Ερωταπαντήσεις για την επόμενη ψηφιακή μετάβαση απελευθέρωσης του ψηφιακού μερίσματος 2 στη ζώνη των 700 MHz…

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες συμφωνίες διασυνοριακού συντονισμού συχνοτήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 
Ερωταπαντήσεις στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνουν σχετικές πληροφορίες με την επόμενη ψηφιακή μετάβαση απελευθέρωσης του ψηφιακού μερίσματος 2, ως αναφορά τη ζώνη των 700 MHzΤι χρόνο θα χρειαστούν τα κράτη μέλη για το διασυνοριακό συντονισμό συχνοτήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον υπό διαμόρφωση νέο χάρτη συχνοτήτων που θα πρέπει να έχουν πρόχειρα έτοιμο μέχρι τα μέσα του 2017… Τι θα συμβεί με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που εκπέμπουν ήδη στην υφιστάμενη ζώνη των 700 MHz και πως θα μεταφερθούν στο εναπομείναν φάσμα συχνοτήτων κάτω των 700 MHz (470-690 MHz). Πως θα υλοποιηθεί η νέα μετάβαση σε συνέργεια μαζί με τα ήδη εκπεμπόμενα κανάλια, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες συμπίεσης και μετάδοσης αποδοτικής χρήσης του εναπομείναντος φάσματος συχνοτήτων… Τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές γι αυτή την αλλαγή μετάβασης…

...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ερωτήσεις και απαντήσεις: ραδιοσυχνοτήτων
Τα κράτη μέλη θα έχουν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν για τη μετάβαση απελευθέρωσης του ψηφιακού μερίσματος 2;
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες συμφωνίες διασυνοριακού συντονισμού συχνοτήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την μετέπειτα χρήση της ζώνης των 700 MHz χωρίς διασυνοριακές παρεμβολές.
Αυτά και άλλα συνεκτική βήματα (όπως η προώθηση της υιοθέτησης από την αγορά της προηγμένης τεχνολογίας μετάδοσης) θα πρέπει να καθορίζονται σε εθνικούς χάρτες συχνοτήτων που θα είναι υπό διαμόρφωση από τα μέσα του 2017.
Έως τις 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέψουν την αποτελεσματική χρήση της ζώνης των 700 MHz για τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν για αυτή τη μετάβαση.

Ποια θα είναι η σημερινή αλλαγή πρότασης για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς;
Μέχρι το 2020, η ζώνη των 700 MHz θα πρέπει να απελευθερωθεί από την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DTT), για την παροχή ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα κανάλια DTT, που σήμερα εκπέμπουν στην εν λόγω ζώνη στα περισσότερα κράτη μέλη, θα πρέπει να "κινηθούν" προς τη ζώνη κάτω των 700 MHz  (470-690 MHz) και να «προστεθούν» στα άλλα κανάλια DTT που χρησιμοποιούν ήδη την εν λόγω ζώνη.
Για να φιλοξενήσει όλα αυτά τα κανάλια DTT στη ζώνη 470-690 MHz, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα πρέπει να αναπτύξουν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες συμπίεσης και μετάδοσης αποδοτικής χρήσης του εναπομείναντος φάσματος συχνοτήτων. Η πρόταση αυτή περιέχει επαρκή χρόνο ανταπόκρισης και θεσπίζει ένα συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί να γίνει ομαλά αυτή η μετάβαση. Κάνοντας τη μετάβαση αυτή θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του οπτικοακουστικού τομέα.
Η εν εξελίξει τεχνολογία αναβάθμισης των δικτύων DTT και τηλεοράσεων θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κράτη μέλη, όπου DTT είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνολογία τηλεόρασης.
Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη που κάνουν περιορισμένη χρήση του DTT στη ζώνη κάτω των 700 MHz  (470-690 MHz), θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εναλλακτικές τεχνολογίες που συνυπάρχουν με DTT και την παροχή οπτικοακουστικού και άλλες υπηρεσίες (όπως cloud δεδομένα).
Μετά τη σημερινή πρόταση, οι σημερινοί χρήστες του φάσματος στη ζώνη των 700 MHz - ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μετάδοσης, οι χρήστες των ασύρματων μικροφώνων και οι μεμονωμένοι χρήστες - θα πρέπει να κάνουν τεχνολογικές βελτιώσεις.
Το κράτος μπορεί να παράσχει οικονομική βοήθεια υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η αιτιολογική έκθεση δίνει εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της σύναψης της αποζημίωσης για δαπάνες μετάβασης ή προσαρμογές των δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος.

Οι καταναλωτές τι θα πρέπει να πληρώσουν για αυτή την αλλαγή;
Στο πλαίσιο του συνήθους κύκλου ζωής του εξοπλισμού τηλεόρασης, πολλοί καταναλωτές είναι πιθανό να αντικαταστήσουν τις εγχώριες τηλεοράσεις τους από τώρα και μέχρι το 2020, την ημερομηνία-στόχο για την ασύρματη ευρυζωνική χρήση στη ζώνη των 700 MHz σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόσθετο κόστος, μια και οι τηλεοράσεις στην αγορά σήμερα υποστηρίζουν ήδη τα νέα πρότυπα συμπίεσης βίντεο και διαβίβασης.
Οι καταναλωτές με παλιές τηλεοράσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν ή αντικατάσταση του εξοπλισμού, με την προσθήκη ενός set-top-box για να λαμβάνετε νέες μορφές (αυτό θα μπορούσε να κοστίσει περίπου € 40). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί νέα κεραία για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες DTT (αυτό θα κοστίσει γύρω στα € 100 ανά νοικοκυριό).
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν και πώς θα βοηθήσουν τους καταναλωτές με αυτές τις δαπάνες μετάβασης. Κατά τη λήψη αυτών των αποφάσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, αρχές τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ και τη σχετική νομολογία των δικαστηρίων της ΕΕ. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα μέτρα των κρατών μελών για να αντισταθμίσει το κόστος της αλλαγής του εξοπλισμού των καταναλωτών είναι πιθανό να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερα στο δικτυακό τόπο europa.eu