ΕΡΤ ΑΕ: Άγονος ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός και παράλληλη ανάθεση διαδικασίας εισήγησης για τη προβλεπόμενη ολοκλήρωση της προμήθειας των πομπών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης...

Αποδοχή του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν πενήντα δεκτών-αποκωδικοποιητών λήψης δορυφορικών σημάτων optional multistream...
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΡΤ ΑΕ» κήρυξε άγονο τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια πομπών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (στις 02/12) και παράλληλα ανάθεσε στη Νομική Υπηρεσία τη κατάρτιση της προβλεπόμενης από το νόμο εισήγησης για την κατά το δυνατό συντομότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των απαιτούμενων πομπών... Επίσης σε προηγούμενη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΡΤ ΑΕ» (στις 26/11), αποφάσισε την αποδοχή του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν πενήντα δεκτών-αποκωδικοποιητών λήψης δορυφορικών σημάτων και εκατόν πενήντα δορυφορικών κεραιών. Οι νέοι επαγγελματικοί δορυφορικοί δέκτες του οίκου WellAV είναι optional multistream (τύπου UMH160R AD-MS), κάτι που σημαίνει ότι η επερχόμενη εκμετάλλευση του αναμεταδότη μέσω του δορυφόρου Hellas Sat 2 - 39E (που θα παραχωρηθεί στη συνδεδεμένη θυγατρική με την ΕΡΤ, ΕΡΤ-ΝΕΤ), ίσως να ανοίξει το δρόμο για την ενδεχόμενη χρήση της multistream τεχνολογίας για τη κάλυψη τροφοδοσίας των επίγειων κέντρων ευρυεκπομπής της χώρας...

...
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΡΤ ΑΕ» (στις 02/12), αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια πομπών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου και τη συζήτηση που διημείφθη, εγκρίνει το πρακτικό αυτό και αποφασίζει: Κηρύσσει άγονο τον ανοικτό δις επαναληπτικό διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. 4723/28-8-2015 για την προμήθεια και εγκατάσταση 320 πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ως άγονο και παράλληλα αναθέτει στη Νομική Υπηρεσία να καταρτίσει εισήγηση προς το ΔΣ σχετικά με τις δυνατότητες που προβλέπονται στο νόμο για την κατά το δυνατό συντομότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των απαιτούμενων πομπών. ...
Επίσης σε προηγούμενη συνεδρίαση (στις 26/11), αποφάσισε την αποδοχή Πρακτικού 4 (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου) ΕΔΑ του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν πενήντα δεκτών-αποκωδικοποιητών λήψης δορυφορικών σημάτων και εκατόν πενήντα δορυφορικών κεραιών.
Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 9415/25.11.2015 και το πρακτικό 4 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν πενήντα (150) δεκτών – αποκωδικευτών δορυφορικών σημάτων (integrated receivers decoders) και εκατόν πενήντα (150) δορυφορικών κεραιών που καταρτίστηκε ύστερα από την υποβολή και αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις προσωρινές αναδόχους, εγκρίνει το πρακτικό αυτό και αποφασίζει : Την ανακήρυξη της εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (ΑΦΜ : 094150597) ως οριστικής αναδόχου για την προμήθεια εκατόν πενήντα (150) δεκτών – αποκωδικευτών δορυφορικών σημάτων (IRD), του οίκου WellAV τύπου UMH160R AD-MS, έναντι συνολικού τιμήματος 165.750,00 € πλέον ΦΠΑ, 203.872,50 € συμπ. ΦΠΑ, Την ανακήρυξη της εταιρίας OMNIWAVE MON Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ : 998988784) ως οριστικής αναδόχου για την προμήθεια εκατόν πενήντα (150) δορυφορικών κεραιών και παρελκομένων έναντι συνολικού τιμήματος 133.355,00 € πλέον ΦΠΑ, 164.026,65 € συμπ. ΦΠΑ.