ΕΡΤ - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων δυο πολυπλεκτών και δορυφορικής ανοδικής σύζευξης τους...

Συνοπτικός διαγωνισμός από την ΕΡΤ για τη προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της ΕΡΤ ΑΕ και Δορυφορικής Ανοδικής Σύζευξης τους...
Για να δούμε σε ποια δορυφορική τροχιακή θέση θα καταλήξει η ΕΡΤ για την επίγεια τροφοδοσία μέσω δορυφόρου...
ΕΡΤ - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων δυο πολυπλεκτών και δορυφορικής ανοδικής σύζευξης τους...
Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού, είναι η προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της ΕΡΤ ΑΕ και Δορυφορικής Ανοδικής Σύζευξης τους (CPV 64200000-8), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €60.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ για το έτος 2018.

Κατεβάστε την διακήρυξη.
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ.