Πανελλαδική χρήση του διαύλου 36 UHF για αναλογικές εκπομπές μέχρι και την οριστική ψηφιακή μετάβαση…

Μετά τη πρόσφατη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2251Β/10.10.11), άνοιξε ο δρόμος από την ΕΕΤΤ για τη Πανελλαδική χρήση του διαύλου 36 UHF, από τις αναλογικές εκπομπές καναλιών, μέχρι και την οριστική ψηφιακή μετάβαση… Άραγε μετά από αυτή την απόφαση της ΕΕΤΤ, θα διευθετηθούν θέματα αλληλο-παρεμβολής που εκκρεμούν μεταξύ των αναλογικών εκπομπών των περιφερειακών καναλιών τύπου «TV100 και MTV (Plus)», δίαυλος 44 UHF (Φιλιππειο/Χορτιατης), αφού η ψηφιακή μετάβαση των καναλιών παραμένει περιέργως στάσιμη στη Κεντρική Μακεδονία…


ΦΕΚ 2251Β/10.10.11
…β) Το υπ’ αριθμ. 27443/Φ.391/1.7.2010 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί
της χρήσης του διαύλου 36 καθώς και την υπ’ αριθμ.600/1/14.4.2011 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περί χορήγησης
θετικής γνώμης για την διάθεση του διαύλου 36 για τηλεοπτικές αναλογικές εκπομπές κατά την μεταβατική
περίοδο στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. γ) Την ανάγκη βελτίωσης της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων της υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και την ανάγκη διάθεσης του διαύλου 36, πανελλαδικά, για την διευκόλυνση της λειτουργίας της αναλογικής τηλεόρασης κατά την περίοδο της ψηφιακής μετάβασης. δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στο άρθρο 5 «ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ» της υπ’ αριθμ.15587/1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων και τεχνικές προδιαγραφές των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την παραγωγή, εκπομπή, μεταφορά, μετάδοση και αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος – Περιεχόμενο τεχνικής μελέτης για χορήγηση άδειας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Β΄ 785), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 3, ως εξής: «3. Ο δίαυλος UHF 36 διατίθεται για χρήση από την υπηρεσία ευρυεκπομπής και συγκεκριμένα από σταθμούς επίγειας αναλογικής τηλεόρασης, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις και μέχρι την οριστική ψηφιακή μετάβαση». Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.