Τρεις κατηγορίες καναλιών εθνικής εμβέλειας προβλέπει ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες (4339/2015)…

Νέα Ενημέρωση: Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες στο νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες…
Ποιες προϋποθέσεις προβλέπει ο νόμος (4339/2015) για τις τηλεοπτικές άδειες για πολιτεία 
(πλέον μέσω ΕΣΡ) και κανάλια…
"Logical Channel Number: Αριθµός Προγράµµατος - LCN - για τα κανάλια"... 
Τρεις κατηγορίες καναλιών εθνικής εμβέλειας προβλέπει ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες (4339/2015) και έχει πραγματοποιηθεί μόνο η αδειοδότηση των τεσσάρων αδειών γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας... Εάν ξεμπλοκαριστεί η διαδικασία αδειοδότησης και προχωρήσουν και οι άλλες κατηγορίες αδειοδότησης εθνικής εμβέλειας, τότε θα λυνόταν όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από το περιορισμό του φάσματος καναλιών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Που έτσι κι αλλιώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί για το 2ο ψηφιακό μέρισμα απόδοσης στην Κινητή Τηλεφωνία (μέχρι το 2020), μέσω του νέου πρότυπου εκπομπής DVB-Τ2/HEVC. Το οποίο επιτρέπει την εκπομπή αυξημένου αριθμού τηλεοπτικών καναλιών σε High Definition, παρόλο το περιορισμό του φάσματος συχνοτήτων για την επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή...
...
Νέα Ενημέρωση: Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες στο νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες…
-για την αναστολή του άρθρου 2Α του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες. Η τροπολογία αφορά τον καθορισμό του αριθμού των τηλεοπτικών σταθμών και την διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες από την Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
-για τον καθορισμό του αριθμού των δημοπρατούμενων τηλεοπτικών αδειών με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ (αντί για αιτιολογημένη γνώμη)
-για να ορίζεται το τίμημα για τις άδειες με σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ 
Ποιες προϋποθέσεις προβλέπει ο νόμος (4339/2015) για τις τηλεοπτικές άδειες για πολιτεία και κανάλια…
Ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες προβλέπει από τη μια η πολιτεία (πλέον μέσω ΕΣΡ) να ρυθμίσει οριστικά το τηλεοπτικό τοπίο με δημοπρακτικές διαδικασίες, την "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης", στη σειρά με τρεις κατηγορίες καναλιών εθνικής εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας. Με απώτερο αποτέλεσμα να δοθεί εκ νέου ευκαιρία για όσα υφιστάμενα κανάλια `η νέα επιχειρηματικά σχήματα (δεν τα κατάφεραν στη 1η δημοπράτηση για τις πανελλαδικές άδειες γενικού περιεχομένου), να πάρουν άδεια στις άλλες κατηγορίες καναλιών που προβλέπονται τόσο για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, όσο και για τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας… Από την άλλη και τα επιχειρηματικά σχήματα που θα ανακηρυχτούν οριστικοί υπερθεματιστές αδειών στις αντίστοιχες κατηγορίες καναλιών, αφού έχουν περάσει διάφορες προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου πόθεν έσχες και καταβολής των δόσεων επί του τελικού τιμήματος με το οποίο δημοπρατήθηκε η άδεια τους, έχουν να τηρήσουν και διάφορες άλλες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος (για τις τηλεοπτικές άδειες) κατά τη δεκαετή διάρκεια τους…

...
Πιο συγκεκριμένα ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες προβλέπει από τη μια η πολιτεία  (πλέον μέσω ΕΣΡ),  να ρυθμίσει οριστικά το τηλεοπτικό τοπίο με δημοπρακτικές διαδικασίες, την "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης", στη σειρά με τρεις κατηγορίες καναλιών εθνικής εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας. Με απώτερο αποτέλεσμα να δοθεί εκ νέου ευκαιρία για όσα υφιστάμενα κανάλια `η νέα επιχειρηματικά σχήματα (δεν τα κατάφεραν στη 1η δημοπράτηση για τις πανελλαδικές άδειες γενικού περιεχομένου), να πάρουν άδεια στις άλλες κατηγορίες καναλιών που προβλέπονται τόσο για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, όσο και για τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας…
1) ενημερωτικού χαρακτήρα με πρόγραμμα γενικού περιεχομένου, 
2) ενημερωτικού χαρακτήρα με θεματικό περιεχόμενο και 
3) μη ενημερωτικού χαρακτήρα και ειδικής στόχευσης...


"Logical Channel Number: Αριθµός Προγράµµατος - LCN - για τα κανάλια"...
Μετά την αδειοδότηση τα κανάλια θα πρέπει να διαθέτουν και Αριθµό Προγράµµατος (Logical Channel Number – LCN), με τον οποίο θα αποθηκεύονται στους αποκωδικοποιητές ψηφιακής τηλεόρασης μετά τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης… Αφού σύμφωνα με το νόμο "στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι:
- ο φορέας της άδειας,
- ο καθορισµός της υπηρεσίας,
- ο διακριτικός τίτλος του παρόχου περιεχοµένου και το λογότυπό του,
- η χρονική διάρκεια της άδειας,
- η κατηγορία της άδειας, η εµβέλεια και η Περιφερειακή Ζώνη που καλύπτει,
- η ελάχιστη διάρκεια του εκπεµπόµενου προγράµµατος,
- ο Αριθµός Προγράµµατος (Logical Channel Number – LCN), 
- τυχόν υποχρέωση συµµόρφωσης µε µία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις κατά τα άρθρα 3 έως και 10."

Από την άλλη και τα επιχειρηματικά σχήματα που θα ανακηρυχτούν οριστικοί υπερθεματιστές αδειών στις αντίστοιχες κατηγορίες καναλιών, αφού έχουν περάσει διάφορες προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου πόθεν έσχες και καταβολής των δόσεων επί του τελικού τιμήματος με το οποίο δημοπρατήθηκε η άδεια τους, παράλληλα έχουν να τηρήσουν και διάφορες άλλες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες κατά τη δεκαετή διάρκεια τους…

 Ανάμεσα τους:
1. τον αριθμό των εργαζομένων (ελάχιστο προσωπικό "400 ανά κανάλι ενημερωτικού και γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας", "200 ανά κανάλι ενημερωτικού και θεματικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας" και "50 ανά κανάλι μη ενημερωτικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας,).
Ειδικότερα για τα κανάλια ενημερωτικού και μη ενημερωτικού περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας: με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου για άδεια περιφερειακής εµβέλειας ενηµερωτικού ή µη χαρακτήρα. Για τον καθορισµό του αριθµού αυτού και µετά από δηµόσια διαβούλευση, λαµβάνονται υπόψη ο πληθυσµός, το ΑΕΠ και η γεωµορφολογία κάθε Περιφερειακής Ζώνης.2. Το περιεχόμενο προγράμματος που θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλόγως της κατηγορίας άδειας περιεχομένου
Για τα εθνικής εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου: "δελτία ειδήσεων, εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού, θεάτρου, ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας, ελληνικές και ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές αθλητικού περιεχομένου,…".

Α) Το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος εθνικής εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου, περιλαµβάνει: α) τρία καθηµερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ηµερήσιας διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) λεπτών, β) εκποµπές λόγου, τέχνης, πολιτισµού και θεάτρου τουλάχιστον δέκα (10) ωρών µηνιαίως, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκ- ποµπές ενηµερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάµατα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκποµπές, ντοκιµαντέρ, εκποµπές αθλητικού περιεχοµένου, συνολικής µηνιαίας διάρκειας καθεµιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα (10) ωρών, γ) τα προβλεπόµενα (από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του π.δ. 109/2010) για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων συµπεριλαµβανοµένων και των ανεξαρτήτων παραγωγών.

 Β) Το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος περιφερειακής εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου πρέπει να περιλαµβάνει: "δελτία ειδήσεων (με ποσοστό τουλάχιστον 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος) και κατηγορίες εκποµπών με θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος… α. Καθηµερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ηµερησίως, συνολικής ηµερήσιας διάρκειας µίας (1) τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος, ισοµερώς κατανεµηµένο µεταξύ των νοµών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχοµένου, β. τις αναφερόµενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκποµπών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα (10) ώρες εβδοµαδιαίως αφορούν σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος ισοµερώς κατανεµηµένες µεταξύ των νοµών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχοµένου.

Περιεχόµενο εκπεµπόµενου προγράµµατος
1. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράµµατος που υποχρεούται να µεταδίδει ηµερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση πάροχος περιεχοµένου είναι η εξής ανά κατηγορία εµβέλειας, προγράµµατος και περιεχοµένου:
α) το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους εθνικής εµβέλειας παρόχους περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου,
β) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ώρες για τους περιφερειακής εµβέλειας παρόχους περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου,
γ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες για τους εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας παρόχους περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος θεµατικού περιεχοµένου ή µη ενηµερωτικού προγράµµατος.

3. Τεχνολογικός εξοπλισµός  και κτηριακή υποδοµή
1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισµό και κτηριακή υποδοµή που τους εξασφαλίζει την άρτια ψηφιακή εκποµπή του προγράµµατός τους και τη µεταφορά του σήµατός τους στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και ιδίως τα εξής:

α) τεχνολογικό εξοπλισµό που αφορά τον κεντρικό έλεγχο για την παραγωγή σηµάτων, το χρονικό συγχρονισµό και την επικοινωνία των πηγών σήµατος, τη διανοµή των σηµάτων, τη ροή του προγράµµατος, τους χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράµµατος και τους σταθµούς µοντάζ, µε τα αντίστοιχα τεχνικά σχέδια εγκατάστασης,
β) κτηριακές εγκαταστάσεις για αίθουσα κεντρικού ελέγχου, αίθουσα ροής, χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράµµατος και αίθουσα µοντάζ.

2. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία της αιτούµενης άδειας λειτουργίας, που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισµό και την κτηριακή υποδοµή των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προς απόδειξή τους.

3. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, δεν διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισµό και την κτηριακή υ- ποδοµή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. ανά κατηγο- ρία άδειας λειτουργίας, υποχρεούται να υποβάλει υπεύ- θυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνει ότι θα τα διαθέτει, εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη χορήγηση της άδειας.
Περισσότερα εδώ…