Ο ΟΤΕ με επιπλέον 10.000 συνδρομητές IPTV για το Δ’ τρίμηνο 2010...

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο 2010, ο ΟΤΕ απέκτησε επιπλέον 10.000 συνδρομητές IPTV κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2010, με το σύνολο τους να ξεπερνά πλέον τους 50.000 συνδρομητές. Ο ΟΤΕ βρίσκεται σε διαδικασία εμπλουτισμού του περιεχομένου της πλατφόρμας του IPTV και προετοιμάζεται για την εμπορική διάθεση της δορυφορικής τηλεόρασης, ώστε να ενισχύσει την πελατειακή του βάση...ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

·         Λειτουργική κερδοφορία παρά τη μεγάλη μείωση στο κύκλο εργασιών
o        Το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά όλες τις δραστηριότητες και χώρες
·         Καθαρές Ζημίες στο τρίμηνο λόγω:
o         Εισφοράς για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγουμένων ετών
o         Απομείωσης της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom
·         Ισχυρές χρηματορροές, χαμηλότερες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
·         Επιτυχημένη αναχρηματοδότηση χρέους €1,4 δις. τον Φεβρουάριο

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το                 Δ’ τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο 2010, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:
(Εκατ. € )
Δτρίμηνο 2010
Δτρίμηνο 2009**
+/- %
Δωδεκάμηνο 2010
Δωδεκάμηνο 2009**
+/- %
Κύκλος Εργασιών
1.330,4
1.518,4
-12,4%
5.482,8
5.958,9
-8,0%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα), καθαρά
2,3
7,9
-70,9%
37,0
27,9
+32,6%
EBITDA
311,0
511,1
-39,2%
1.747,9
2.198,3
-20,5%
Περιθώριο EBITDA %
23,4%
33,7%
-10,3μον
31,9%
36,9%
-5,0μον
Προσαρμοσμένο*EBITDA
446,3
514,6
-13,3%
1.919,4
2.168,0
-11,5%
Περιθώριο EBITDA %
33,5%
33,9%
-0,4μον
35,0%
36,4%
-1,4μον
Λειτουργικά Κέρδη
(224,2)
196,0
-
384,9
1.043,0
-63,1%
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες)
(91,7)
(29,0)
-
39,6
410,9
-90,4%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
(0,1871)
(0,0592)
-
0,0808
0,8383
-90,4%
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
183,8
253,2
-27,4%
751,1
890,9
-15,7%
Χρηματορροές από λειτουργικές δραστηριότητες
432,2
404,5
+6,8%
1.110,4
1.418,0
-21,7%
*Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης
**Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (Παραπομπή: Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε της 31 Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, Σημείωση 32)


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους, του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Mιχάλης Τσαμάζ σημείωσε τα εξής: «Το 2010, αντιμέτωποι με εμπόδια χωρίς προηγούμενο σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης, καταφέραμε, αξιοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, να συγκρατήσουμε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και των χρηματορροών. Όμως, τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν αρνητικά από απομειώσεις αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία και επιπρόσθετα κόστη που σχετίζονταν με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης εργαζόμενων προηγουμένων ετών». O κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το 2011 θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάσχεσης του ρυθμού μείωσης των εσόδων και της κερδοφορίας του Ομίλου, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας. Θα αξιοποιήσουμε την αποδεδειγμένη εμπειρία μας για να αρχίσουμε τη μετεξέλιξη του ΟΤΕ σε μια ανταγωνιστική εταιρεία. Ξεκινήσαμε την αναδιοργάνωση της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας με στόχο την δημιουργία μιας επιτυχημένης διοικητικής ομάδας για τον ΟΤΕ και τη Cosmote. Κύριοι στόχοι μας θα είναι η εμπειρία  του πελάτη, η προσφορά ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο ανασχεδιασμός της εταιρικής μας λειτουργίας. Παρόλο που η επίτευξη των στόχων αυτών είναι πολύ δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μας, έχω την πεποίθηση ότι θα επιτύχουμε στην προσπάθεια μας, να μεταμορφώσουμε τον ΟΤΕ σε μια εταιρεία υψηλών επιδόσεων».


ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € )
  Δτρίμηνο 2010
Δτρίμηνο 2009
+/- %
Δωδεκάμηνο  2010
Δωδεκάμηνο 2009
+/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα
521,7
619,7
-15,8%
2.169,8
2.412,4
-10,1%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία
170,1
191,5
-11,2%
716,9
782,5
-8,4%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα
424,5
512,4
-17,2%
1.794,1
1.989,2
-9,8%
Κινητή Τηλεφωνία, Διεθνώς
252,1
262,0
-3,8%
1.003,1
1.046,7
-4,2%
Λοιπά
112,4
109,7
+2,5%
449,1
416,7
+7,8%
Ενδοομιλικές απαλοιφές
(150,6)
(176,9)
-14,9%
(650,2)
(688,6)
-5,6%
Σύνολο
1.330,4
1.518,4
-12,4%
5.482,8
5.958,9
-8,0%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα), καθαρά*
2,3
7,9
-70,9%
37,0
27,9
+32,6%
*  Από το Β’ τρίμηνο 2010, η γραμμή αυτή περιλαμβάνει στοιχεία που δε περιλαμβάνονται στα έσοδα και λειτουργικά έξοδα

Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες και η μειωμένη καταναλωτική δραστηριότητα, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τον Όμιλο ΟΤΕ, που κατέγραψε μείωση στα έσοδα ύψους 12,4% το Δ’ τρίμηνο 2010. Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένων των εσόδων της Zapp στη Ρουμανία τo Δ’ τρίμηνο του 2010) τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2009. Ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων, ενδεικτική της οποίας ήταν η μείωση του ΑΕΠ κατά 6,6% κατά το Δ’ τρίμηνο, τα έσοδα του Ομίλου στην Ελλάδα μειώθηκαν σημαντικά, τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή τηλεφωνία, ενώ τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία κατέγραψαν επίσης διψήφιο ποσοστό μείωσης. Τα έσοδα της διεθνούς κινητής τηλεφωνίας επέδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα.

Τα Λειτουργικά Έξοδα εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των απομειώσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν στα €886,4 εκατ., το Δ’ τρίμηνο του 2010, μειωμένα κατά 12,4% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με τη μείωση στα έσοδα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, το χαμηλότερο κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες διατήρησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες, που είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα.


Το τρίμηνο επιβαρύνθηκε επίσης από έκτακτη επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ύψους €129,8 εκατ. που επιβλήθηκε στον ΟΤΕ και αφορά στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης του ΟΤΕ (2005-2006). Ο ΟΤΕ θα προσφύγει κατά αυτής της απόφασης.

Οι αποσβέσεις (συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων) σημείωσαν σημαντική αύξηση κυρίως λόγω της απομείωσης ύψους €244,5 εκατ., της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom. Η συνολική επιβάρυνση, λόγω της απομείωσης αυτής, για τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, αφαιρώντας προβλέψεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα έτη σε επίπεδο Ομίλου καθώς και φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθε στα €77,6 εκατ.

Ο Όμιλος σημείωσε καθαρή ζημία €91,7 εκατ. το τρίμηνο, κυρίως λόγω των δύο παραπάνω έκτακτων εισφορών, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από έναν αντιλογισμό €30,1 εκατ. που σχετίζεται με την έκτακτη φορολογική εισφορά, σε συνέχεια διευκρινίσεων του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, που αναφέρουν πως ο φόρος στα κέρδη μερισμάτων, που λήφθηκε από τα κέρδη των θυγατρικών στις οποίες έχει ήδη χρεωθεί η έκτακτη εισφορά, πρέπει να επιστραφεί.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν το Δ’ τρίμηνο του 2010 κατά 27,4%, σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2009 και έφτασαν τα €183,8 εκατ. κυρίως λόγω των χαμηλότερων επενδύσεων στις
δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας της Ρουμανίας και της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ως ποσοστό των εσόδων του Ομίλου το Δ’ τρίμηνο του 2010, ήταν 13,8%, σε σχέση με 16,7% το Δ’ τρίμηνο του 2009. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €74,3 εκατ., €24,5 εκατ. και €72,2 εκατ., αντίστοιχα.
Το Δ’ τρίμηνο οι καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε €432,2 εκατ., σημειώνοντας τη καλύτερη επίδοση σε 8 συνεχόμενα τρίμηνα, κύριως λόγω θετικής μεταβολής των κεφαλαίων κίνησης και των χαμηλότερων καταβληθέντων τόκων και φόρων εισοδήματος.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

(Εκατ. € )
31 Δεκεμβρίου
2010
30
Σεπτεμβρίου
 2010
+/- %
31 Δεκεμβρίου
 2009
+/- %
Βραχυπρόθεσμα:- Τραπεζικά δάνεια
5,6
4,5
+24,4%
3,3
+69,7%
Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:


- Ομόλογα
4.781,1
4.822,4
-0,9%
4.876,5
-2,0%
- Τραπεζικά δάνεια
513,1
513,2
0,0%
542,1
-5,3%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων
5.299,8
5.340,1
-0,8%
5.421,9
-2,3%
 Ταμειακά Διαθέσιμα
1.004,3
794,9
+26,3%
868,8
+15,6%
Καθαρός Δανεισμός
4.295,5
4.545,2
-5,5%
4.553,1
-5,7%


1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
                                                                                 
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ


31 Δεκεμβρίου
2010
31 Δεκεμβρίου
2009
+/- %
PSTN Συνδέσεις
3.378.086
3.787.132
-10,8%

ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)
478.708
523.046
-8.5%

ISDN (ισοδύναμες με 64kb κανάλια) *
1.104.668
1.205.048
-8,3%

Σύνολο Συνδέσεων PSTN & ISDN
3.856.794
4.310.178
-10,5%

Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)
71.883
42.405
69,5%

Σύνολο Καναλιών PSTN & ISDN
4.482.754
4.992.180
-10,2%
Συνδρομητές ADSL
1.154.322
1.123.764
2,7%

Ενεργοί Συνδρομητές ADSL
(νέα αναφορά)**
1.149.162
1.112.778
3,3%

Συνδρομητές IPTV
50.038
16.075
211,3%

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (LLU)
1.414.203
1.020.167
38,6%

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (LLU)
(νέα αναφορά)***  
1.379.748
     987.301
39,7%


(λεπτά, εκατ.)
Δ’ τρίμηνο 2010
Δ’ τρίμηνο 2009
+/- %

Αστική
2.219,3
2.531,0
-12,3%

Υπεραστική
413,1
477,4
-13,5%

Διεθνής
63,4
62,1
2,1%

Από Σταθερό σε Κινητό
319,6
386,9
-17,4%

Ολιγοψήφια (special calls)
31,2
34,3
-9,0%

Σύνολο Κίνησης Φωνής
3.046,6
3.491,7
-12,7%


*Κάθε σύνδεση ISDN BRA αποτελείται από 2 κανάλια των 64kbps, ενώ κάθε σύνδεση ISDN PRA αποτελείται από 30 κανάλια 64kbps
** Ενεργοί συνδρομητές ADSL του ΟΤΕ (εξαιρουμένων των γραμμών που έχουν πωληθεί αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί)
*** Ενεργή Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (εξαιρουμένης της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόγχο που δεν έχει ενεργοποιηθεί)

Σημείωση: Από το Α’ τρίμηνο 2011, ο ΟΤΕ, για να εναρμονίσει τα στοιχεία των γραμμών πρόσβασης με αυτά που χρησιμοποιούν οι ελληνικές ρυθμιστικές αρχές θα δημοσιεύει στοιχεία βασισμένα στον συνολικό αριθμό ISDN συνδέσεων αντί του συνολικού αριθμού ISDN καναλιών. Το σχετικό σύνολο παρουσιάζεται παραπάνω στο «Σύνολο Συνδέσεων».

Στο Δ’ τρίμηνο του 2010, ο ρυθμός απώλειας γραμμών στις δραστηριότητες του ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, επιδεινώθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Το τρίμηνο σημειώθηκαν σχεδόν 134.000 αποσυνδέσεις σε γραμμές PSTN και κανάλια ISDN καθώς οι καταναλωτές στράφηκαν σε ανταγωνιστικές προσφορές, με τιμές τις οποίες ο ΟΤΕ δε μπορεί να ανταγωνιστεί λόγω της Ρυθμιστικής Αρχής. Το σύνολο των συνδέσεων μειώθηκε κατά σχεδόν 119.000 ή σχεδόν 3%, στο τρίμηνο, με το σύνολο των καθαρών αποσυνδέσεων στο έτος, να φτάνει 10,5%.
  
Η συνολική αγορά ADSL στην Ελλάδα, στο τέλος του Δεκεμβρίου 2010, ξεπέρασε τους 2,5 εκατομμύρια συνδρομητές από περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια στο τέλος του 2009. Το τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις ήταν σχεδόν 113.000, ενώ ο ΟΤΕ κατέγραψε μια καθαρή αύξηση περισσότερων από 15.000 συνδρομητών ADSL, καθώς η εταιρεία κατάφερε να αντιστρέψει τις πτωτικές τάσεις που είχαν καταγραφεί στο προηγούμενο τρίμηνο, χάρη στις διαφημιστικές καμπάνιες και δυναμικές ενέργειες marketing από τον ΟΤΕ αλλά και τα συνεργαζόμενα δίκτυα διανομής.

Ο ΟΤΕ απέκτησε επιπλέον 10.000 συνδρομητές IPTV κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με το σύνολο τους να ξεπερνά τους 50.000. Ο ΟΤΕ βρίσκεται σε διαδικασία εμπλουτισμού του περιεχομένου της πλατφόρμας του IPTV και προετοιμάζεται για την εμπορική διάθεση της δορυφορικής τηλεόρασης, ώστε να ενισχύσει την πελατειακή του βάση.

Λόγω περαιτέρω καθυστερήσεων και επιπρόσθετων εμποδίων στην εξασφάλιση ρυθμιστικής έγκρισης για νέα προϊόντα, καθώς και λόγω του νέου ανταγωνιστή που εστιάζει στη περιοχή της Αθήνας, ο ΟΤΕ επηρεάστηκε για μια ακόμη φορά, το Δ’ τρίμηνο, από την έλλειψη οικονομικών λύσεων. Στις αρχές Δεκεμβρίου η εταιρεία έλαβε τελικά ρυθμιστική έγκριση για ένα συνδυαστικό προϊόν αξίας €20 το μήνα, που συνδυάζει αστικές, υπεραστικές, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς κινητά, συμπεριλαμβάνοντας στη τιμή και το μηνιαίο πάγιο. Η αρχική ζήτηση του πακέτου αυτού είναι ενθαρρυντική.

Στην αγορά των επιχειρησιακών πελατών, και παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που επηρεάζει όλες τις κατηγορίες πελατών -και ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τον δημόσιο τομέα- οι δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ, στο τέλος του έτους, παρουσίασαν σχετικά ικανοποιητική απόδοση. Στην αγορά υπηρεσιών δεδομένων (data) οι πρωτοβουλίες της εταιρείας για τη συγκράτηση πελατών συνέχισαν να αποδίδουν, καθώς κατάφερε να αξιοποιήσει την εθνική της κάλυψη και τη τεχνολογική της υπεροχή. Σημειώθηκε, για μια ακόμη φορά, περαιτέρω ανάπτυξη στις λύσεις IP VPN, συχνά βέβαια μέσω της υποκατάστασης των υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών που έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Ο ΟΤΕ κέρδισε αρκετά, μεγάλα και πολυετή συμβόλαια έργων με μεγάλους οργανισμούς, σε κλάδους όπου η ταχύτητα και η ασφάλεια στην επικοινωνία δεδομένων είναι υψίστης σημασίας.

Η πίεση στις υπηρεσίες φωνής συνεχίστηκε, λόγω του κλεισίματος επιχειρήσεων και των προσπαθειών των επιχειρησιακών πελατών όλων των κατηγοριών να εξορθολογήσουν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Επιπλέον, στην αγορά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η διείσδυση του ΟΤΕ επηρεάζεται ακόμη, από παρόμοια ρυθμιστικά εμπόδια με αυτά της αγοράς των οικιακών πελατών.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Εκατ. € )
Δ’τρίμηνο 2010
Δ’τρίμηνο 2009**
+/- %
Δωδεκάμηνο 2010
Δωδεκάμηνο 2009**
+/- %
Κύκλος Εργασιών
521,7
619,7
-15,8%
2.169,8
2.412,4
-10,1%
- Βασικά μηνιαία τέλη
119,1
136,8
-12,9%
500,9
566,9
-11,6%
- Κλήσεις σταθερό προς σταθερό

85,1

110,9

-23,3%

357,1

415,7

-14,1%
- Κλήσεις σταθερό προς κινητό

28,3

42,1

-32,8%

120,0

174,8

-31,4%
- Διεθνής τηλεφωνία
33,9
46,5
-27,1%
148,6
183,3
-18,9%
- Λοιπά
255,3
283,4
-9,9%
1.043,2
1.071,7
-2,7%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα), καθαρά

(2,5)

0,8

-

12,5

2,3

+443,5%
EBITDA
14,2
187,3
-92,4%
516,4
770,1
-32,9%
Περιθώριο EBITDA %
2,7%
30,2%
-27,5μον
23,8%
31,9%
-8,1μον
Προσαρμοσμένο* EBITDA

149,0

187,3

-20,4%

661,1

731,2

-9,6%
Περιθώριο EBITDA %
28,6%
30,2%
-1,6μον
30,5%
30,3%
+0,2μον
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)
(79,3)
82,1
-
142,2
345,7
-58,9%
Κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου/(αντιλογισμός)
134,8
0,0
-
144,7
(38,9)
-
Αποσβέσεις
93,5
105,2
-11,1%
374,2
424,4
-11,8%
*Εξαιρουμένης της επίδρασης των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου
**Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (Παραπομπή: Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε της 31 Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, Σημείωση 32)


2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


31 Δεκεμβρίου 2010
31 Δεκεμβρίου  2009
+/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας
2.603.983
2.764.234
-5,8%
Συνδρομητές DSL και wireless data
1.013.445
824.066
+23,0%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH & IPTV)
1.053.627
911.040
+15,7%(Εκατ. € )
Δτρίμηνο 2010
Δτρίμηνο 2009
+/- %
Δωδεκάμηνο 2010
Δωδεκάμηνο 2009
+/- %
Κύκλος Εργασιών
170,1
191,5
-11,2%
716,9
782,5
-8,4%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα), καθαρά**
5,6
6,8
-17,6%
28,3
25,2
12,3%
EBITDA
31,9
50,6
-37,0%
154,7
252,5
-38,7%
Περιθώριο EBITDA %
18,8%
26,4%
-7,6μον
21,6%
32,3%
-10,7μον
Προσαρμοσμένο * EBITDA
32,4
54,0
-40,1%
178,9
261,1
-31.5%
Περιθώριο EBITDA %
19,0%
28,2%
-9,2μον
25,0%
33,4%
-8,4μον
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)
(270,3)
(25,5)
-
(292,1)
(24,6)
-
Κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου/(αντιλογισμός)
0,5
3,6
-87,5%
24,2
8,6
181,4%
* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης
** Το ποσό αυτό συγκαταλεγόταν στα έσοδα

Το Δ’ τρίμηνο, τα μειωμένα εισοδήματα των νοικοκυριών, ο υψηλότερος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, η αυξημένη ανεργία καθώς και ο υψηλότερος από το αναμενόμενο πληθωρισμός, συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τη καταναλωτική δραστηριότητα στη Ρουμανία. Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον, τα έσοδα της RomΤelecom μειώθηκαν κατά 11,2%, το Δ’ τρίμηνο 2010, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτή η μείωση στο τρίμηνο, οφείλεται κυρίως στη μείωση 18,5% στα έσοδα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής λόγω του συνδυασμού της μείωσης 12,6% του ARPU, και της απώλειας γραμμών της τάξης του 6,8% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2009.

Η RomΤelecom συνέχισε να στοχεύει στην αντιστάθμιση της μείωσης των εσόδων από τις υπηρεσίες φωνής της σταθερής τηλεφωνίας, μέσω ελκυστικών προσφορών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δορυφορικής τηλεόρασης. Τη περίοδο αυτή διατέθηκαν νέες προσφορές για την ενίσχυση των πωλήσεων. Σε σχέση με το τέλος του Δ’ τριμήνου του 2009 ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 23%, ενώ ο αριθμός των συνδρομητών δορυφορικής τηλεόρασης αυξήθηκε σχεδόν κατά 16% ξεπερνώντας τους 1 εκατομμύριο συνδρομητές. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών φωνής της RomTelecom, ανήλθε σε 39% στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και 40% στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ο συνολικός αριθμός των διακριτών συνδρομητών των υπηρεσιών (RGUs: φωνή, ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόραση) σημείωσε αύξηση 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε σχεδόν στα 4,7 εκατομμύρια.

Το πρόσφατα διατεθειμένο δίκτυο CDMA συνέβαλε στην απόκτηση μεριδίου αγοράς στις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, προσελκύοντας 62.112 RGUs (φωνή και ευρυζωνικές υπηρεσίες) στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2010.

Με στόχο την αντιστάθμιση της μειωμένης ζήτησης για εναλλακτικά προϊόντα, η RomΤelecom εφάρμοσε την στρατηγική της των 2 brands, απευθυνόμενη σε πελάτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω μιας ιδιαίτερα οικονομικής λύσης,το NextGen (τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 369% στο έτος και οι RGUs κατά 374%).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 η πλατφόρμα του IPTV (διαδικτυακής τηλεόρασης) της RomTelecom, που είχε διατεθεί στο τέλος του 2009 και προσφέρει δυνατότητες διαδραστικού video-on-demand, είχε προσελκύσει περισσότερους από 29.600 συνδρομητές triple-play (VoIP, Ιnternet υψηλών ταχυτήτων και IPTV).

Η υπηρεσία VDSL Internet (FTTC) πολύ υψηλών ταχυτήτων (20-30 Mbps) της RomTelecom, που είχε επίσης διατεθεί προς το τέλος του 2009, είχε προσελκύσει σχεδόν 49.000 συνδρομητές μέχρι το τέλος του Δ’ τριμήνου 2010, μια αύξηση περισσότερων από 15.000 συνδρομητών στο τρίμηνο. Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες Internet, η εταιρεία διέθεσε μια οικονομική λύση (FTTB) παρέχοντας ταχύτητες έως 100 Μbps σε συγκεκριμένες περιοχές.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης πίεσης στα έσοδά της, η RomTelecom ενίσχυσε για μια ακόμη φορά τις ενέργειες της για συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων. Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν σημαντικά το Δ’ τρίμηνο (-6,9%) παρά τα υψηλότερα έξοδα που αφορούν στο περιεχόμενο στις υπηρεσίες τηλεόρασης, κυρίως στα δικαιώματα μετάδοσης ποδοσφαίρου. Τα Έξοδα Μισθοδοσίας μειώθηκαν κατά 20% ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της εταιρείας για την μακροπρόθεσμη μείωση των εξόδων μισθοδοσίας μέσω βελτιώσεων στη λειτουργία της και μέσω προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης. Το προσωπικό της RomTelecom μειώθηκε κατά σχεδόν 900 εργαζόμενους το 2010, παρά τη προσχώρηση περίπου 500 εργαζομένων για τις δραστηριότητες του NextGen.

Στο τέλος του έτους η RomTelecom διεξήγαγε έναν έλεγχο απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων της, βάσει ενός μοντέλου προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια επιπρόσθετη χρέωση €332 εκατ. λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και της πτωτικής πορείας του κλάδου της σταθερής τηλεφωνίας,

3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κύκλος εργασιών 
(€ Εκατ.)
Δτρίμηνο 2010
Δτρίμηνο 2009
+/- %
Δωδεκάμηνο 2010
Δωδεκάμηνο 2009
+/- %

Ελλάδα
429,9
518,1
-17,0%
1.812,1
2.007,4
-9,7%

Αλβανία
26,7
29,2
-8,6%
119,3
145,7
-18,1%

Βουλγαρία
107,0
109,7
-2,5%
423,3
461,7
-8,3%

Ρουμανία
121,5
119,3
+1,8%
468,8
437,2
+7,2%

πΓΔΜ


-

19,1
-

Ενδοομιλικές Απαλοιφές
(8,3)
(1,5)
-
(26,4)
(35,1)
-

Σύνολο
676,8
774,8
-12,6%
2.797,1
3.035,9
-7,9%

EBITDAΕλλάδα
153,2
181,6
-15,6%
667,6
741,8
-10,0%

Αλβανία
11,4
14,4
-20,8%
58,3
84,0
-30,6%

Βουλγαρία
46,1
44,5
+3,6%
172,2
182,4
-5,6%

Ρουμανία
25,1
8,3
+202,4%
73,7
65,4
+12,7%

πΓΔΜ


-

2,8
-

Ενδοομιλικές Απαλοιφές
(0,8)
(2,7)
-
0,2
(5,7)
-

Σύνολο
235,0
246,1
-4,5%
972,0
1.070,6
-9,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA*
235,0
246,1
-4,5%
974,6
1.070,8
-9,0%

Περιθώριο EBITDA %Ελλάδα
35,6%
35,1%
 0,5μον.
36,8%
37,0%
-0,2μον.

Αλβανία
42,7%
49,3%
-6,6μον.
48,9%
57,7%
-8,8μον.

Βουλγαρία
43,1%
40,6%
 2,5μον.
40,7%
39,5%
 1,2μον.

Ρουμανία
20,7%
7,0%
13,7μον.
15,7%
15,0%
+0,7μον.

πΓΔΜ
-
-
-
       -
14,7%
      -

Σύνολο
34,7%
31,8%
2,9μον
34,7%
35,3%
-0,6μον

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA*
34,7%
31,8%
2,9μον

34,8%

35,3%
  -0,5μον

  * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγράμματος εθελουσίας εξόδου στις δραστηριότητες κινητής στη Ρουμανία (Zapp)

    
Κατά τη διάρκεια του 2010, έτος με πληθώρα προκλήσεων για την κινητή, η COSMOTE κατάφερε να βελτιώσει τη θέση της στην ελληνική αγορά, να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς της σε Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς και την ισχυρή της θέση στη Αλβανία. Ως αποτέλεσμα, παρά τις επιμέρους απώλειες, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε περίπου 21 εκατ., ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Κινητή τηλεφωνία  - Ελλάδα

Το Δ’ τρίμηνο του 2010, η πελατειακή βάση της COSMOTE διαμορφώθηκε σε 8 εκατομμύρια, με την εταιρεία να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της σε σχέση με πέρσι. Η μείωση της πελατειακής βάσης κατά 13,3% σε σχέση με το τέλος του 2009 οφείλεται κυρίως στην καρτοκινητή λόγω της υποχρεωτικής διαδικασίας ταυτοποίησης που ξεκίνησε για όλη την αγορά στα τέλη του 2009.

Η διοίκηση εκτιμά πως η τάση μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες για το σύνολο της αγοράς κινητής στην Ελλάδα επιταχύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2010, αποτέλεσμα για άλλη μια φορά συνδυασμού δυσμενών οικονομικών και ρυθμιστικών συνθηκών, αλλά και του έντονου ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά την COSMOTE, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά περίπου 16% στο τρίμηνο. Αυτό οφείλεται στην πτώση των εσόδων από εισερχόμενη κίνηση κατά σχεδόν 27%, αποτέλεσμα της μείωσης των τελών τερματισμού. Τα έσοδα από εξερχόμενη κίνηση σημείωσαν μείωση κατά περίπου 14%, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της κίνησης εντός δικτύου.

Η COSMOTE έρχεται πρώτη στην ελληνική αγορά κινητού ευρυζωνικού Ιnternet, με τους πελάτες της να ενισχύονται κατά 23% το Δ’ τρίμηνο του 2010 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο δείκτης μικτού AMOU αυξήθηκε κατά σχεδόν 20,5% το 2010, στα 272,3 λεπτά, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Θετική ήταν η επιρροή κυρίως από το AMOU της καρτοκινητής που αυξήθηκε κατά 30,4%, λόγω των σημαντικών προσφορών για κίνηση εντός δικτύου. Ο δείκτης μικτού ARPU για το έτος διαμορφώθηκε σε € 16,2, μειωμένος κατά περίπου 14% σε σχέση με το 2009, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του ARPU καρτοκινητής.

Κινητή τηλεφωνία  - Αλβανία

Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2010, η πελατειακή βάση της AMC ανήλθε σε περίπου 2 εκατομμύρια, αυξημένη κατά σχεδόν 6% σε σχέση με τα τέλη του 2009.

Τα έσοδα και το περιθώριο EBITDA της AMC στο τρίμηνο επηρεάστηκαν από τη ρύθμιση των τιμών χονδρικής και λιανικής, τον έντονο ανταγωνισμό, τον οποίο ξεκίνησε ο τρίτος πάροχος (σε μια αγορά τεσσάρων παρόχων κινητής) και τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. 


Κινητή τηλεφωνία  - Βουλγαρία

Το Δ’ τρίμηνο του 2010, η GLOBUL αύξησε τους συνδρομητές συμβολαίου κατά περίπου 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πελάτες συμβολαίου της εταιρείας ανέρχονται πλέον σε 2,3 εκατομμύρια, αποτελώντας το 58% της πελατειακής της βάσης. Η τάση μετακίνησης πελατών καρτοκινητής σε συμβόλαια που συνεχίστηκε χάρη στις σημαντικές προσφορές της εταιρείας, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική διαδικασία ταυτοποίησης οδήγησαν στη μείωση των πελατών καρτοκινητής. Ως αποτέλεσμα, η συνολική πελατειακή βάση της GLOBUL στο τέλος  του 2010 ξεπέρασε τα 3,9 εκατομμύρια.
                        
Τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 8% το Δ’ τρίμηνο του 2010, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, του έντονου ανταγωνισμού στους εταιρικούς πελάτες συμβολαίου και της μείωσης στα τέλη διασύνδεσης. Η κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 3,6% ως αποτέλεσμα των σημαντικών προσπαθειών για τη συγκράτηση και τη μείωση του κόστους, χάρη στις οποίες επιτεύχθηκε περιορισμός των λειτουργικών εξόδων κατά 6,6%, ιδίως στους τομείς Πωλήσεων και Διανομής, Marketing, Λοιπών και Διοικητικών εξόδων, καθώς και χάρη στη μείωση των δαπανών διασύνδεσης.

Κινητή τηλεφωνία  - Ρουμανία

Η πελατειακή βάση της COSMOTE Ρουμανίας (συμπεριλαμβανομένης της Zapp) διαμορφώθηκε σε 6,9 εκατομμύρια το Δ’ τρίμηνο του 2010, με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 21,9%. Η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες κατά 3% οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα σε συνδυασμό με τις πολύ επιθετικές προσφορές στην καρτοκινητή που εντάθηκαν τον Δεκέμβριο.

Η κερδοφορία EBITDA σημείωσε  άνοδο κατά 202,4% σε σύγκριση με πέρσι, σε αντίθεση με την αρνητική επίδοση του πρώτου εξαμήνου, καταδεικνύοντας τις θετικές λειτουργικές επιδράσεις από την επιτυχημένη ενσωμάτωση της Zapp.


4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ αναλαμβάνει ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ

Στις 3 Νοεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όρισε τον κ. Μιχάλη Τσαμάζ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ.

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην AMC

Στις 6 Δεκεμβρίου ο κ. Δημήτρης Μπλάτσιος ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της AMC, θυγατρικής εταιρείας της Cosmote στην Αλβανία. Προγενέστερα, ο κ. Μπλάτσιος κατείχε τη θέση του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή της Globul, θυγατρικής της Cosmote στη Βουλγαρία, ενώ είχε διατελέσει και Γενικός Διευθυντής της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ρουμανίας.Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ

Στις 23 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., στην οποία συμμετείχαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 67.19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ενέκριναν την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του πρώην Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της και τους όρους της σύμβασης του κ. Μιχάλη Τσαμάζ, νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Αποχώρηση Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή

Στις 14 Ιανουαρίου η εταιρεία ανακοίνωσε την αποχώρηση του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη που διατελούσε Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής στον ΟΤΕ από τον Μάιο 2007.

Νέα θέση Νομικού Συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ

Στις 19 Ιανουαρίου η κα Ειρήνη Νικολαΐδη ανέλαβε τη νεοσυσταθείσα θέση του Νομικού Συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ - Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ.

Επιπρόσθετη επιβάρυνση για τον ΟΤΕ ύψους €129,8 εκατ. από το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του προσωπικού του (2005-2006)

Στις 31 Ιανουαρίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι είχε ενημερωθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με το πόρισμα των αναλογιστικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν, για την εκτίμηση της επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού του ΟΤΕ (2005-2006). Με βάση αυτές τις εκπονηθείσες αναλογιστικές μελέτες, μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση 129,8 εκατομμυρίων ευρώ χρεώθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ χρήσης 2010. Ο ΟΤΕ έχει προσφύγει - από τον Μάιο του 2010- στο αρμόδιο δικαστήριο για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης. Η διαδικασία εκκρεμεί ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

Λύση και εκκαθάριση της ΟΤΕ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

Στις 9 Φεβρουαρίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την απόφαση να προχωρήσει στην λύση και εκκαθάριση της ΟΤΕ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ.

O OTE υπογράφει συμφωνία για έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους €900 εκατ.

Στις 10 Φεβρουαρίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους 900 εκατ. Ευρώ με κοινοπραξία 16 Ελληνικών και ξένων τραπεζών. Ο ΟΤΕ έχει αντλήσει ένα ποσό 600 εκατ. Ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 300 εκατ. Ευρώ θα παραμείνει διαθέσιμο για τον Όμιλο ΟΤΕ σαν πιστωτική γραμμή ασφαλείας. Στις 14 Φεβρουαρίου ο ΟΤΕ χρησιμοποίησε τα παραπάνω 600 εκατ. Ευρώ, την πιστωτική γραμμή 332 εκατ. Ευρώ καθώς και ταμειακά διαθέσιμα, για να αποπληρώσει ένα ομόλογο ύψους σχεδόν 1,4 δις Ευρώ που έληγε.Διοικητικές Αλλαγές

Στις 16 Φεβρουαρίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε μια σειρά από διευρυμένες αλλαγές στη διοίκηση που έχουν στόχο την ενίσχυση της οργάνωσης του αλλά και της λειτουργίας του ως Όμιλος.

6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το 2011 η Διοίκηση του ΟΤΕ εκτιμά ότι τα έσοδα θα επηρεαστούν για μια ακόμη φορά αρνητικά από τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και από το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Η Διοίκηση θα εντείνει τις προσπαθειές που έχουν στόχο τον περιορισμό της απώλειας εσόδων, τη διατήρηση της κερδοφορίας και της ρευστότητάς, καθώς και την επιτάχυνση της αναδιαμόρφωσης της οργάνωσης της εταιρείας.

ΣΗΜ. Οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., είναι διαθέσιμες στο http://www,ote,gr/portal/page/portal/InvestorRelation/OTEIRMainPage

Πηγή: ΟΤΕ