Ξεκινά σύντομα η διπλή πολυπλεξία δορυφορικής τροφοδοσίας για την επίγεια ψηφιακή της ΕΡΤ μέσω του ΟΤΕ...

Ξεκινά σύντομα η διπλή πολυπλεξία τροφοδοσίας για την επίγεια ψηφιακή της ΕΡΤ, μέσω των δορυφορικών υπηρεσιών του ΟΤΕ... Ο ΟΤΕ ενεργοποιεί σύντομα τη διπλή πολυπλεξία δορυφορικής τροφοδοσίας για την επίγεια ψηφιακή της ΕΡΤ, μετά και την Αποδοχή Πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της ΕΡΤ ΑΕ-δορυφορικής ανοδικής σύζευξης τους και ανακήρυξης οριστικού αναδόχου. Να υπογραμμίσουμε ότι αφορά δορυφορικό uplink προς τον HellasSat 39E ...
 Η ΕΡΤ ΑΕ αποφάσισε:
1. Την αποδοχή του από 25/05/18 Πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της ΕΡΤ ΑΕ και δορυφορικής ανοδικής σύζευξης τους.
2. Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ» (Α.Φ.Μ. 0940192453, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, ΤΚ 151 24, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών ) ως οριστικής αναδόχου, της προμήθειας υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της ΕΡΤ ΑΕ και δορυφορικής ανοδικής σύζευξης τους για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και επτά (7) ημέρων από την υπογραφή της σύμβασης, με συνολικό τίμημα (242,80€/ημέρα) πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο € και δέκα τρία λεπτά (59.972,13). ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ UPLINK (Φ 66.01.00) σελ.3 Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας, μετά την οριστική μηνιαία παραλαβή των υπηρεσιών βάσει πρωτοκόλλου από το αρμόδιο όργανο της ΕΡΤ ΑΕ. - Καλείται ο οριστικός ανάδοχος, όπως εντός είκοσι(20) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση, προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εκ ποσού 3.000,00 ευρώ, χρονικής διάρκειας δέκα κόμμα πέντε μηνών (10,1/2), και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εφόσον κριθεί απαραίτητο. Παρακρατείται 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και ΑΕ...

.............
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ3.1. ΕΚΠΟΜΠΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΛΗΨΗ
3.1.1. Ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να παραλάβει τα δύο (2) ρεύματα μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, T.K.15342, Ελλάδα) σε διεπαφή (interface) τύπου ASI. Ο δυφιακός ρυθμός (bit rate) του κάθε ρεύματος μεταφοράς είναι 19,905882 Mbps και πρέπει να παραμένει 19,905882 Mbps στην καθοδική ζεύξη (downlink). Ο πάροχος της υπηρεσίας θα παραλαμβάνει από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., τα δύο (2) ρεύματα μεταφοράς με ενσωματωμένο χρονισμό SFN (MIP) για χρήση σε επίγεια δίκτυα SFN, με κρυπτοθέτηση κάποιων ή όλων των προγραμμάτων κατά BISS. Το σήμα πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση επίγεια επανεκπομπή σε πρότυπο DVB-T σε μονοσυχνικό δίκτυο (SFN).3.1.2. Ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να μεταφέρει τα 2 ρεύματα μεταφοράς στον δορυφορικό σταθμό εδάφους.3.1.3. Ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκπέμψει τα 2 Multiplexes της ΕΡΤ Α.Ε. από τον δορυφορικό σταθμό εδάφους (Uplink-Teleport) προς τον δορυφόρο Hellasat, σε 2 γειτονικές συχνότητες στον ίδιο αναμεταδότη. Συγκεκριμένα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για εκπομπή σε μπάντα DBS (17.3 ως 17.7GHz).3.1.4. Η δορυφορική μετάδοση θα χρησιμοποιεί το πρότυπο διαμόρφωσης DVB-S2 (ETSI EN302307)3.1.5. Οποιαδήποτε αλλαγή σε τεχνικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά διαμόρφωσης και εκπομπής κριθεί αναγκαία, θα τεθεί υπό αμοιβαία συζήτηση για την εξεύρεση λύσης με τον πάροχο της υπηρεσίας. Η επικοινωνία για τεχνικά ζητήματα μεταξύ ΕΡΤ Α.Ε. και αναδόχου θα γίνεται εγγράφως.3.1.6. Ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να συντηρεί, επισκευάζει και να παρέχει συνεχή υποστήριξη στον υπ’ αυτόν διατιθέμενο εξοπλισμό καθ’ όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης, με κόστος που βαρύνει τον ίδιο.3.1.7. Ο δορυφορικός σταθμός εδάφους πρέπει να είναι άρτια εξοπλισμένος και να διαθέτει πλήρη εφεδρεία όλων των βαθμίδων (διαμορφωτές, ενισχυτές, κλπ), για τα δύο (2) ρεύματα μεταφοράς. Να αναφερθεί λεπτομερώς ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας, παρεχομένη υπηρεσία ανοδικής ζεύξης των ρευμάτων μεταφοράς. Οι κεραία/(ες) εκπομπής πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 3,6 μέτρα, ενώ οι ενισχυτές εξόδου (HPA) πρέπει να έχουν περιθώριο ισχύος μεγαλύτερο από 8 dB. Επιπλέον, θα παρέχεται αυτόματη διόρθωση της ισχύος εκπομπής, όταν στο σταθμό εδάφους επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που επηρεάζουν τη ποιότητα της Δορυφορικής μετάδοσης. Ο δορυφορικός σταθμός εδάφους πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες.3.1.9. H διανομή του ρεύματος μεταφοράς από το σημείο παραγωγής μέχρι το σημείο εκπομπής του από τον δορυφορικό σταθμό θα γίνεται μόνο με επίγειο δίκτυο οπτικών ινών (προστατευμένοι και διπλοί δρόμοι) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του σήματος.3.1.10. Ο δορυφορικός σταθμός εδάφους πρέπει να βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης .3.1.11. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. φέρει την ευθύνη έναντι τρίτων για τα προγράμματα που εκπέμπει, και διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα στα 2 ρεύματα μεταφοράς της υπό προμήθεια υπηρεσίας που περιγράφεται στο παρόν. Το περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων αλλά και τα προγράμματα, δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, και μεταβάλλονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Ε.Ρ.Τ.