Σε ισχύ ο νέος «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος»…

Σε ισχύ μπήκε ο νέος «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος», μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ 4280/2012 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Β, ΦΕΚ 2704), με βάση το οποίο θα προχωρήσει από εδώ και πέρα η ψηφιακή μετάβαση της χώρας, ξεκινώντας από το αναλογικό Switch Off της Θεσσαλονίκης στις 14 Δεκεμβρίου 2012…
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των Χαρτών Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Ειδικότερα καθορίζονται οι ραδιοδίαυλοι ανά κέντρο εκπομπής, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, οι περιορισμοί εκπομπής, στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής και οι γεωγραφικές περιοχές κάλυψης των μονοσυχνικών δικτύων τα οποία απαρτίζονται από τα αντίστοιχα κέντρα εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των παραπάνω περιορισμών εκπομπής.
Η βασική σχεδίαση του χάρτη αφορά σε συστημικές παραμέτρους σχεδίασης διαμόρφωση 64−QAM, κωδικοποίηση % και διάστημα φύλαξης (Guard Interval − Gl) τουλάχιστον 1/8, για σταθερή λήψη. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που προσδιορίζονται στα Παράρτημα Δ΄ και Ε’ της παρούσας δεν παραβιάζονται, ο πάροχος μπορεί να επιλέγει ελεύθερα την τεχνολογία ανάπτυξης των δικτύων του.
Η Ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε 34 - allotment - περιοχές απονομής (με τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής ανά περιοχή απονομής) και σε Μονοσυχνικό δίκτυο SFN (δίκτυο συγχρονισμένων σταθμών εκπομπής οι οποίοι ακτινοβολούν ταυτόσημα σήματα σε ίδιους ραδιοδιαύλους.)… Για όσες περιοχές δεν καλύπτονται απόλυτα από τα βασικά κέντρα εκπομπής, θα υπάρξουν οι Σταθμοί Συμπληρωματικής Κάλυψης -gap fillers (Σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, των οποίων η μέγιστη ενεργός ισοτροπικά ακτινοβολουμενη ισχύς εκπομπής-EIRP, είναι χαμηλότερη από 22dBW ανά ραδιοδίαυλο). Η εγκατάσταση των σταθμών συμπληρωματικής κάλυψης (gap fillers), πραγματοποιείται σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις από τον πάροχο του δικτύου και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα συγχρονισμού και παρεμβολών σε δίκτυα άλλων παρόχων που λειτουργούν νόμιμα. Μια τέτοια περίπτωση είναι η ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, οποία και θα καλυφτεί με gap fillers, σε όσες περιοχές γίνεται σκίαση στο βασικό κέντρο εκπομπής Πολυγύρου (`η το εναλλακτικό του Πηλίου)…


Η εφαρμογή της παρούσας συναρτάται και από κάποιες μεταβατικές διατάξεις, όπως η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη σύνταξη προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος…
 Η υποχρεωτική έναρξη εκπομπής ανά επιτρεπτό κέντρο εκπομπής και ανά μονοσυχνικό δίκτυο διενεργείται με βάση χρονοδιάγραμμα, που λαμβάνει υπόψη τις ημερομηνίες διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία που καθορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Από τις ημερομηνίες έναρξης εκπομπής που προβλέπονται στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή προστατεύεται από παρεμβολές που προέρχονται από τις εκπομπές της αναλογικής ευρυεκπομπής, ενώ η αναλογική ευρυεκπομπή δεν προστατεύεται από ενδεχόμενες παρεμβολές που προέρχονται από δίκτυα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα αναρτά στον ιστοχώρο του διαγράμματα, χάρτες και κάθε είδους τεχνικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις που μπορούν να διευκολύνουν στην εφαρμογή αυτής της απόφασης.


Tο αναλογικό Switch Off της Θεσσαλονίκης (14/12), με το νέο χάρτη συχνοτήτων σε ισχύ...
Κάτι που σημαίνει ότι η μετάβαση της Θεσσαλονίκης, θα γίνει με το νέο χάρτη συχνοτήτων σε ισχύ και τους προβλεπόμενους δίαυλους ευρυεκπομπής: "24, 27, 30, 36, 43, 48, 55 και 56", οι οποίοι πλέον θα προστατεύονται από την ΕΕΤΤ, για τυχόν παρεμβολές από τα αναλογικά κέντρα εκπομπής Πηλίου, Βάβδος `η Τσουκαλάς (στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Πιερίας)! Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα πρέπει να δώσει μέσω του ιστοχώρου του, περισσότερες διευκρινήσεις σε ποιους από τους νέους δίαυλους ευρυεκπομπής ("24, 27, 30, 36, 43, 48, 55 και 56"), θα μετακινηθούν με το αναλογικό Switch Off της Θεσσαλονίκης (14/12), οι εθνικής εμβέλειας πάροχοι "ΕΡΤ (23/56/46)", "DIGEA (25/29)" και "NETMED (46)" και οι περιφερειακοί πάροχοι "ΠΕΡΘΩ (31)", "DBS (50)" και "Digital Union (59)"…
Σύμφωνα με το www.sat.gr, "η DIGEA έχει πάρει την απόφαση αλλαγής της συχνότητας εκπομπής του πρώτου multiplex (που τώρα εξυπηρετείται από το δίαυλο 25), στο νέο δίαυλο 24 UHF. Ο νέος δίαυλος 24 UHF εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή την αναλογική εκπομπή του Mega Channel από το Κ.Ε Χορτιάτη. Την ημέρα του αναλογικού switch off θα πραγματοποιηθεί και η αλλαγή συχνότητας στο multiplex της DIGEA. Ο λόγος της παραπάνω αλλαγής σχετίζεται με την παρεμβολή που δέχεται ο δίαυλος 25 UHF (του μεταβατικού χάρτη), από αναλογικό κανάλι (το πανίσχυρο βουλγάρικο btv)... Ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με το πολυπλέκτη της DIGEA στο δίαυλο 29, όταν θα ενεργοποιηθεί στον ίδιο δίαυλο το αντίστοιχο προγραμματισμένο ψηφιακό stream γειτονικής χώρας (από το ίδιο Κ.Ε. orelek)"...
Ανάλογα προβλήματα παρεμβολών αντιμετωπίζουν στα ΒΔ του Νομού Πιερίας (με ελαφριά σκίαση Χορτιάτη) και οι ψηφιακοί πολύπλέκτες 31 της ΠΕΡΘΩ (από την αναλογική εκπομπή του Mega Channel από το Κ.Ε Πηλίου) και 46 της NETMED (από αναλογική εκπομπή βοηθητικού κέντρου εκπομπής Χαλκιδικής) και χρήζουν μετακίνησης με το αναλογικό Switch Off της Θεσσαλονίκης στις 14/12…
Μετά τη διαβούλευση και τη τελική δημοσίευση και ισχύ του νέου «Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος», η ευρύτερη περιοχή της Αττικής βγαίνει κερδισμένη κατά ένα δίαυλο ευρηεκπομπής στο Μονοσυχνικό δίκτυο SFN -1 (δίαυλος 21). Αντίθετα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ το κέντρο εκπομπής Φιλίππειο ενσωματώνεται και πάλι στο ίδιο Μονοσυχνικό δίκτυο SFN με το Χορτιάτη, ταυτόχρονα χάνει ένα δίαυλο ευρηεκπομπής (δίαυλος 51), τον οποίο κερδίζει το Πήλιο… Αφαιρείτε έτσι η πιθανότητα για επιπρόσθετες υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας `η άδειες ευρηεκπομπής για περιφερειακά κανάλια της Αττικής, που θα επιθυμούσαν εν δυνάμει να εκπέμψουν ψηφιακά και στη Θεσσαλονίκη…
Με το τέλος της ολοκλήρωσης της ψηφιακής μετάβασης (2013-2015), η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει, να καλύψει και τις γκρίζες ζώνες ψηφιακής μετάβασης στην ελληνική επικράτεια, με μια εν δυνάμει Freesat πλατφόρμα μέσω του δορυφόρου Eutelsat 9B - 9East