαιρούνται εξωχώριες εταιρείες-μέτοχοι που δεν έχουν αποκτήσει εισόδημα στην ημεδαπή – που είναι το σύνηθες – αλλά συμμετέχουν σε αυτές ημεδαποί οι οποίοι τις χρηματοδοτούν. Παρέχεται άρα όχημα για την καταστρατήγησή της. Πέραν τούτου, δεν είναι σαφές τι εννοεί ο νομοθέτης λέγοντας ότι ο μέτοχος πρέπει να είναι ο «πραγματικός κύριος των οικονομικών μέσων που διετέθησαν για την συμμετοχή» και πως ελέγχεται η «κυριότητα» των μέσω αυτών εάν όχι με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Παρ. 4 Η παράγραφος 4 είναι επίσης δάνειο από το νόμο για τον βασικό μέτοχο που μόνο προβλήματα δημιούργησε τόσο σε σχέση με την ΕΕ αλλά και σε σχέση με την διεκπεραίωση των διαγωνισμών από τις αρμόδιες αρχές. Η δε αναποτελεσματικότητα της απαγόρευση σε σχέση με σκοπό που επεδίωκε έχει ήδη κριθεί από την εφαρμογή της. Σε κάθε περίπτωση το ασυμβίβαστο έχει νόημα μόνο σε σχέση με ενημερωτικούς σταθμούς .
Αρθρο 7 – Τεχνολογικός εξοπλισμός και Κτηριακή Υποδομή
Ισχύουν εν προκειμένω όσα έχουμε πει για το ελάχιστο κεφάλαιο των υποψηφίων, δηλαδή ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη τα νέα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας της υπό ρύθμιση αγοράς. Παρ. 2 Το προσωπικό του ΕΣΡ δεν διαθέτει τις αναγκαίες για τον καθορισμό των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ανα κατηγορία άδειας λειτουργίας. Παρ 3 Για λόγους σωστής νομοτεχνικής παρουσίασης και αποφυγής επαναλήψεων, το κείμενο των ακροτελεύτιων παραγράφων των άρθρων 7 (παρ. 3), 8 (παρ. 8) και 9 (παρ. 5) διαγράφεται και αντικαθίσταται με την παρ. 7 του άρθρου 10 ως εξής: «Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση ήδη λειτουργών τηλεοπτικός σταθμός δεν πληροί έναν ή περισσότερους από τους όρους των άρθρων 7, 8 και 9, με την αίτησή του δηλώνει το χρονικό όριο εντός των οποίων θα συμμορφωθεί με τους ως όρους των ως άνω άρθρων, συνυποβάλλοντας μελέτη βιωσιμότητας με την οποία θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα του σταθμού να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του νόμου. Το ανώτατο προτεινόμενο χρονικό όριο συμμόρφωσης δεν μπορεί να είναι περισσότερο του ενός (1) έτους για το περιεχόμενο προγράμματος (άρθρο 8), των δύο (2) ετών για τον τεχνικό εξοπλισμό (άρθρο 7) και των τριών (3) ετών για το απασχολούμενο προσωπικό (άρθρο 9)».
Αρθρο 8 – Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος
Δεν γίνεται καμία αναφορά στις υποχρεώσεις των παρόχων όπως αυτές πηγάζουν από την Οδηγία 2010/13/ΕΕ και το ΠΔ 109/2010. Παρ 2 Προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές - Στο εδάφιο α’ της παρ. 2 οι λέξεις «μιας (1) τουλάχιστον ώρας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ογδόντα (80) τουλάχιστον λεπτών». - Το εδάφιο β’ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «εκπομπές ενημερωτικού χαρακτήρα (π. χ. πολιτικές συζητήσεις, ερευνητικά ρεπορτάζ) εβδομαδιαίας διάρκειας τριών (3) ωρών, ψυχαγωγικού χαρακτήρα (π. χ. σειρές μυθοπλασίας, τηλεπαιχνίδια) εβδομαδιαίας διάρκειας δώδεκα (12) ωρών και επιμορφωτικού χαρακτήρα (π. χ. ντοκιμαντέρ) εβδομαδιαίας διάρκειας τριών (3) ωρών . - Προστίθεται εδάφιο γ’ με το εξής περιεχόμενο: «παιδικές εκπομπές συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως». Παρ. 3 Προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις - Το εδάφιο α’ αντικαθίσταται ως εξής: «καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας (1) τουλάχιστον ώρας με έμφαση σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν το σύνολο της διοικητικών ή γεωγραφικών ενοτήτων που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου» - Το εδάφιο β’ αντικαθίσταται ως εξής: «τις αναφερόμενες στην παρ. 2 εδ. β’ και γ’ κατηγορίες εκπομπών με έμφαση σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν το σύνολο της διοικητικών ή γεωγραφικών ενοτήτων που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου». - Παρ. 4 Προτείνεται η αντικατάστασή της ως εξής: «Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Ε. Σ. Ρ. ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος γενικής ή ειδικής στόχευσης, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών περιορισμών του παρόντος άρθρου. Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την κατηγοριοποίηση των διαφόρων εκπομπών, τις ώρες μετάδοσης των διαφόρων κατηγοριών εκπομπών και τον τρόπο ενημέρωσης του ΕΣΡ από τους παρόχους περιεχομένου ως προς τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό των ως άνω εκπομπών». Παρ. 5 και 6 Προτείνεται η αντικατάσταση των εδαφίων β’ και γ’ καθώς και ολόκληρη η παρ. 6 αντικαθίστανται ως εξής: «Οι εν γένει κανόνες που αφορούν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ακουστική ή οπτική) στα προγράμματα των παρόχων περιεχομένου ρυθμίζονται με Κανονισμό του Ε. Σ. Ρ., κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ήδη από τον πρώτο χρόνο κατοχής της αδείας λειτουργίας η συμμόρφωση προς τους κανόνες που τίθενται κατά ένα ελάχιστο ποσοστό, το οποίο αυξάνεται σταδιακά μέχρι της λήξεως της άδειας. Κατά την έκδοση της σχετικής πράξεως λαμβάνονται υπόψη σχετικοί κανόνες που έχουν διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 109/2010». Παρ. 8 (προστίθεται) Προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου πριν την τελευταία «Οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών δεσμεύονται να τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2010/13/ΕΕ όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, καθώς και του ΠΔ 109/2010 ή όποιο άλλο τυχόν εκδοθεί σε συμμόρφωση κοινοτικών Οδηγιών που αφορούν την παροχή γραμμικών οπτικοακουστικών υπηρεσιών και ιδίως εκείνες που αφορούν στη μετάδοση ευρωπαϊκών έργων, στην προστασία των ανηλίκων και στο δικαίωμα απάντησης. Παρ. 9 (πρώην 8 ) Για λόγους σωστής νομοτεχνικής παρουσίασης και αποφυγής επαναλήψεων, το κείμενο των ακροτελεύτιων παραγράφων των άρθρων 7 (παρ. 3), 8 (παρ. 8) και 9 (παρ. 5) διαγράφεται και αντικαθίσταται με την παρ. 7 του άρθρου 10 ως εξής: «Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση ήδη λειτουργών τηλεοπτικός σταθμός δεν πληροί έναν ή περισσότερους από τους όρους των άρθρων 7, 8 και 9, με την αίτησή του δηλώνει το χρονικό όριο εντός των οποίων θα συμμορφωθεί με τους ως όρους των ως άνω άρθρων, συνυποβάλλοντας μελέτη βιωσιμότητας με την οποία θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα του σταθμού να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του νόμου. Το ανώτατο προτεινόμενο χρονικό όριο συμμόρφωσης δεν μπορεί να είναι περισσότερο του ενός (1) έτους για το περιεχόμενο προγράμματος (άρθρο 8), των δύο (2) ετών για τον τεχνικό εξοπλισμό (άρθρο 7) και των τριών (3) ετών για το απασχολούμενο προσωπικό (άρθρο 9)».
 Αρθρο 9 – Απασχολούμενο προσωπικό
Αναχρονιστικό και περιοριστικό σε σημείο να υπάρχει κίνδυνος για την βιωσιμότητα των υποψηφίων κρίνεται και το άρθρο περί ελάχιστου απασχολούμενου προσωπικού, δεδομένου ότι οι τρόποι παροχής οπτικοακουστικού περιεχομένου εξελίσσονται και τέτοιοι περιορισμοί συνιστούν τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα αφού δεν επιτρέπουν την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα της αγοράς. Παρ.5 Για λόγους σωστής νομοτεχνικής παρουσίασης και αποφυγής επαναλήψεων, το κείμενο των ακροτελεύτιων παραγράφων των άρθρων 7 (παρ. 3), 8 (παρ. 8) και 9 (παρ. 5) διαγράφεται και αντικαθίσταται με την παρ. 7 του άρθρου 10 ως εξής: «Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση ήδη λειτουργών τηλεοπτικός σταθμός δεν πληροί έναν ή περισσότερους από τους όρους των άρθρων 7, 8 και 9, με την αίτησή του δηλώνει το χρονικό όριο εντός των οποίων θα συμμορφωθεί με τους ως όρους των ως άνω άρθρων, συνυποβάλλοντας μελέτη βιωσιμότητας με την οποία θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα του σταθμού να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του νόμου. Το ανώτατο προτεινόμενο χρονικό όριο συμμόρφωσης δεν μπορεί να είναι περισσότερο του ενός (1) έτους για το περιεχόμενο προγράμματος (άρθρο 8), των δύο (2) ετών για τον τεχνικό εξοπλισμό (άρθρο 7) και των τριών (3) ετών για το απασχολούμενο προσωπικό (άρθρο 9)».
Αρθρο 10 – Λοιποί όροι συμμετοχής
Προτείνεται να προβλεφθεί η κατάθεση Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) και Πλάνου Στρατηγικής (Strategic Plan) που θα περιλαμβάνει στοιχεία (για τους χρηματο-οικονομικούς πόρους που διαθέτει ή τις πηγές από τις οποίες θα τους εξασφαλίσει καθώς τους τρόπους επίτευξης των στόχων του προκειμένου να διασφαλιστεί η σύννομη και αδιάλειπτη λειτουργία) για όλη τη διάρκεια της αδείας λειτουργίας του υποψηφίου. Το ποσοστό 1% που αναφέρεται στις παραγράφους 1-3 προτείνεται να γίνει 5% για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Παρ. 4 Η διάταξη αυτή, επίσης δάνειο από τον 3592/2007, θέτει περιορισμούς στη συμμετοχή που μπορεί να ήταν δικαιολογημένοι στην εποχή της αναλογικής τηλεόρασης, οπόταν υπήρχε ο περιορισμός των συχνοτήτων, αλλά είναι μάλλον παρωχημένοι στην εποχή της ψηφιακής τηλεόρασης. Δεν είναι κατανοητό γιατί να μην μπορεί κάποιος να έχει περισσότερες άδειες παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Σε όλες τις χώρες οι περιορισμοί συνδέονται και με το μερίδιο που έχει ο πάροχος στην αγορά. Θεωρούμε ότι οι όποιοι περιορισμοί πρέπει να επιβάλλονται με βάση α) τις περί ανταγωνισμού διατάξεις και το μερίδιο τηλεθέασης που έχει ο πάροχος στην αγορά όπως ισχύει στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη. Κάθετες ή διαγώνιες συγκεντρώσεις λαμβάνονται επίσης κατά περίπτωση υπ’ όψη. Παρ. 7 (προστίθεται) Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου με το εξής περιεχόμενο: «Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση ήδη λειτουργών τηλεοπτικός σταθμός δεν πληροί έναν ή περισσότερους από τους όρους των άρθρων 7, 8 και 9, με την αίτησή του δηλώνει το χρονικό όριο εντός των οποίων θα συμμορφωθεί με τους ως όρους των ως άνω άρθρων, συνυποβάλλοντας μελέτη βιωσιμότητας με την οποία θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα του σταθμού να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του νόμου. Το ανώτατο προτεινόμενο χρονικό όριο συμμόρφωσης δεν μπορεί να είναι περισσότερο του ενός (1) έτους για το περιεχόμενο προγράμματος (άρθρο 8), των δύο (2) ετών για τον τεχνικό εξοπλισμό (άρθρο 7) και των τριών (3) ετών για το απασχολούμενο προσωπικό (άρθρο 9)». Παρ. 8 (προστίθεται) Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 8 με το εξής περιεχόμενο: «Υποψήφιοι που δεν κατέχουν λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό προσκομίζουν οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με την οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους όρους και στις προϋποθέσεις του νόμου και της προκηρύξεως. Ως προς την τήρηση των όρων των άρθρων 7, 8 και 9, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα συμβαδίζει με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου».
Αρθρο 13 - Διαδικασία δημοπρασίας
Παρ. 1 Το άρθρο αυτό αναθέτει στο ΕΣΡ τον προσδιορισμό της διαδικασίας δημοπράτησης οι βασικές αρχές της οποίας περιγράφεται στο άρθρο. Ωστόσο το ΕΣΡ δεν έχει ανάλογη εμπειρία για το λόγο αυτό προτείνεται να περιγραφεί η διαδικασία με σαφήνεια σε σχετικό παράρτημα. Επίσης η αναφορά που γίνεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 στην δεύτερη σειρά της παρ. 1 είναι εσφαλμένη. Το ορθό είναι παρ. 4 του άρθρου 2. Παρ. 2 Με την παράγραφο αυτή τίθεται ένα ακόμα στάδιο οικονομικού ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την καταβολή του πλειστηριάσματος. Πέραν της καθυστέρησης που ο έλεγχος αυτός θα δημιουργήσει στην όλη διαδικασία διερωτάται κανείς τι νόημα είχε ο προηγούμενος ανάλογος έλεγχος και για ποιο λόγο δεν ανατίθεται ο έλεγχος αυτός, εάν ήθελε κριθεί αναγκαίος, στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Δεδομένου ότι ο υποψήφιος είναι ανώνυμη εταιρεία πρέπει είτε να έχει το αναγκαίο κεφάλαιο είτε να δανειοδοτηθεί. Άλλος τρόπος χρηματοδότησης δεν υπάρχει, οπότε διερωτάται ποιο είναι το αντικείμενο του εν λόγω ελέγχου; Προτείνεται οι έλεγχοι αυτοί (εάν κριθούν αναγκαίοι) να γίνονται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Παρ. 5 Αναφέρεται ότι το ΕΣΡ μπορεί να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία αναφέροντας τους λόγους της ματαίωσης χωρίς καμία απαίτηση των υποψηφίων. Θα πρέπει να προστεθεί υπό την προϋπόθεση ότι ο λόγος της ματαίωσης είναι βάσιμος.
Άρθρο 14 - Όροι χορηγούμενων αδειών
Παρ. 1 – Προτείνεται η αντικατάσταση της παρ. 1 ως εξής: «Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται άδειες λειτουργίας των παρόχων περιεχομένου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατά χρονολογική σειρά και στο Ειδικό Βιβλίο που τηρείται στο ΕΣΡ. Στο Ειδικό Βιβλίο καταχωρείται και κάθε αλλαγή που αφορά στα στοιχεία της αδείας». Παρ.2 - Προτείνονται τα ακόλουθα και διατυπώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: - Η άδεια πρέπει να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του παρόχου και ιδίως αυτά που προσδιορίζουν την κατά τόπον αρμοδιότητα του ΕΣΡ για την αδειοδότησή του καθώς και τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας. - Στο τελευταίο στοιχείο που αφορά την καταγραφή του διαύλου συχνοτήτων σημειώνεται ότι πρόκειται για τεχνικό στοιχείο για το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα το ΕΣΡ αλλά η ΕΕΤΤ, σε συνεργασία με τον πάροχο δικτύου. Ο ορισμός του συγκεκριμένου διαύλου εξαρτάται συχνά από ορισμένες τεχνικές παραμέτρους που αφορούν τον κάθε δίαυλο. Κατά συνέπεια, ο δίαυλος συχνοτήτων δεν είναι (καταρχήν) στοιχείο της αδείας και θα πρέπει να διευκρινίζεται με πράξη της ΕΕΤΤ - Το αυτό ισχύει για το σύστημα αριθμοδότησης των παρόχων περιεχομένου, που σχετίζεται με τη θέση αυτού στον Οδηγό Προγράμματος και το οποίο έχει ήδη ρυθμιστεί με απόφαση της ΕΕΤΤ. - Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής: «Σε περίπτωση αιτήσεως συμμόρφωσης υποψηφίου (κατά το άρθρο 10 παρ. 7) το ΕΣΡ μπορεί να ορίζει στο σώμα της αδείας την εντός ορισμένης προθεσμίας υποχρέωση του παρόχου περιεχομένου σε συγκεκριμένο όρο του νόμου. Μετά το πέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο κάτοχος αδείας αποστέλλει στο ΕΣΡ τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωσή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο σταθμός δεν έχει συμμορφωθεί με τους όρους του νόμου, το ΕΣΡ μπορεί είτε να τάξει εύλογη προθεσμία για την συμμόρφωση του σταθμού, είτε να ανακαλέσει την άδεια του σταθμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995. Οι ως άνω αποφάσεις του ΕΣΡ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Παρ. 3 Περ. α) Η αλλαγή χρήσης της αδείας πρέπει να επιτρέπεται για λόγους ευελιξίας και προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς. Περιορισμός θα μπορούσε να τεθεί μόνο για τους ενημερωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας εάν θεωρηθεί ότι είναι αναγκαία η διάκριση αυτή. Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν 2328/1995, πέρα από τα νομοτεχνικά προβλήματα που έχει στην διατύπωσή της, προβλέπει ότι σε περίπτωση μη έγκρισης της μεταβίβασης επιβάλλεται στην αδειούχο εταιρεία η κύρωση της ανακλήσεως της αδείας. Επιβάλλεται δηλαδή κύρωση στον φορέα της αδείας για πράξη που τέλεσε ο μέτοχος (χρηματοδότης) της ΑΕ και η οποία δεν αιτιολογείται στο πλαίσιο του δικού μας νομικού συστήματος δεδομένου ότι δεν πρόκειται για ευθύνη εξ υπαιτιότητας ούτε για αντικειμενική ευθύνη, δεδομένου ότι η τελευταία προϋποθέτει κάποιας μορφής ωφέλειας του κατά νόμον υπεύθυνου από τις πράξεις του αδικοπρακτούντος προσώπου (πχ ευθύνη του εκδότη για συκοφαντική δυσφήμιση που τελέστηκε από τον δημοσιογράφο υπάλληλό του) ή δράση επικίνδυνη του υπευθύνου (πχ στις περιπτώσεις των περιβαλλοντικών ατυχημάτων). Πέραν τούτων τίθεται και ζήτημα αναλογικότητας της προβλεπομένης κυρώσεως σε σχέση με παράβαση (μη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μετόχου των προϋποθέσεων του νόμου). Επίσης, με την διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν 2328/1995 επιβάλλεται η τήρηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου για την μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. Πέρα από τα έξοδα που αυτό συνεπάγεται για τους συμβαλλόμενους, διερωτάται κανείς γιατί δεν εφαρμόζεται το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/1920 το οποίο ορίζει ότι η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται μέτοχο και τον αποκτώντα. Της μεταβιβάσεως ακολουθεί η έκδοση μετοχών στο όνομα του νέου μετόχου. Μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής διασφαλίζει και την εταιρεία, αφού έχει πλήρη γνώση των μετόχων της. Περ γ Απορία δημιουργεί η εν λόγω διαταξη δεδομένου ότι η μη ύπαρξη άρτιου ψηφιακού σήματος μόνο τον πάροχο θα βλάψει. Περ. ε) (ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ) «ε) Φορείς άδειας που δραστηριοποιούνται το πρώτον στην παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών, οφείλουν να εκκινήσουν την παροχή προγράμματος εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Ε. Σ. Ρ.». Παρ. 4 Στην πρώτη πρόταση να προστεθεί (προς διευκρίνιση) η φράση «προς τον πάροχο δικτύου». Παρ. 5 Και αυτή η διάταξη είναι δάνειο από τον Ν 2328/1995 και τον 3592/2007. Θεωρούμε ότι αντί της απαγόρευσης ανάθεσης της «διαχείρισης και εκμετάλλευσης» του προγράμματος σε τρίτο είναι ορθότερο να τεθεί ότι απαγορεύεται ο φορέας της αδείας να εκχωρεί την συντακτική ευθύνη του προγράμματος σε τρίτο, που είναι και το ζητούμενο σύμφωνα με την οδηγία 2010/13/ΕΕ. Το πρόγραμμα μπορεί να παράγεται από τον ίδιο το φορέα ή τρίτον κατ’ εντολή του. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ποιος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό (δείτε άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ καθώς και σημείο 23 του προοιμίου της.) Παρ. 6 Περ. α) Οι διατάξεις αυτές αποτελούν επίσης επαναλήψεις από το Ν 2328/1995 και το Ν 3592/2007. Οι αρχές και οι κανόνες που πρέπει να τηρούν οι πάροχοι καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασής τους πρέπει να ενσωματωθούν στο νόμο. Περ. β-γ ) Θεωρούμε περιττές τις παραγράφους αυτές διότι ορίζουν τα αυτονόητα (προβλεπόμενα στο νόμο). Παρ. 7 – Προτείνοντα τα ακόλουθα: Το ΕΣΡ θεωρεί ότι δεν έχει νόημα η δικτύωση παρόχου περιεχομένου εθνικής εμβέλειας με πάροχο περιφερειακής εμβέλειας δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό μεταδίδεται ούτως ή άλλως στην περιοχή που δραστηριοποιείται ο πάροχος προγράμματος περιφερειακής εμβέλειας. Προτείνεται η διαγραφή των λέξεων «ή εθνικής εμβέλειας» στην Τρίτη σειρά. Στο τέλος της παραγράφου προτείνεται η προσθήκη του εξής εδαφίου: «Με Κανονισμό που εκδίδει το Ε. Σ. Ρ. διευκρινίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου». Παρ. 8 Τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων θεμελιώνεται η δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών πρέπει να ελέγχονται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, να αναγράφονται στην άδεια και να ελέγχονται (με αντίστοιχες δηλώσεις) κατά την διάρκεια της αδείας. Η δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους θεμελιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ και του ΠΔ 109/2010. Παρ. 9. Η διάταξη αυτή κρίνεται περιοριστική εάν όχι παράλογη στην περίπτωση εταιρείας που έχει το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο δεδομένου ότι δεν μπορεί να έχει μια ζημιογόνο χρήση χωρίς να ακολουθήσει αύξηση του ΜΚ. Προτείνεται να ισχύσει ότι για όλες τις ΑΕ (άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920.). Παρ. 10 Η τροποποίηση των όρων της αδείας πρέπει να είναι κατά περίπτωση επιτρεπτή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Παρ. 11 Η παράγραφος αυτή περιέχει εσφαλμένη παραπομπή δεδομένου ότι δεν προβλέπει κανενός είδους έλεγχο αλλά ρυθμίζει την αρμοδιότητα του ΕΣΡ να αδειοδοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 238/1995 και του Ν 2644/1998. Προτείνεται η αντικατάσταση της διατάξεως ως ακολούθως: Παρ. 11 - Η συνδρομή των όρων της αδείας ελέγχεται από το ΕΣΡ, το οποίο μπορεί να ζητά και να ελέγχει με κάθε πρόσφορο τρόπο κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία και τη διοίκηση του αδειούχου, τους μετόχους του και τους μετόχους αυτών καθώς και τα μέλη της διοικήσεως. Στο πλαίσιο ασκήσεως των ανωτέρω ελέγχων το ΕΣΡ μπορεί να ζητά την συνδρομή φορέων του Δημοσίου ή άλλων ανεξάρτητων αρχών καθώς και εμπειρογνωμόνων.
Αρθρο 15 – Λόγοι ανάκλησης της αδείας
Ισχύει ό,τι έχει προαναφερθεί για το κεφάλαιο και το προσωπικό στα αντίστοιχα άρθρα. Η κύρωσης της ανακλήσεως της αδείας πρέπει να είναι ανάλογη της παράβασης. Εν προκειμένω δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας που πρέπει να διέπει τη δράση της διοικήσεως δεδομένου ότι η ίδια κύρωση επιβάλλεται για διαφορετικής βαρύτητας πράξεις [δείτε περίπτωση 1 (ε) σε σχέση με την 1(ι)].
Γ. Ατελείς διατάξεις
Στην παρ. 3 του αρ. 1 περί κάλυψης σε ποσοστό 98% της γεωγραφικής περιφέρειας από τον πάροχο δικτύου, στην περ. α’ της παρ. 1 του αρ. 3 περί υποχρέωσης του αιτούντος να καταθέσει εντός δύο μηνών στο ΕΣΡ από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στην περ. γ’ της παρ. 1 του αρ. 3 όπου εντός προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοση άδειας λειτουργίας οφείλουν τα μέλη της κοινοπραξίας να συστήσουν ΑΕ και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα στο ΕΣΡ, στην παρ. 3 του αρ. 7 όπου ο αιτών θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει εντός έξι μηνών από την χορήγηση της άδειας τεχνολογικό εξοπλισμό και κτηριακή υποδομή σύμφωνα με την προκήρυξη του ΕΣΡ και στην παρ. 8 του αρ. 8 όπου ο αιτών θα δηλώνει ότι εντός τριών μηνών από την χορήγηση της άδειας θα μεταδίδει το οριζόμενο από τις τηλεοπτικές διατάξεις τηλεοπτικό πρόγραμμα, δεν προσδιορίζεται σε όλες τις ως άνω διατάξεις τι θα συμβεί σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω υποχρεώσεων των αιτούντων και θα πρέπει να οριστούν οι κυρώσεις παραβίασης των ως άνω διατάξεων.

esr.gr