ΕΡΤ: 09/05/16 - «Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής τρις επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός για 320 πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»…

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή τρις επαναληπτικό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (5.430.000,00€)...


Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής τρις επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός για 320 πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή τρις επαναληπτικό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το έργο: « Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (5.430.000,00€)...
Κατεβάστε τη διακήρυξη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής
Η ΕΡΤ Α.Ε., προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία, τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.430.000,00€ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Κατεβάστε τη διακήρυξηΕΡΤ: 22/10/15 - «Διενέργεια ανοιχτού διεθνή δις επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 320 πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»…
Νέα Ενημέρωση 30/09: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή ανοιχτό δις επαναληπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με Θέμα: «Διενέργεια ανοιχτού διεθνή δις επαναληπτικού διαγωνισμού με Νο Διακήρυξης 08/2015, για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» στις 22 Οκτωβρίου 2015…
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή Πληροφορίες: Π.ΚΑΚΑΒΑ Τηλέφωνο: 210-6075736 Fax: 210-6075743 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pkakava@ert.gr
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Σύμφωνα με την ΚΥΑ 42800/5-10-2012, για τη μετάβαση του δικτύου εκπομπής τηλεόρασης από αναλογική σε ψηφιακή μορφή, είναι αναγκαία η προμήθεια πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
Κωδικοί CPV: 1)30121420-3& 2) 45314000-1.
Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Προϋπολογισμός: Πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες Ευρώ (5.430.000,00€) πλέον ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (κοινοπραξίες, συμπράξεις,κ.τ.λ.) που εδρεύουν στην ημεδαπή ή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη – Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139) ή είναι εγκατεστημένα στα Κράτη τα οποία έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Κύριος τόπος παροχής των αγαθών και υπηρεσιών: Ελλάδα
Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ
Εγγυήσεις που απαιτούνται:
- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% του προϋπολογισμού του προς ανάθεση έργου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) έτους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
-Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, ύψους 2,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας , μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: 22/10/ 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, Ώρα: 12:00, Τόπος: Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, Κτήριο Γ, γραφείο 9, 1ος όροφος
Έγγραφα με πληρωμή: ΟΧΙ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων: 14/10/2015 και ώρα 16.00.
Προθεσμία για την παραλαβή του τεύχους προκήρυξης: 21/10/2015 και έως τις 16.00. Η προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της ΕΡΤ Α.Ε., www.ert.gr , στην επιλογή «ΕΤΑΙΡΙΑ»/ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».
Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: 22/10/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, Ώρα: 11:30π.μ.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οχτώ (8) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.: 27/08/2015
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

company.ert.gr