Εν εξελίξει διαδικασία αδειοδότησης καναλιών με αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο της χώρας…

Έξι υποψήφιες εταιρείες κατέθεσαν φακέλους στο ΕΣΡ για αδειοδότηση των "ΣΚΑΙ, STAR, ALPHA, ANT1, EPSILON TV και Τηλεοπτική Ελληνική Α.Ε"...
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων από το ΕΣΡ... 
Τι προβλέπεται για την εναπομείνασα αδιάθετη άδεια;
Η μη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες και τη λήψη άδειας παρόχου γενικού περιεχόμενου εθνικής εμβέλειας θα επιφέρει αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο της χώρας… Μια και σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Ροδόλφο Μορώνη, βάσει του νόμου η προθεσμία για τα κανάλια που εκπέμπουν χωρίς άδεια λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου 2018... 

Κάτι που μπορεί να επιφέρει εξελίξεις με αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο της χώρας, μια και στη συνέχεια το ΕΣΡ θα πρέπει να τρέξει την επόμενη φάση με τη διαδικασία αδειοδότησης και για τους παρόχους θεματικού περιεχόμενου εθνικής εμβέλειας, ενώ προστίθεται στις αρμοδιότητες του και η επικείμενη αδειοδοτική διαδικασία για την επίγεια ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή (DAB+)…

Έξι υποψήφιες εταιρείες κατέθεσαν φακέλους στο ΕΣΡ για αδειοδότηση των "ΣΚΑΙ, STAR, ALPHA, ANT1, EPSILON TV και Τηλεοπτική Ελληνική Α.Ε"...
Έξι εταιρείες κατέθεσαν φακέλους στο ΕΣΡ: Ανάμεσά τους: 
1."(ΣΚΑΙ) - Ειδήσεις Nτοτ Kομ, Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική και Εμπορική Εταιρεία Παροχής Πληροφοριών Ενημέρωσης,
2. "(Star Channel) - Νέα Τηλεόραση Α.Ε.",
3."(Alpha) - Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.",
4. "(Ant1) - Antenna TV Α.Ε.",
5. "(“E” TV) - Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε." και
6."Τηλεοπτική Ελληνική Α.Ε"...
Ήδη ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων από το ΕΣΡ και τις επτά ομάδες υποδοχής, με την παρουσία των έξι υποψήφιων καναλιών για την επικείμενη αδειοδότηση των παρόχων γενικού περιεχόμενου εθνικής εμβέλειας, η οποία βρίσκεται ήδη εν εξελίξει…

Τι προβλέπεται για την εναπομείνασα αδιάθετη άδεια;
Τυχόν εναπομένουσες άδειες επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά από το Ε.Σ.Ρ. με την ίδια τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία αδειών, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της επόμενης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο με την κατάθεση στο Ε.Σ.Ρ. σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν εναπομένουσες άδειες αποδεσμεύονται για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου. Η διαδικασία των προηγούμενων δύο εδαφίων τηρείται αναλόγως και στην περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω μηδενικής προσέλευσης υποψηφίων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας αδειούχου παρόχου περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο.