Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης τεχνικού συμβούλου εκπόνησης χάρτη συχνοτήτων Τ-DAB…

"Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανάδειξης τεχνικού συμβούλου Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής και τις διαδικασίες διεθνούς συντονισμού προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης"...

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην έδρα της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.: 03/10/2017 και ώρα 14:00 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 04/10/2017 και ώρα 10:00.

Τεχνικό Παράρτημα
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη τεχνικού συμβούλου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής και τις διαδικασίες διεθνούς συντονισμού προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Σκοπός.
Ο σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την επιλογή Κέντρων Εκπομπής και τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών, τις διαδικασίες διεθνούς συντονισμού για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και την εκπόνηση χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπή. H προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται στους 9 μήνες, με δυνατότητα παράτασης επί πλέον 3 μηνών.

1. Εισαγωγή.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.) αντιμετωπίζει μια σειρά από θέματα σχετικά με το ραδιοφωνικό τοπίο στην Ελλάδα. Η Περιοχική Διάσκεψη 2006 (RRC-06) έθεσε το πλαίσιο για την εφαρμογή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) και του επίγειου ψηφιακού ραδιοφώνου (T-DAB) σε 104 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στο κείμενο της συμφωνίας, ορίζεται ότι το T-DAB θα αναπτυχθεί στην ζώνη των VHF (174 - 230 MHz). Η τεχνολογία DAB συνεχώς εξελίσσεται, ενώ πρόσφατα η World DMB και η EBU ανακοίνωσαν τις προδιαγραφές για τους ευρωπαϊκούς δέκτες ραδιοφώνου. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας θα επιτρέψει να βελτιώσει σημαντικά τις 26 αδυναμίες επίγειας ραδιοφωνικής πανελλαδικής κάλυψης που εξακολουθεί να υπάρχουν. Το ψηφιακό ραδιόφωνο, όσο τουλάχιστον αφορά την οικογένεια προτύπων που αναπτύχθηκαν με το ευρωπαϊκό Project Eureka 147 με το όνομα DAB, DAB+ και DMB, είναι ένα ψηφιακό σύστημα για ραδιοφωνική εκπομπή που προσφέρει αυξημένες υπηρεσίες μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος και δεδομένων με υψηλή ποιότητα ήχου εφάμιλλη περίπου αυτής που μπορεί να προσφέρει ένα CD. Οι τεχνολογίες ψηφιακού ραδιοφώνου αλλάζουν την έννοια της ραδιοφωνίας, όπως τη γνωρίζουμε από το αναλογικό ραδιόφωνο, και μετατρέπουν το ψηφιακό ραδιόφωνο σε ένα φορέα διανομής πολυμεσικών υπηρεσιών (εικόνα, ήχος, slideshow, mobile TV κ.α.) μέσω δικτύων ευρυεκπομπής. Οι τεχνολογίες ψηφιακού ραδιοφώνου συνυπάρχουν με το αναλογικό ραδιόφωνο, ενώ πολλά προγράμματα αναλογικής ραδιοφωνίας εκπέμπονται μέσω του δικτύου DAB. Το ψηφιακό ραδιόφωνο αναπτύσσεται στην ζώνη ΙΙΙ της περιοχής ραδιοσυχνοτήτων VHF (174 MHz – 230 MHz) και στην ζώνη L της περιοχής ραδιοσυχνοτήτων UHF (1452 MHz – 1492 MHz). Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στον ελλαδικό χώρο είναι ο σχεδιασμός ενός χάρτη συχνοτήτων ψηφιακής ραδιοφωνίας, όπου θα καθορίζονται οι χρήσεις των συχνοτήτων DAB που διαθέτει η Ελλάδα, σύμφωνα με την Συμφωνία της Γενεύης GE-06, την Συμφωνία του Maastricht 2002 και την αναθεώρησή της από την Συμφωνία της Constanţa του 2007. Από τη Περιοχική Συμφωνία της Γενεύης GE 06, η Ελλάδα κατοχύρωσε τον δίαυλο 12 για χρήση Ψηφιακού Ραδιοφώνου καθώς και μέρος του διαύλου 11 για χρήση στις περιοχές απονομής

2. Νομοθετικό πλαίσιο
Για το ψηφιακό ραδιόφωνο ισχύει κυρίως η παράγραφος 10 του άρθρου 13 του ν.3592/07, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του ν.4070/12, η οποία παραπέμπει στην παράγραφο 9 του ιδίου άρθρου που ρυθμίζει τεχνικά θέματα 27 εκπομπής για την ψηφιακή τηλεόραση (τούτο συμβαίνει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ομοιότητα ως προς την ανάπτυξη των δικτύων).